« Prev Obadiah 1 Next »

Chapter 1

1 רמא־הכ הידבע ןוזח
םודאל הוהי ינדא
תאמ ונעמש העומש
םיוגב ריצו הוהי
המוקנו ומוק חלש
׃המחלמל הילע 2 ךיתתנ ןטק הנה
התא יוזב םיוגב
׃דאמ 3 ךאישה ךבל ןודז
עלס־יוגחב ינכש
רמא ותבש םורמ
ינדרוי ימ ובלב
׃ץרא 4 רשנכ היבגת־םא
םיבכוכ ןיב־םאו
םשמ ךנק םיש
׃הוהי־םאנ ךדירוא 5 ךל־ואב םיבנג־םא
ךיא הליל ידדוש־םא
ובנגי אולה התימדנ
ואב םירצב ־םא םיד
וריאשי אולה ךל
׃תוללע 6 ושע ושפחנ ךיא
׃וינפצמ ועבנ 7 לכ ךוחלש לובגה־דע
ךואישה ךתירב ישנא
ךמלש ישנא ךל ולכי
רוזמ ומישי ךמחל
הנובת ןיא ךיתחת
׃וב 8 אוהה םויב אולה
יתדבאהו הוהי םאנ
םודאמ םימכח
׃ושע רהמ הנובתו 9 ןמית ךירובג ותחו
רהמ שיא־תרכי ןעמל
׃לטקמ ושע 10 בקעי ךיחא סמחמ
תרכנו השוב ךסכת
׃םלועל 11 דגנמ ךדמע םויב
םירז תובש םויב
ואב םירכנו וליח
םלשורי ־לעו ורעש
התא־םג לרוג ודי
׃םהמ דחאכ 12 ךיחא־םויב ארת־לאו
ורכנ םויב
חמשת־לאו
םויב הדוהי־ינבל
ךיפ לדגת־לאו םדבא
׃הרצ םויב 13 ימע־רעשב אובת־לא
ארת־לא םדיא םויב
םויב ותערב התא־םג
הנחלשת ־לאו ודיא
׃ודיא םויב וליחב 14 קרפה־לע דמעת־לאו
ויטילפ־תא תירכהל
וידירש רגסת־לאו
׃הרצ םויב 15 הוהי־םוי בורק־יכ
רשאכ םיוגה־לכ־לע
ךלמג ךל השעי תישע
׃ךשארב בושי 16 םתיתש רשאכ יכ
ותשי ישדק רה־לע
דימת םיוגה־לכ
ויהו ועלו ותשו
׃ויה אולכ 17 היהת ןויצ רהבו
שדק היהו הטילפ
תא בקעי תיב ושריו
׃םהישרומ 18 שא בקעי־תיב היהו
הבהל ףסוי תיבו
שקל ושע תיבו
םולכאו םהב וקלדו
דירש היהי־אלו
הוהי יכ ושע תיבל
׃רבד 19 רה־תא בגנה ושריו
הלפשהו ושע
ושריו םיתשלפ־תא
תאו םירפא הדש־תא
ןמינבו ןורמש הדש
׃דעלגה־תא 20 ינבל הזה־לחה תלגו
םינענכ־רשא לארשי
תלגו תפרצ־דע
דרפסב רשא םלשורי
׃בגנה ירע תא ושרי 21 רהב םיעשומ ולעו
רה־תא טפשל ןויצ
הוהיל התיהו ושע
׃הכולמה

« Prev Obadiah 1 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |