« Prev Numbers 21 Next »

Chapter 21

1 ינענכה עמשיו
בגנה בשי דרע־ךלמ
ךרד לארשי אב יכ
םחליו םירתאה
ונממ בשיו לארשיב
׃יבש 2 רדנ לארשי רדיו
רמאיו הוהיל
םעה־תא ןתת ןתנ־םא
יתמרחהו ידיב הזה
׃םהירע־תא 3 לוקב הוהי עמשיו
ןתיו לארשי
םרחיו ינענכה־תא
םהירע־תאו םהתא
םוקמה־םש ארקיו
׃המרח 4 ךרד רהה רהמ ועסיו
בבסל ףוס־םי
רצקתו םודא ץרא־תא
׃ךרדב םעה־שפנ 5 םיהלאב םעה רבדיו
ונתילעה המל השמבו
רבדמב תומל םירצממ
ןיאו םחל ןיא יכ
הצק ונשפנו םימ
׃לקלקה םחלב 6 תא םעב הוהי חלשיו
םיפרשה םישחנה
םעה־תא וכשניו
בר־םע תמיו
׃לארשימ 7 השמ־לא םעה אביו
ונאטח ורמאיו
הוהיב ונרבד־יכ
הוהי־לא ללפתה ךבו
ונילעמ רסיו
ללפתיו שחנה־תא
׃םעה דעב השמ 8 השמ־לא הוהי רמאיו
םישו ףרש ךל השע
היהו סנ־לע ותא
ותא הארו ךושנה־לכ
׃יחו 9 תשחנ שחנ השמ שעיו
סנה־לע והמשיו
שחנה ךשנ־םא היהו
טיבהו שיא־תא
׃יחו תשחנה שחנ־לא 10 לארשי ינב ועסיו
׃תבאב ונחיו 11 ונחיו תבאמ ועסיו
רבדמב םירבעה ייעב
באומ ינפ־לע רשא
׃שמשה חרזממ 12 ונחיו ועסנ םשמ
׃דרז לחנב 13 ונחיו ועסנ םשמ
רשא ןונרא רבעמ
לבגמ אציה רבדמב
ןונרא יכ ירמאה
ןיב באומ לובג
׃ירמאה ןיבו באומ 14 רפסב רמאי ןכ־לע
בהו־תא הוהי תמחלמ
םילחנה־תאו הפוסב
׃ןונרא 15 רשא םילחנה דשאו
ןעשנו רע תבשל הטנ
׃באומ לובגל 16 אוה הראב םשמו
הוהי רמא רשא ראבה
םעה־תא ףסא השמל
׃םימ םהל הנתאו 17 לארשי רישי זא
ילע תאזה הרישה־תא
׃הל־ונע ראב 18 םירש הורפח ראב
םעה יבידנ הורכ
םתנעשמב קקחמב
׃הנתמ רבדממו 19 לאילחנ הנתממו
׃תומב לאילחנמו 20 רשא איגה תומבמו
שאר באומ הדשב
הפקשנו הגספה
׃ןמישיה ינפ־לע 21 לארשי חלשיו
ןחיס־לא םיכאלמ
׃רמאל ירמאה־ךלמ 22 אל ךצראב הרבעא
אל םרכבו הדשב הטנ
ךרדב ראב ימ התשנ
דע ךלנ ךלמה
׃ךלבג רבענ־רשא 23 ןחיס ןתנ־אלו
רבע לארשי־תא
ןחיס ףסאיו ולבגב
אציו ומע־לכ־תא
לארשי תארקל
הצהי אביו הרבדמה
׃לארשיב םחליו 24 לארשי והכיו
שרייו ברח־יפל
ןנראמ וצרא־תא
ינב־דע קבי־דע
לובג זע יכ ןומע
׃ןומע ינב 25 תא לארשי חקיו
הלאה םירעה־לכ
לארשי בשיו
ירמאה ירע־לכב
ןובשחב
׃היתנב־לכבו 26 ןחיס ריע ןובשח יכ
אוה ירמאה ךלמ
ךלמב םחלנ אוהו
חקיו ןושארה באומ
ודימ וצרא־לכ־תא
׃ןנרא־דע 27 ורמאי ןכ־לע
ןובשח ואב םילשמה
ריע ןנוכתו הנבת
׃ןוחיס 28 ןובשחמ האצי שא־יכ
ןחיס תירקמ הבהל
ילעב באומ רע הלכא
׃ןנרא תומב 29 תדבא באומ ךל־יוא
וינב ןתנ שומכ־םע
ויתנבו םטילפ
ירמא ךלמל תיבשב
׃ןוחיס 30 ןובשח דבא םרינו
םישנו ןביד־דע
רשא חפנ־דע
׃אבדימ־דע 31 ץראב לארשי בשיו
׃ירמאה 32 לגרל השמ חלשיו
ודכליו רזעי־תא
שרייו היתנב
׃םש־רשא ירמאה־תא 33 ךרד ולעיו ונפיו
גוע אציו ןשבה
םתארקל ןשבה־ךלמ
ומע־לכו אוה
׃יערדא המחלמל 34 השמ־לא הוהי רמאיו
יכ ותא ארית־לא
ותא יתתנ ךדיב
ומע־לכ־תאו
ול תישעו וצרא־תאו
ןחיסל תישע רשאכ
רשא ירמאה ךלמ
׃ןובשחב בשוי 35 וינב־תאו ותא וכיו
ומע־לכ־תאו
ול־ריאשה יתלב־דע
־תא ושרייו דירש
׃וצרא

« Prev Numbers 21 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |