« Prev Numbers 9 Next »

Chapter 9

1 השמ־לא הוהי רבדיו
הנשב יניס־רבדמב
ץראמ םתאצל תינשה
ןושארה שדחב םירצמ
׃רמאל 2 לארשי־ינב ושעיו
׃ודעומב חספה־תא 3 םוי־רשע העבראב
ןיב הזה שדחב
ותא ושעת םיברעה
ויתקח־לככ ודעמב
ושעת ויטפשמ־לככו
׃ותא 4 ינב־לא השמ רבדיו
׃חספה תשעל לארשי 5 חספה־תא ושעיו
רשע העבראב ןושארב
ןיב שדחל םוי
יניס רבדמב םיברעה
הוהי הוצ רשא לככ
ינב ושע ןכ השמ־תא
׃לארשי 6 רשא םישנא יהיו
שפנל םיאמט ויה
ולכי־אלו םדא
םויב חספה־תשעל
ינפל וברקיו אוהה
ןרהא ינפלו השמ
׃אוהה םויב 7 םישנאה ורמאיו
ונחנא וילא המהה
םדא שפנל םיאמט
יתלבל ערגנ המל
ןברק־תא בירקה
ךותב ודעמב הוהי
׃לארשי ינב 8 השמ םהלא רמאיו
העמשאו ודמע
׃םכל הוהי הוצי־המ 9 השמ־לא הוהי רבדיו
׃רמאל 10 לארשי ינב־לא רבד
שיא שיא רמאל
שפנל אמט־היהי־יכ
םכל הקחר ךרדב וא
השעו םכיתרדל וא
׃הוהיל חספ 11 העבראב ינשה שדחב
ןיב םוי רשע
ותא ושעי םיברעה
םיררמו תוצמ־לע
׃והלכאי 12 ונממ וריאשי־אל
אל םצעו רקב־דע
תקח־לככ וב־ורבשי
׃ותא ושעי חספה 13 אוה־רשא שיאהו
היה־אל ךרדבו רוהט
חספה תושעל לדחו
אוהה שפנה התרכנו
ןברק יכ הימעמ
בירקה אל הוהי
אשי ואטח ודעמב
׃אוהה שיאה 14 רג םכתא רוגי־יכו
הוהיל חספ השעו
וטפשמכו חספה תקחכ
תחא הקח השעי ןכ
רגלו םכל היהי
׃ץראה חרזאלו 15 םיקה םויבו
ןנעה הסכ ןכשמה־תא
להאל ןכשמה־תא
היהי ברעבו תדעה
שא־הארמכ ןכשמה־לע
׃רקב־דע 16 ןנעה דימת היהי ןכ
שא־הארמו ונסכי
׃הליל 17 ןנעה תולעה יפלו
ןכ־ירחאו להאה לעמ
לארשי ינב ועסי
רשא םוקמבו
םש ןנעה םש־ןכשי
׃לארשי ינב ונחי 18 ועסי הוהי יפ־לע
יפ־לעו לארשי ינב
ימי־לכ ונחי הוהי
ןנעה ןכשי רשא
׃ונחי ןכשמה־לע 19 ןנעה ךיראהבו
םימי ןכשמה־לע
ורמשו םיבר
לארשי־ינב
אלו הוהי תרמשמ־תא
׃ועסי 20 ןנעה היהי רשא שיו
רפסמ םימי
יפ־לע ןכשמה־לע
יפ־לעו ונחי הוהי
׃ועסי הוהי 21 ןנעה היהי־רשא שיו
הלענו רקב־דע ברעמ
ועסנו רקבב ןנעה
הלילו םמוי וא
׃ועסנו ןנעה הלענו 22 שדח־וא םימי־וא
ךיראהב םימי־וא
ןכשמה־לע ןנעה
ונחי וילע ןכשל
אלו לארשי־ינב
ותלעהבו ועסי
׃ועסי 23 ונחי הוהי יפ־לע
ועסי הוהי יפ־לעו
הוהי תרמשמ־תא
הוהי יפ־לע ורמש
׃השמ־דיב

« Prev Numbers 9 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |