« Prev Numbers 7 Next »

Chapter 7

1 תולכ םויב יהיו
םיקהל השמ
חשמיו ןכשמה־תא
ותא שדקיו ותא
וילכ ־לכ־תאו
חבזמה־תאו
וילכ־לכ־תאו
׃םתא שדקיו םחשמיו 2 יאישנ ובירקיו
תיב ישאר לארשי
יאישנ םה םתבא
םידמעה םה תטמה
׃םידקפה ־לע 3 םנברק־תא ואיביו
תלגע־שש הוהי ינפל
רקב רשע ינשו בצ
ינש־לע הלגע
דחאל רושו םיאשנה
ינפל םתוא ובירקיו
׃ןכשמה 4 השמ־לא הוהי רמאיו
׃רמאל 5 דבעל ויהו םתאמ חק
דעומ להא תדבע־תא
םתוא התתנו
יפכ שיא םיולה־לא
׃ותדבע 6 תלגעה־תא השמ חקיו
ןתיו רקבה־תאו
׃םיולה־לא םתוא 7 תאו תולגעה יתש תא
ןתנ רקבה תעברא
יפכ ןושרג ינבל
׃םתדבע 8 תלגעה עברא תאו
ןתנ רקבה תנמש תאו
יפכ יררמ ינבל
רמתיא דיב םתדבע
׃ןהכה ןרהא־ןב 9 ןתנ אל תהק ינבלו
םהלע שדקה תדבע־יכ
׃ואשי ףתכב 10 תא םיאשנה ובירקיו
םויב חבזמה תכנח
ובירקיו ותא חשמה
םנברק ־תא םאישנה
׃חבזמה ינפל 11 השמ־לא הוהי רמאיו
םויל דחא אישנ
םויל דחא אישנ
םנברק ־תא ובירקי
׃חבזמה תכנחל 12 םויב בירקמה יהיו
ונברק־תא ןושארה
בדנימע־ןב ןושחנ
׃הדוהי הטמל 13 ףסכ־תרעק ונברקו
האמו םישלש תחא
דחא קרזמ הלקשמ
לקש םיעבש ףסכ
םהינש שדקה לקשב
הלולב תלס םיאלמ
׃החנמל ןמשב 14 בהז הרשע תחא ףכ
׃תרטק האלמ 15 ליא רקב־ןב דחא רפ
דחא־שבכ דחא
׃הלעל ותנש־ןב 16 דחא םיזע־ריעש
׃תאטחל 17 רקב םימלשה חבזלו
השמח םליא םינש
םישבכ השמח םידותע
הז השמח הנש־ינב
ןושחנ ןברק
׃בדנימע־ןב 18 בירקה ינשה םויב
רעוצ־ןב לאנתנ
׃רכששי אישנ 19 ונברק־תא ברקה
תחא ףסכ־תרעק
הלקשמ האמו םישלש
ףסכ דחא קרזמ
לקשב לקש םיעבש
םיאלמ םהינש שדקה
ןמשב הלולב תלס
׃החנמל 20 בהז הרשע תחא ףכ
׃תרטק האלמ 21 ליא רקב־ןב דחא רפ
דחא־שבכ דחא
׃הלעל ותנש־ןב 22 דחא םיזע־ריעש
׃תאטחל 23 רקב םימלשה חבזלו
השמח םליא םינש
םישבכ השמח םידתע
הז השמח הנש־ינב
לאנתנ ןברק
׃רעוצ־ןב 24 אישנ ישילשה םויב
באילא ןלובז ינבל
׃ןלח־ןב 25 ףסכ־תרעק ונברק
האמו םישלש תחא
דחא קרזמ הלקשמ
לקש םיעבש ףסכ
םהינש שדקה לקשב
הלולב תלס םיאלמ
׃החנמל ןמשב 26 בהז הרשע תחא ףכ
׃תרטק האלמ 27 ליא רקב־ןב דחא רפ
דחא־שבכ דחא
׃הלעל ותנש־ןב 28 דחא םיזע־ריעש
׃תאטחל 29 רקב םימלשה חבזלו
השמח םליא םינש
םישבכ השמח םידתע
הז השמח הנש־ינב
באילא ןברק
׃ןלח־ןב 30 אישנ יעיברה םויב
רוצילא ןבואר ינבל
׃רואידש־ןב 31 ףסכ־תרעק ונברק
האמו םישלש תחא
דחא קרזמ הלקשמ
לקש םיעבש ףסכ
םהינש שדקה לקשב
הלולב תלס םיאלמ
׃החנמל ןמשב 32 בהז הרשע תחא ףכ
׃תרטק האלמ 33 ליא רקב־ןב דחא רפ
דחא־שבכ דחא
׃הלעל ותנש־ןב 34 דחא םיזע־ריעש
׃תאטחל 35 רקב םימלשה חבזלו
השמח םליא םינש
םישבכ השמח םידתע
הז השמח הנש־ינב
רוצילא ןברק
׃רואידש־ןב 36 אישנ ישימחה םויב
לאימלש ןועמש ינבל
׃ידשירוצ־ןב 37 ףסכ־תרעק ונברק
האמו םישלש תחא
דחא קרזמ הלקשמ
לקש םיעבש ףסכ
םהינש שדקה לקשב
הלולב תלס םיאלמ
׃החנמל ןמשב 38 בהז הרשע תחא ףכ
׃תרטק האלמ 39 ליא רקב־ןב דחא רפ
דחא־שבכ דחא
׃הלעל ותנש־ןב 40 דחא םיזע־ריעש
׃תאטחל 41 רקב םימלשה חבזלו
השמח םליא םינש
םישבכ השמח םידתע
הז השמח הנש־ינב
לאימלש ןברק
׃ידשירוצ־ןב 42 אישנ יששה םויב
ףסילא דג ינבל
׃לאועד־ןב 43 ףסכ־תרעק ונברק
האמו םישלש תחא
דחא קרזמ הלקשמ
לקש םיעבש ףסכ
םהינש שדקה לקשב
הלולב תלס םיאלמ
׃החנמל ןמשב 44 בהז הרשע תחא ףכ
׃תרטק האלמ 45 ליא רקב־ןב דחא רפ
דחא־שבכ דחא
׃הלעל ותנש־ןב 46 דחא םיזע־ריעש
׃תאטחל 47 רקב םימלשה חבזלו
השמח םליא םינש
םישבכ השמח םידתע
הז השמח הנש־ינב
ףסילא ןברק
׃לאועד־ןב 48 אישנ יעיבשה םויב
עמשילא םירפא ינבל
׃דוהימע־ןב 49 ףסכ־תרעק ונברק
האמו םישלש תחא
דחא קרזמ הלקשמ
לקש םיעבש ףסכ
םהינש שדקה לקשב
הלולב תלס םיאלמ
׃החנמל ןמשב 50 בהז הרשע תחא ףכ
׃תרטק האלמ 51 ליא רקב־ןב דחא רפ
דחא־שבכ דחא
׃הלעל ותנש־ןב 52 דחא םיזע־ריעש
׃תאטחל 53 רקב םימלשה חבזלו
השמח םליא םינש
םישבכ השמח םידתע
הז השמח הנש־ינב
עמשילא ןברק
׃דוהימע־ןב 54 אישנ ינימשה םויב
לאילמג השנמ ינבל
׃רוצ־הדפ־ןב 55 ףסכ־תרעק ונברק
האמו םישלש תחא
דחא קרזמ הלקשמ
לקש םיעבש ףסכ
םהינש שדקה לקשב
הלולב תלס םיאלמ
׃החנמל ןמשב 56 בהז הרשע תחא ףכ
׃תרטק האלמ 57 ליא רקב־ןב דחא רפ
דחא־שבכ דחא
׃הלעל ותנש־ןב 58 דחא םיזע־ריעש
׃תאטחל 59 רקב םימלשה חבזלו
השמח םליא םינש
םישבכ השמח םידתע
הז השמח הנש־ינב
לאילמג ןברק
׃רוצהדפ־ןב 60 אישנ יעישתה םויב
ןדיבא ןמינב ינבל
׃ינעדג־ןב 61 ףסכ־תרעק ונברק
האמו םישלש תחא
דחא קרזמ הלקשמ
לקש םיעבש ףסכ
םהינש שדקה לקשב
הלולב תלס םיאלמ
׃החנמל ןמשב 62 בהז הרשע תחא ףכ
׃תרטק האלמ 63 ליא רקב־ןב דחא רפ
דחא־שבכ דחא
׃הלעל ותנש־ןב 64 דחא םיזע־ריעש
׃תאטחל 65 רקב םימלשה חבזלו
השמח םליא םינש
םישבכ השמח םידתע
הז השמח הנש־ינב
ןדיבא ןברק
׃ינעדג־ןב 66 אישנ ירישעה םויב
רזעיחא ןד ינבל
׃ידשימע־ןב 67 ףסכ־תרעק ונברק
האמו םישלש תחא
דחא קרזמ הלקשמ
לקש םיעבש ףסכ
םהינש שדקה לקשב
הלולב תלס םיאלמ
׃החנמל ןמשב 68 בהז הרשע תחא ףכ
׃תרטק האלמ 69 ליא רקב־ןב דחא רפ
דחא־שבכ דחא
׃הלעל ותנש־ןב 70 דחא םיזע־ריעש
׃תאטחל 71 רקב םימלשה חבזלו
השמח םליא םינש
םישבכ השמח םידתע
הז השמח הנש־ינב
רזעיחא ןברק
׃ידשימע־ןב 72 םוי רשע יתשע םויב
רשא ינבל אישנ
׃ןרכע־ןב לאיעגפ 73 ףסכ־תרעק ונברק
האמו םישלש תחא
דחא קרזמ הלקשמ
לקש םיעבש ףסכ
םהינש שדקה לקשב
הלולב תלס םיאלמ
׃החנמל ןמשב 74 בהז הרשע תחא ףכ
׃תרטק האלמ 75 ליא רקב־ןב דחא רפ
דחא־שבכ דחא
׃הלעל ותנש־ןב 76 דחא םיזע־ריעש
׃תאטחל 77 רקב םימלשה חבזלו
השמח םליא םינש
םישבכ השמח םידתע
הז השמח הנש־ינב
לאיעגפ ןברק
׃ןרכע־ןב 78 םוי רשע םינש םויב
ילתפנ ינבל אישנ
׃ןניע־ןב עריחא 79 ףסכ־תרעק ונברק
האמו םישלש תחא
דחא קרזמ הלקשמ
לקש םיעבש ףסכ
םהינש שדקה לקשב
הלולב תלס םיאלמ
׃החנמל ןמשב 80 בהז הרשע תחא ףכ
׃תרטק האלמ 81 ליא רקב־ןב דחא רפ
דחא־שבכ דחא
׃הלעל ותנש־ןב 82 דחא םיזע־ריעש
׃תאטחל 83 רקב םימלשה חבזלו
השמח םליא םינש
םישבכ השמח םידתע
הז השמח הנש־ינב
עריחא ןברק
׃ןניע־ןב 84 חבזמה תכנח תאז
תאמ ותא חשמה םויב
תרעק לארשי יאישנ
הרשע םיתש ףסכ
םינש ףסכ־יקרזמ
םיתש בהז תופכ רשע
׃הרשע 85 הרעקה האמו םישלש
םיעבשו ףסכ תחאה
ףסכ לכ דחאה קרזמה
םיפלא םילכה
לקשב תואמ־עבראו
׃שדקה 86 בהז תופכ
תאלמ הרשע־םיתש
הרשע הרשע תרטק
שדקה לקשב ףכה
תופכה בהז־לכ
׃האמו םירשע 87 םינש הלעל רקבה־לכ
םליא םירפ רשע
םישבכ רשע־םינש
רשע םינש הנש־ינב
יריעשו םתחנמו
רשע םינש םיזע
׃תאטחל 88 חבז רקב לכו
םירשע םימלשה
םליא םירפ העבראו
םישש םידתע םישש
הנש־ינב םישבכ
תכנח תאז םישש
חשמה ירחא חבזמה
׃ותא 89 להא־לא השמ אבבו
ותא רבדל דעומ
לוקה־תא עמשיו
לעמ וילא רבדמ
ןרא־לע רשא תרפכה
ינש ןיבמ תדעה
רבדיו םיברכה
׃וילא

« Prev Numbers 7 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |