« Prev Numbers 3 Next »

Chapter 3

1 ןרהא תדלות הלאו
רבד םויב השמו
רהב השמ־תא הוהי
׃יניס 2 תומש הלאו
בדנ רכבה ןרהא־ינב
רזעלא אוהיבאו
׃רמתיאו 3 ןרהא ינב תומש הלא
םיחשמה םינהכה
׃ןהכל םדי אלמ־רשא 4 אוהיבאו בדנ תמיו
םברקהב הוהי ינפל
הוהי ינפל הרז שא
םינבו יניס רבדמב
ןהכיו םהל ויה־אל
רמתיאו רזעלא
ןרהא ינפ־לע
׃םהיבא 5 השמ־לא הוהי רבדיו
׃רמאל 6 יול הטמ־תא ברקה
ינפל ותא תדמעהו
ותרשו ןהכה ןרהא
׃ותא 7 ותרמשמ־תא ורמשו
הדעה־לכ תרמשמ־תאו
דעומ להא ינפל
תדבע־תא דבעל
׃ןכשמה 8 ילכ־לכ־תא ורמשו
דעומ להא
ינב תרמשמ־תאו
דבעל לארשי
׃ןכשמה תדבע־תא 9 םיולה־תא התתנו
וינבלו ןרהאל
המה םנותנ םנותנ
׃לארשי ינב תאמ ול 10 וינב־תאו ןרהא־תאו
ורמשו דקפת
רזהו םתנהכ־תא
׃תמוי ברקה 11 השמ־לא הוהי רבדיו
׃רמאל 12 יתחקל הנה ינאו
ינב ךותמ םיולה־תא
רוכב־לכ תחת לארשי
ינבמ םחר רטפ
יל ויהו לארשי
׃םיולה 13 רוכב־לכ יל יכ
רוכב־לכ יתכה םויב
יתשדקה םירצמ ץראב
לארשיב רוכב־לכ יל
יל המהב־דע םדאמ
׃הוהי ינא ויהי 14 השמ־לא הוהי רבדיו
׃רמאל יניס רבדמב 15 יול ינב־תא דקפ
םתחפשמל םתבא תיבל
שדח־ןבמ רכז־לכ
׃םדקפת הלעמו 16 השמ םתא דקפיו
רשאכ הוהי יפ־לע
׃הוצ 17 יול־ינב הלא־ויהיו
תהקו ןושרג םתמשב
׃יררמו 18 תומש הלאו
םתחפשמל ןושרג־ינב
׃יעמשו ינבל 19 םתחפשמל תהק ינבו
ןורבח רהציו םרמע
׃לאיזעו 20 םתחפשמל יררמ ינבו
םה הלא ישומו ילחמ
תיבל יולה תחפשמ
׃םתבא 21 תחפשמ ןושרגל
תחפשמו ינבלה
םה הלא יעמשה
׃ינשרגה תחפשמ 22 רפסמב םהידקפ
שדח־ןבמ רכז־לכ
תעבש םהידקפ הלעמו
׃תואמ שמחו םיפלא 23 ירחא ינשרגה תחפשמ
׃המי ונחי ןכשמה 24 בא־תיב אישנו
ףסילא ינשרגל
׃לאל־ןב 25 ןושרג־ינב תרמשמו
ןכשמה דעומ להאב
ךסמו והסכמ להאהו
׃דעומ להא חתפ 26 רצחה יעלקו
רצחה חתפ ךסמ־תאו
ןכשמה־לע רשא
ביבס חבזמה־לעו
לכל וירתימ תאו
׃ותדבע 27 תחפשמ תהקלו
תחפשמו ימרמעה
תחפשמו ירהציה
תחפשמו ינרבחה
םה הלא ילאיזעה
׃יתהקה תחפשמ 28 רכז־לכ רפסמב
הלעמו שדח־ןבמ
ששו םיפלא תנמש
תרמשמ ירמש תואמ
׃שדקה 29 תהק־ינב תחפשמ
ןכשמה ךרי לע ונחי
׃הנמית 30 בא־תיב אישנו
יתהקה תחפשמל
׃לאיזע־ןב ןפצילא 31 ןראה םתרמשמו
הרנמהו ןחלשהו
שדקה ילכו תחבזמהו
םהב ותרשי רשא
׃ותדבע לכו ךסמהו 32 יולה יאישנ אישנו
ןרהא־ןב רזעלא
ירמש תדקפ ןהכה
׃שדקה תרמשמ 33 ילחמה תחפשמ יררמל
הלא ישומה תחפשמו
׃יררמ תחפשמ םה 34 רפסמב םהידקפו
שדח־ןבמ רכז־לכ
םיפלא תשש הלעמו
׃םיתאמו 35 בא־תיב אישנו
יררמ תחפשמל
ליחיבא־ןב לאירוצ
ונחי ןכשמה ךרי לע
׃הנפצ 36 ינב תרמשמ תדקפו
ןכשמה ישרק יררמ
וידמעו ויחירבו
וילכ ־לכו וינדאו
׃ותדבע לכו 37 ביבס רצחה ידמעו
םתדתיו םהינדאו
׃םהירתימו 38 ןכשמה ינפל םינחהו
ינפל המדק
החרזמ דעומ־להא
וינבו ןרהאו השמ
שדקמה תרמשמ םירמש
לארשי ינב תרמשמל
׃תמוי ברקה רזהו 39 םיולה ידוקפ־לכ
ןרהאו השמ דקפ רשא
הוהי יפ־לע
רכז־לכ םתחפשמל
הלעמו שדח־ןבמ
׃ףלא םירשעו םינש 40 השמ־לא הוהי רמאיו
רכז רכב־לכ דקפ
לארשי ינבל
אשו הלעמו שדח־ןבמ
׃םתמש רפסמ תא 41 יל םיולה־תא תחקלו
תחת הוהי ינא
לארשי ינבב רכב־לכ
םיולה תמהב תאו
תמהבב רוכב־לכ תחת
׃לארשי ינב 42 רשאכ השמ דקפיו
ותא הוהי הוצ
ינבב רוכב־לכ־תא
׃לארשי 43 רכז רוכב־לכ יהיו
שדח־ןבמ תמש רפסמב
םהידקפל הלעמו
ףלא םירשעו םינש
םיעבשו השלש
׃םיתאמו 44 השמ־לא הוהי רבדיו
׃רמאל 45 תחת םיולה־תא חק
ינבב רוכב־לכ
תמהב־תאו לארשי
םתמהב תחת םיולה
ינא םיולה יל־ויהו
׃הוהי 46 השלשה ייודפ תאו
םיתאמהו םיעבשהו
םיולה־לע םיפדעה
׃לארשי ינב רוכבמ 47 תשמח תשמח תחקלו
לקשב תלגלגל םילקש
םירשע חקת שדקה
׃לקשה הרג 48 ןרהאל ףסכה התתנו
ייודפ וינבלו
׃םהב םיפדעה 49 ףסכ תא השמ חקיו
םיפדעה תאמ םוידפה
׃םיולה ייודפ לע 50 ינב רוכב תאמ
ףסכה־תא חקל לארשי
שלשו םיששו השמח
לקשב ףלאו תואמ
׃שדקה 51 ףסכ־תא השמ ןתיו
ןרהאל םידפה
הוהי יפ־לע וינבלו
הוהי הוצ רשאכ
׃השמ־תא

« Prev Numbers 3 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |