« Prev Numbers 30 Next »

Chapter 30

1 ינב־לא השמ רמאיו
הוצ־רשא לככ לארשי
׃השמ־תא הוהי 2 ישאר־לא השמ רבדיו
לארשי ינבל תוטמה
רשא רבדה הז רמאל
׃הוהי הוצ 3 רדנ רדי־יכ שיא
עבשה־וא הוהיל
רסא רסאל העבש
לחי אל ושפנ־לע
אציה־לככ ורבד
׃השעי ויפמ 4 רדנ רדת־יכ השאו
רסא הרסאו הוהיל
׃הירענב היבא תיבב 5 הרדנ־תא היבא עמשו
הרסא רשא הרסאו
הל שירחהו השפנ־לע
ומקו היבא
רסא־לכו הירדנ־לכ
השפנ־לע הרסא־רשא
׃םוקי 6 התא היבא אינה־םאו
ועמש םויב
הירסאו הירדנ־לכ
השפנ־לע הרסא־רשא
הוהיו םוקי אל
אינה־יכ הל־חלסי
׃התא היבא 7 שיאל היהת ויה־םאו
וא הילע הירדנו
רשא היתפש אטבמ
׃השפנ־לע הרסא 8 םויב השיא עמשו
הל שירחהו ועמש
הרסאו הירדנ ומקו
השפנ ־לע הרסא־רשא
׃ומקי 9 השיא עמש םויב םאו
רפהו התוא איני
הילע רשא הרדנ־תא
היתפש אטבמ תאו
השפנ־לע הרסא רשא
׃הל־חלסי הוהיו 10 השורגו הנמלא רדנו
הרסא־רשא לכ
םוקי השפנ־לע
׃הילע 11 הרדנ השיא תיב־םאו
רסא הרסא־וא
׃העבשב השפנ־לע 12 שרחהו השיא עמשו
התא אינה אל הל
הירדנ־לכ ומקו
הרסא ־רשא רסא־לכו
׃םוקי השפנ־לע 13 םתא רפי רפה־םאו
ועמש םויב השיא
היתפש אצומ־לכ
השפנ רסאלו הירדנל
םרפה השיא םוקי אל
׃הל־חלסי הוהיו 14 תעבש־לכו רדנ־לכ
השיא שפנ תנעל רסא
השיאו ונמיקי
׃ונרפי 15 הל שירחי שרחה־םאו
םוי־לא םוימ השיא
הירדנ־לכ־תא םיקהו
הירסא־לכ ־תא וא
םתא םיקה הילע רשא
םויב הל שרחה־יכ
׃ועמש 16 םתא רפי רפה־םאו
אשנו ועמש ירחא
׃הנוע־תא 17 הוצ רשא םיקחה הלא
ןיב השמ־תא הוהי
בא־ןיב ותשאל שיא
תיב הירענב ותבל
׃היבא

« Prev Numbers 30 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |