« Prev Proverbs 30 Next »

Chapter 30

1 הקי־ןב רוגא ירבד
רבגה םאנ אשמה
לאיתיאל לאיתיאל
׃לכאו 2 שיאמ יכנא רעב יכ
׃יל םדא תניב־אלו 3 המכח יתדמל־אלו
׃עדא םישדק תעדו 4 דריו םימש־הלע ימ
וינפחב חור־ףסא ימ
הלמשב םימ־ררצ ימ
םיקה ימ
ץרא־יספא־לכ
ונב־םש־המו ומש־המ
׃עדת יכ 5 הולא תרמא־לכ
אוה ןגמ הפורצ
׃וב םיסחל 6 וירבד־לע ףסות־לא
ךב חיכוי־ןפ
׃תבזכנו 7 ךתאמ יתלאש םיתש
םרטב ינממ ענמת־לא
׃תומא 8 קחרה בזכ־רבדו אוש
רשעו שאר ינממ
ינפירטה יל־ןתת־לא
׃יקח םחל 9 יתשחכו עבשא ןפ
הוהי ימ יתרמאו
יתבנגו שרוא־ןפו
׃יהלא םש יתשפתו 10 דבע ןשלת־לא
ךללקי־ןפ ונדא־לא
׃תמשאו 11 ללקי ויבא רוד
׃ךרבי אל ומא־תאו 12 ויניעב רוהט רוד
׃ץחר אל ותאצמו 13 ויניע ומר־המ רוד
׃ואשני ויפעפעו 14 וינש תוברח רוד
ויתעלתמ תולכאמו
ץראמ םיינע לכאל
׃םדאמ םינויבאו 15 תונב יתש הקולעל
אל הנה שולש בה בה
עברא הנעבשת
׃ןוה ורמא־אל 16 ץרא םחר רצעו לואש
שאו םימ העבש־אל
׃ןוה הרמא־אל 17 באל געלת ןיע
םא־תהקיל זובתו
לחנ־יברע הורקי
׃רשנ־ינב הולכאיו 18 ואלפנ המה השלש
אל עבראו ינממ
׃םיתעדי 19 םימשב רשנה ךרד
רוצ ילע שחנ ךרד
םי־בלב הינא־ךרד
׃המלעב רבג ךרדו 20 תפאנמ השא ךרד ןכ
היפ התחמו הלכא
יתלעפ־אל הרמאו
׃ןוא 21 ץרא הזגר שולש תחת
לכות־אל עברא תחתו
׃תאש 22 ךולמי יכ דבע־תחת
׃םחל־עבשי יכ לבנו 23 לעבת יכ האונש תחת
שרית־יכ החפשו
׃התרבג 24 ץרא־ינטק םה העברא
םימכח המהו
׃םימכחמ 25 זע־אל םע םילמנה
׃םמחל ץיקב וניכיו 26 םוצע־אל םע םינפש
׃םתיב עלסב ומישיו 27 הבראל ןיא ךלמ
׃ולכ ץצח אציו 28 שפתת םידיב תיממש
׃ךלמ ילכיהב איהו 29 יביטימ המה השלש
יבטימ העבראו דעצ
׃תכל 30 המהבב רובג שיל
׃לכ־ינפמ בושי־אלו 31 םינתמ ריזרז
םוקלא ךלמו שית־וא
׃ומע 32 אשנתהב תלבנ־םא
׃הפל די תומז־םאו 33 איצוי בלח ץימ יכ
ףא־ץימו האמח
ץימו םד איצוי
׃ביר איצוי םיפא

« Prev Proverbs 30 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |