« Prev Numbers 25 Next »

Chapter 25

1 םיטשב לארשי בשיו
תונזל םעה לחיו
׃באומ תונב־לא 2 יחבזל םעל ןארקתו
םעה לכאיו ןהיהלא
׃ןהיהלאל ווחתשיו 3 לעבל לארשי דמציו
הוהי ףא־רחיו רועפ
׃לארשיב 4 השמ־לא הוהי רמאיו
םעה ישאר־לכ־תא חק
הוהיל םתוא עקוהו
בשיו שמשה דגנ
הוהי־ףא ןורח
׃לארשימ 5 יטפש־לא השמ רמאיו
שיא וגרה לארשי
םידמצנה וישנא
׃רועפ לעבל 6 ינבמ שיא הנהו
ברקיו אב לארשי
ויחא־לא
יניעל תינידמה־תא
תדע־לכ יניעלו השמ
המהו לארשי־ינב
להא חתפ םיכב
׃דעומ 7 סחניפ אריו
ןרהא־ןב רזעלא־ןב
ךותמ םקיו ןהכה
חמר חקיו הדעה
׃ודיב 8 רחא אביו
הבקה־לא לארשי־שיא
תא םהינש־תא רקדיו
־תאו לארשי שיא
התבק־לא השאה
לעמ הפגמה רצעתו
׃לארשי ינב 9 הפגמב םיתמה ויהיו
׃ףלא םירשעו העברא 10 השמ־לא הוהי רבדיו
׃רמאל 11 רזעלא־ןב סחניפ
בישה ןהכה ןרהא־ןב
לעמ יתמח־תא
ואנקב לארשי־ינב
םכותב יתאנק־תא
יתילכ־אלו
לארשי־ינב־תא
׃יתאנקב 12 ןתנ יננה רמא ןכל
׃םולש יתירב־תא ול 13 וערזלו ול התיהו
תנהכ תירב וירחא
אנק רשא תחת םלוע
רפכיו ויהלאל
׃לארשי ינב־לע 14 לארשי שיא םשו
הכה רשא הכמה
ירמז תינידמה־תא
־תיב אישנ אולס־ןב
׃ינעמשל בא 15 הכמה השאה םשו
יבזכ תינידמה
תומא שאר רוצ־תב
׃אוה ןידמב בא־תיב 16 השמ־לא הוהי רבדיו
׃רמאל 17 םינידמה־תא רורצ
׃םתוא םתיכהו 18 םכל םה םיררצ יכ
ולכנ־רשא םהילכנב
רועפ־רבד־לע םכל
יבזכ רבד־לעו
םתחא ןידמ אישנ־תב
הפגמה־םויב הכמה
׃רועפ־רבד־לע 19 ׃הפגמה ירחא יהיו

« Prev Numbers 25 Next »
Please login or register to save highlights and make annotations
Corrections disabled for this book
Proofing disabled for this book
Printer-friendly version

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |