« Prev Proverbs 20 Next »

Chapter 20

1 רכש המה ןייה ץל
אל וב הגש־לכו
׃םכחי 2 תמיא ריפככ םהנ
אטוח ורבעתמ ךלמ
׃ושפנ 3 תבש שיאל דובכ
ליוא־לכו בירמ
׃עלגתי 4 שרחי־אל לצע ףרחמ
׃ןיאו ריצקב לאשי 5 הצע םיקמע םימ
שיאו שיא־בלב
׃הנלדי הנובת 6 שיא ארקי םדא־בר
םינומא שיאו ודסח
׃אצמי ימ 7 קידצ ומתב ךלהתמ
׃וירחא וינב ירשא 8 בשוי ךלמ
הרזמ ןיד־אסכ־לע
׃ער־לכ ויניעב 9 יבל יתיכז רמאי־ימ
׃יתאטחמ יתרהט 10 הפיא ןבאו ןבא
הוהי תבעות הפיאו
׃םהינש־םג 11 ויללעמב םג
ךז־םא רענ־רכנתי
׃ולעפ רשי־םאו 12 האר ןיעו תעמש ןזא
השע הוהי
׃םהינש־םג 13 הנש בהאת־לא
ךיניע חקפ שרות־ןפ
׃םחל־עבש 14 הנוקה רמאי ער ער
׃ללהתי זא ול לזאו 15 םינינפ־ברו בהז שי
רקי ילכו
׃תעד־יתפש 16 ברע־יכ ודגב־חקל
םירכנ דעבו רז
׃והלבח 17 רקש םחל שיאל ברע
והיפ־אלמי רחאו
׃ץצח 18 ןוכת הצעב תובשחמ
השע תולבחתבו
׃המחלמ 19 ךלוה דוס־הלוג
ויתפש התפלו ליכר
׃ברעתת אל 20 ומאו ויבא ללקמ
ןושיאב ורנ ךעדי
׃ךשח 21 הנשארב תלחבמ הלחנ
׃ךרבת אל התירחאו 22 ער־המלשא רמאת־לא
עשיו הוהיל הוק
׃ךל 23 ןבא הוהי תבעות
המרמ ינזאמו ןבאו
׃בוט־אל 24 רבג־ידעצמ הוהימ
ןיבי־המ םדאו
׃וכרד 25 שדק עלי םדא שקומ
׃רקבל םירדנ רחאו 26 ךלמ םיעשר הרזמ
םהילע בשיו םכח
׃ןפוא 27 םדא תמשנ הוהי רנ
׃ןטב־ירדח־לכ שפח 28 ךלמ־ורצי תמאו דסח
׃ואסכ דסחב דעסו 29 םחכ םירוחב תראפת
׃הביש םינקז רדהו 30 קירמת עצפ תורבח
תוכמו ערב
׃ןטב־ירדח

« Prev Proverbs 20 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |