« Prev Numbers 28 Next »

Chapter 28

1 השמ־לא הוהי רבדיו
׃רמאל 2 לארשי ינב־תא וצ
םהלא תרמאו
ימחל ינברק־תא
יחחינ חיר ישאל
יל בירקהל ורמשת
׃ודעומב 3 השאה הז םהל תרמאו
הוהיל ובירקת רשא
הנש־ינב םישבכ
םויל םינש םמימת
׃דימת הלע 4 השעת דחא שבכה־תא
שבכה תאו רקבב
ןיב השעת ינשה
׃םיברעה 5 תלס הפיאה תירישעו
ןמשב הלולב החנמל
׃ןיהה תעיבר תיתכ 6 הישעה דימת תלע
חירל יניס רהב
׃הוהיל השא חחינ 7 ןיהה תעיבר וכסנו
שדקב דחאה שבכל
רכש ךסנ ךסה
׃הוהיל 8 ינשה שבכה תאו
םיברעה ןיב השעת
וכסנכו רקבה תחנמכ
חחינ חיר השא השעת
׃הוהיל 9 תבשה םויבו
הנש־ינב םישבכ־ינש
םינרשע ינשו םמימת
הלולב החנמ תלס
׃וכסנו ןמשב 10 ותבשב תבש תלע
דימתה תלע־לע
׃הכסנו 11 םכישדח ישארבו
הוהיל הלע ובירקת
םינש רקב־ינב םירפ
םישבכ דחא ליאו
העבש הנש־ינב
׃םמימת 12 תלס םינרשע השלשו
ןמשב הלולב החנמ
ינשו דחאה רפל
החנמ תלס םינרשע
ליאל ןמשב הלולב
׃דחאה 13 תלס ןורשע ןרשעו
ןמשב הלולב החנמ
חיר הלע דחאה שבכל
׃הוהיל השא חחינ 14 ןיהה יצח םהיכסנו
תשילשו רפל היהי
תעיברו ליאל ןיהה
תאז ןיי שבכל ןיהה
ושדחב שדח תלע
׃הנשה ישדחל 15 דחא םיזע ריעשו
הוהיל תאטחל
השעי דימתה תלע־לע
׃וכסנו 16 ןושארה שדחבו
םוי רשע העבראב
׃הוהיל חספ שדחל 17 םוי רשע השמחבו
תעבש גח הזה שדחל
׃לכאי תוצמ םימי 18 ןושארה םויב
תכאלמ־לכ שדק־ארקמ
׃ושעת אל הדבע 19 הלע השא םתברקהו
םירפ הוהיל
ליאו םינש רקב־ינב
םישבכ העבשו דחא
םמימת הנש ינב
׃םכל ויהי 20 הלולב תלס םתחנמו
םינרשע השלש ןמשב
םינרשע ינשו רפל
׃ושעת ליאל 21 השעת ןורשע ןורשע
תעבשל דחאה שבכל
׃םישבכה 22 דחא תאטח ריעשו
׃םכילע רפכל 23 רשא רקבה תלע דבלמ
ושעת דימתה תלעל
׃הלא־תא 24 םויל ושעת הלאכ
השא םחל םימי תעבש
הוהיל חחינ־חיר
דימתה תלוע־לע
׃וכסנו השעי 25 יעיבשה םויבו
םכל היהי שדק־ארקמ
אל הדבע תכאלמ־לכ
׃ושעת 26 םירוכבה םויבו
החנמ םכבירקהב
הוהיל השדח
שדק־ארקמ םכיתעבשב
תכאלמ־לכ םכל היהי
׃ושעת אל הדבע 27 חירל הלוע םתברקהו
םירפ הוהיל חחינ
ליא םינש רקב־ינב
םישבכ העבש דחא
׃הנש ינב 28 הלולב תלס םתחנמו
םינרשע השלש ןמשב
ינש דחאה רפל
׃דחאה ליאל םינרשע 29 שבכל ןורשע ןורשע
תעבשל דחאה
׃םישבכה 30 דחא םיזע ריעש
׃םכילע רפכל 31 דימתה תלע דבלמ
םמימת ושעת ותחנמו
׃םהיכסנו םכל־ויהי

« Prev Numbers 28 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |