« Prev Numbers 34 Next »

Chapter 34

1 השמ־לא הוהי רבדיו
׃רמאל 2 לארשי ינב־תא וצ
םתא־יכ םהלא תרמאו
ןענכ ץראה־לא םיאב
לפת רשא ץראה תאז
ץרא הלחנב םכל
׃היתלבגל ןענכ 3 בגנ־תאפ םכל היהו
ידי־לע ןצ־רבדממ
םכל היהו םודא
הצקמ בגנ לובג
׃המדק חלמה־םי 4 לובגה םכל בסנו
םיברקע הלעמל בגנמ
היהו הנצ רבעו
שדקל בגנמ ויתאצות
רדא־רצח אציו ענרב
׃הנמצע רבעו 5 ןומצעמ לובגה בסנו
ויהו םירצמ הלחנ
׃המיה ויתאצות 6 םכל היהו םי לובגו
לובגו לודגה םיה
לובג םכל היהי־הז
׃םי 7 לובג םכל היהי־הזו
לדגה םיה־ןמ ןופצ
׃רהה רה םכל ואתת 8 אבל ואתת רהה רהמ
תאצות ויהו תמח
׃הדדצ לבגה 9 הנרפז לבגה אציו
רצח ויתאצות ויהו
םכל היהי־הז ןניע
׃ןופצ לובג 10 םכל םתיואתהו
רצחמ המדק לובגל
׃המפש ןניע 11 םפשמ לבגה דריו
ןיעל םדקמ הלברה
החמו לבגה דריו
תרנכ־םי ףתכ־לע
׃המדק 12 הנדריה לובגה דריו
םי ויתאצות ויהו
םכל היהת תאז חלמה
היתלבגל ץראה
׃ביבס 13 ינב־תא השמ וציו
תאז רמאל לארשי
ולחנתת רשא ץראה
הוצ רשא לרוגב התא
תעשתל תתל הוהי
׃הטמה יצחו תוטמה 14 ינב הטמ וחקל יכ
םתבא תיבל ינבוארה
ידגה־ינב הטמו
יצחו םתבא תיבל
וחקל השנמ הטמ
׃םתלחנ 15 יצחו תוטמה ינש
םתלחנ וחקל הטמה
וחרי ןדריל רבעמ
׃החרזמ המדק 16 השמ־לא הוהי רבדיו
׃רמאל 17 םישנאה תומש הלא
םכל ולחני־רשא
רזעלא ץראה־תא
־ןב עשוהיו ןהכה
׃ןונ 18 אישנ דחא אישנו
וחקת הטממ דחא
׃ץראה־תא לחנל 19 םישנאה תומש הלאו
בלכ הדוהי הטמל
׃הנפי־ןב 20 ןועמש ינב הטמלו
׃דוהימע־ןב לאומש 21 דדילא ןמינב הטמל
׃ןולסכ־ןב 22 אישנ ןד־ינב הטמלו
׃ילגי־ןב יקב 23 הטמל ףסוי ינבל
אישנ השנמ־ינב
׃דפא־ןב לאינח 24 םירפא־ינב הטמלו
לאומק אישנ
׃ןטפש־ןב 25 ןלובז־ינב הטמלו
ןפצילא אישנ
׃ךנרפ־ןב 26 רכששי־ינב הטמלו
לאיטלפ אישנ
׃ןזע־ןב 27 רשא־ינב הטמלו
דוהיחא אישנ
׃ימלש־ןב 28 ילתפנ־ינב הטמלו
לאהדפ אישנ
׃דוהימע־ןב 29 הוהי הוצ רשא הלא
לארשי־ינב־תא לחנל
׃ןענכ ץראב

« Prev Numbers 34 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |