« Prev Numbers 18 Next »

Chapter 18

1 הוהי רמאיו
ךינבו התא ןרהא־לא
ךתא ךיבא־תיבו
שדקמה ןוע־תא ואשת
ךתא ךינבו התאו
ןוע־תא ואשת
׃םכתנהכ 2 הטמ ךיחא־תא םגו
ברקה ךיבא טבש יול
ךילע ווליו ךתא
התאו ךותרשיו
ינפל ךתא ךינבו
׃תדעה להא 3 ךתרמשמ ורמשו
ךא להאה־לכ תרמשמו
שדקה ילכ־לא
אל חבזמה־לאו
ותמי־אלו וברקי
׃םתא־םג םה־םג 4 ורמשו ךילע וולנו
דעומ להא תרמשמ־תא
רזו להאה תדבע לכל
׃םכילא ברקי־אל 5 תרמשמ תא םתרמשו
תרמשמ תאו שדקה
היהי־אלו חבזמה
ינב־לע ףצק דוע
׃לארשי 6 יתחקל הנה ינאו
םיולה םכיחא־תא
לארשי ינב ךותמ
םינתנ הנתמ םכל
דבעל הוהיל
׃דעומ להא תדבע־תא 7 ךתא ךינבו התאו
םכתנהכ־תא ורמשת
חבזמה רבד־לכל
תכרפל תיבמלו
הנתמ תדבע םתדבעו
םכתנהכ־תא ןתא
׃תמוי ברקה רזהו 8 הוהי רבדיו
הנה ינאו ןרהא־לא
תרמשמ־תא ךל יתתנ
ישדק־לכל יתמורת
ךל לארשי־ינב
החשמל םיתתנ
׃םלוע־קחל ךינבלו 9 שדקמ ךל היהי־הז
שאה־ןמ םישדקה
םנברק־לכ
םתחנמ־לכל
םתאטח־לכלו
רשא םמשא־לכלו
שדק יל ובישי
אוה ךל םישדק
׃ךינבלו 10 םישדקה שדקב
רכז־לכ ונלכאת
שדק ותא לכאי
׃ךל־היהי 11 םנתמ תמורת ךל־הזו
ינב תפונת־לכל
םיתתנ ךל לארשי
ךיתנבלו ךינבלו
םלוע־קחל ךתא
ךתיבב רוהט־לכ
׃ותא לכאי 12 רהצי בלח לכ
שורית בלח־לכו
םתישאר ןגדו
ךל הוהיל ונתי־רשא
׃םיתתנ 13 רשא־לכ ירוכב
ואיבי־רשא םצראב
היהי ךל הוהיל
ךתיבב רוהט־לכ
׃ונלכאי 14 ךל לארשיב םרח־לכ
׃היהי 15 םחר רטפ־לכ
רשב־לכל
הוהיל ובירקי־רשא
המהבבו םדאב
הדפ ךא ךל־היהי
םדאה רוכב תא הדפת
המהבה־רוכב תאו
׃הדפת האמטה 16 שדח־ןבמ ויודפו
ףסכ ךכרעב הדפת
לקשב םילקש תשמח
הרג םירשע שדקה
׃אוה 17 רוש־רוכב ךא
בשכ רוכב־וא
אל זע רוכב־וא
םה שדק הדפת
קרזת םמד־תא
םבלח־תאו חבזמה־לע
חירל השא ריטקת
׃הוהיל חחינ 18 ךל־היהי םרשבו
קושכו הפונתה הזחכ
׃היהי ךל ןימיה 19 םישדקה תמורת לכ
ומירי רשא
הוהיל לארשי־ינב
ךינבלו ךל יתתנ
ךתא ךיתנבלו
חלמ תירב םלוע־קחל
ינפל אוה םלוע
ךערזלו ךל הוהי
׃ךתא 20 הוהי רמאיו
אל םצראב ןרהא־לא
היהי־אל קלחו לחנת
ךקלח ינא םכותב ךל
ינב ךותב ךתלחנו
׃לארשי 21 הנה יול ינבלו
רשעמ־לכ יתתנ
ףלח הלחנל לארשיב
םה־רשא םתדבע
להא תדבע־תא םידבע
׃דעומ 22 ינב דוע וברקי־אלו
דעומ להא־לא לארשי
׃תומל אטח תאשל 23 אוה יולה דבעו
דעומ להא תדבע־תא
תקח םנוע ואשי םהו
םכיתרדל םלוע
לארשי ינב ךותבו
׃הלחנ ולחני אל 24 רשעמ־תא יכ
רשא לארשי־ינב
המורת הוהיל ומירי
הלחנל םיולל יתתנ
םהל יתרמא ןכ־לע
אל לארשי ינב ךותב
׃הלחנ ולחני 25 השמ־לא הוהי רבדיו
׃רמאל 26 רבדת םיולה־לאו
םהלא תרמאו
תאמ וחקת־יכ
לארשי־ינב
יתתנ רשא רשעמה־תא
םכתלחנב םתאמ םכל
תמורת ונממ םתמרהו
רשעמ הוהי
׃רשעמה־ןמ 27 םכתמורת םכל בשחנו
ןרגה־ןמ ןגדכ
׃בקיה־ןמ האלמכו 28 םתא־םג ומירת ןכ
לכמ הוהי תמורת
וחקת רשא םכיתרשעמ
לארשי ינב תאמ
ונממ םתתנו
הוהי תמורת־תא
׃ןהכה ןרהאל 29 ומירת םכיתנתמ לכמ
הוהי תמורת־לכ תא
ושדקמ־תא ובלח־לכמ
׃ונממ 30 םהלא תרמאו
ובלח־תא םכמירהב
םיולל בשחנו ונממ
ןרג תאובתכ
׃בקי תאובתכו 31 ותא םתלכאו
םתא םוקמ־לכב
אוה רכש־יכ םכתיבו
םכתדבע ףלח םכל
׃דעומ להאב 32 אטח וילע ואשת־אלו
ובלח־תא םכמירהב
ישדק־תאו ונממ
אל לארשי־ינב
׃ותומת אלו וללחת

« Prev Numbers 18 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |