« Prev Numbers 23 Next »

Chapter 23

1 קלב־לא םעלב רמאיו
העבש הזב יל־הנב
הזב יל ןכהו תחבזמ
העבשו םירפ העבש
׃םיליא 2 רבד רשאכ קלב שעיו
קלב לעיו םעלב
ליאו רפ םעלבו
׃חבזמב 3 קלבל םעלב רמאיו
ךתלע־לע בציתה
הרקי ילוא הכלאו
רבדו יתארקל הוהי
יתדגהו ינארי־המ
׃יפש ךליו ךל 4 םיהלא רקיו
רמאיו םעלב־לא
תעבש־תא וילא
לעאו יתכרע תחבזמה
׃חבזמב ליאו רפ 5 יפב רבד הוהי םשיו
בוש רמאיו םעלב
׃רבדת הכו קלב־לא 6 הנהו וילא בשיו
אוה ותלע־לע בצנ
׃באומ ירש־לכו 7 רמאיו ולשמ אשיו
קלב ינחני םרא־ןמ
באומ־ךלמ
הכל םדק־יררהמ
הכלו בקעי יל ־הרא
׃לארשי המעז 8 לא הבק אל בקא המ
םעז אל םעזא המו
׃הוהי 9 םירצ שארמ־יכ
תועבגמו ונארא
דדבל םע־ןה ונרושא
אל םיוגבו ןכשי
׃בשחתי 10 בקעי רפע הנמ ימ
עבר־תא רפסמו
ישפנ תמת לארשי
יהתו םירשי תומ
׃והמכ יתירחא 11 םעלב־לא קלב רמאיו
בקל יל תישע המ
הנהו ךיתחקל יביא
׃ךרב תכרב 12 תא אלה רמאיו ןעיו
יפב הוהי םישי רשא
׃רבדל רמשא ותא 13 קלב וילא רמאיו
םוקמ־לא יתא אנ־ךל
םשמ ונארת רשא רחא
הארת והצק ספא
הארת אל ולכו
׃םשמ יל־ונבקו 14 םיפצ הדש והחקיו
ןביו הגספה שאר־לא
לעיו תחבזמ העבש
׃חבזמב ליאו רפ 15 קלב־לא רמאיו
ךתלע־לע הכ בציתה
׃הכ הרקא יכנאו 16 םעלב־לא הוהי רקיו
ויפב רבד םשיו
קלב־לא בוש רמאיו
׃רבדת הכו 17 ונהו וילא אביו
ירשו ותלע־לע בצנ
ול רמאיו ותא באומ
׃הוהי רבד־המ קלב 18 רמאיו ולשמ אשיו
עמשו קלב םוק
ונב ידע הניזאה
׃רפצ 19 בזכיו לא שיא אל
םחנתיו םדא־ןבו
השעי אלו רמא אוהה
׃הנמיקי אלו רבדו 20 יתחקל ךרב הנה
׃הנבישא אלו ךרבו 21 בקעיב ןוא טיבה־אל
למע האר־אלו
ויהלא הוהי לארשיב
ךלמ תעורתו ומע
׃וב 22 םירצממ םאיצומ לא
׃ול םאר תפעותכ 23 בקעיב שחנ־אל יכ
לארשיב םסק־אלו
בקעיל רמאי תעכ
לעפ־המ לארשילו
׃לא 24 םוקי איבלכ םע־ןה
אל אשנתי יראכו
ףרט לכאי־דע בכשי
׃התשי םיללח־םדו 25 םעלב־לא קלב רמאיו
ונבקת אל בק־םג
׃ונכרבת אל ךרב־םג 26 רמאיו םעלב ןעיו
יתרבד אלה קלב־לא
לכ רמאל ךילא
ותא הוהי רבדי־רשא
׃השעא 27 םעלב־לא קלב רמאיו
ךחקא אנ־הכל
ילוא רחא םוקמ־לא
םיהלאה יניעב רשיי
׃םשמ יל ותבקו 28 םעלב־תא קלב חקיו
ףקשנה רועפה שאר
׃ןמישיה ינפ־לע 29 קלב־לא םעלב רמאיו
העבש הזב יל־הנב
הזב יל ןכהו תחבזמ
העבשו םירפ העבש
׃םליא 30 רמא רשאכ קלב שעיו
ליאו רפ לעיו םעלב
׃חבזמב

« Prev Numbers 23 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |