« Prev Proverbs 23 Next »

Chapter 23

1 םוחלל בשת־יכ
ןיבת ןיב לשומ־תא
׃ךינפל רשא־תא 2 ךעלב ןיכש תמשו
׃התא שפנ לעב־םא 3 ויתומעטמל ואתת־לא
׃םיבזכ םחל אוהו 4 רישעהל עגית־לא
׃לדח ךתניבמ 5 וב ךיניע ףועתה
השע יכ ונניאו
םיפנכ ול־השעי
׃םימשה ףיעו רשנכ 6 ער םחל־תא םחלת־לא
ואתת־לאו ןיע
׃ויתמעטמל 7 ושפנב רעש־ומכ יכ
התשו לכא אוה־ןכ
ובלו ךל רמאי
׃ךמע־לב 8 הנאיקת תלכא־ךתפ
ךירבד תחשו
׃םימיענה 9 ליסכ ינזאב
זובי־יכ רבדת־לא
׃ךילמ לכשל 10 םלוע לובג גסת־לא
םימותי ידשבו
׃אבת־לא 11 קזח םלאג־יכ
םביר־תא בירי־אוה
׃ךתא 12 ךבל רסומל האיבה
׃תעד־ירמאל ךנזאו 13 רסומ רענמ ענמת־לא
אל טבשב ונכת־יכ
׃תומי 14 ונכת טבשב התא
׃ליצת לואשמ ושפנו 15 ךבל םכח־םא ינב
׃ינא־םג יבל חמשי 16 יתוילכ הנזלעתו
ךיתפש רבדב
׃םירשימ 17 ךבל אנקי־לא
יכ םיאטחב
הוהי־תאריב־םא
׃םויה־לכ 18 תירחא שי־םא יכ
׃תרכת אל ךתוקתו 19 םכחו ינב התא־עמש
׃ךבל ךרדב רשאו 20 ןיי־יאבסב יהת־לא
׃ומל רשב יללזב 21 שרוי ללוזו אבס־יכ
שיבלת םיערקו
׃המונ 22 ךדלי הז ךיבאל עמש
הנקז־יכ זובת־לאו
׃ךמא 23 רכמת־לאו הנק תמא
׃הניבו רסומו המכח 24 קידצ יבא לוגי לוג
חמשיו םכח דלוי
׃וב 25 ךמאו ךיבא־חמשי
׃ךתדלוי לגתו 26 יל ךבל ינב־הנת
יכרד ךיניעו
׃הנצרת 27 הנוז הקמע החוש־יכ
׃הירכנ הרצ ראבו 28 בראת ףתחכ איה־ףא
םדאב םידגובו
׃ףסות 29 יובא ימל יוא ימל
ימל םינודמ ימל
םנח םיעצפ ימל חיש
׃םיניע תוללכח ימל 30 ןייה־לע םירחאמל
׃ךסממ רקחל םיאבל 31 יכ ןיי ארת־לא
סיכב ןתי־יכ םדאתי
ךלהתי וניע
׃םירשימב 32 ךשי שחנכ ותירחא
׃שרפי ינעפצכו 33 תורז וארי ךיניע
׃תוכפהת רבדי ךבלו 34 םי־בלב בכשכ תייהו
׃לבח שארב בכשכו 35 יתילח־לב ינוכה
יתעדי־לב ינומלה
ףיסוא ץיקא יתמ
׃דוע ונשקבא

« Prev Proverbs 23 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |