« Prev Numbers 16 Next »

Chapter 16

1 רהצי־ןב חרק חקיו
יול־ןב תהק־ןב
ינב םריבאו ןתדו
־ןב ןואו באילא
׃ןבואר ינב תלפ 2 השמ ינפל ומקיו
לארשי־ינבמ םישנאו
םיתאמו םישמח
יארק הדע יאישנ
׃םש־ישנא דעומ 3 השמ־לע ולהקיו
ורמאיו ןרהא־לעו
יכ םכל־בר םהלא
םישדק םלכ הדעה־לכ
עודמו הוהי םכותבו
להק־לע ואשנתת
׃הוהי 4 לפיו השמ עמשיו
׃וינפ־לע 5 חרק־לא רבדיו
רמאל ותדע־לכ־לאו
הוהי עדיו רקב
־תאו ול־רשא־תא
וילא בירקהו שודקה
וב־רחבי רשא תאו
׃וילא בירקי 6 םכל־וחק ושע תאז
חרק תותחמ
׃ותדע־לכו 7 ומישו שא ןהב ונתו
ינפל תרטק ןהילע
היהו רחמ הוהי
רחבי־רשא שיאה
שודקה אוה הוהי
׃יול ינב םכל־בר 8 חרק־לא השמ רמאיו
׃יול ינב אנ־ועמש 9 לידבה־יכ םכמ טעמה
םכתא לארשי יהלא
בירקהל לארשי תדעמ
דבעל וילא םכתא
הוהי ןכשמ תדבע־תא
הדעה ינפל דמעלו
׃םתרשל 10 ךתא ברקיו
ךיחא־לכ־תאו
ךתא יול־ינב
׃הנהכ־םג םתשקבו 11 ךתדע־לכו התא ןכל
הוהי־לע םידענה
יכ אוה־המ ןרהאו
׃וילע ונולת 12 ארקל השמ חלשיו
ינב םריבאלו ןתדל
אל ורמאיו באילא
׃הלענ 13 ונתילעה יכ טעמה
שבדו בלח תבז ץראמ
רבדמב ונתימהל
ונילע ררתשת־יכ
׃ררתשה־םג 14 תבז ץרא־לא אל ףא
ונתאיבה שבדו בלח
הדש תלחנ ונל־ןתתו
םישנאה יניעה םרכו
׃הלענ אל רקנת םהה 15 דאמ השמל רחיו
הוהי־לא רמאיו
םתחנמ־לא ןפת־לא
םהמ דחא רומח אל
יתערה אלו יתאשנ
׃םהמ דחא־תא 16 חרק־לא השמ רמאיו
ויה ךתדע־לכו התא
םהו התא הוהי ינפל
׃רחמ ןרהאו 17 ותתחמ שיא וחקו
תרטק םהילע םתתנו
הוהי ינפל םתברקהו
םישמח ותתחמ שיא
התאו תתחמ םיתאמו
׃ותתחמ שיא ןרהאו 18 ותתחמ שיא וחקיו
שא םהילע ונתיו
תרטק םהילע ומישיו
להא חתפ ודמעיו
׃ןרהאו השמו דעומ 19 חרק םהילע להקיו
חתפ־לא הדעה־לכ־תא
אריו דעומ להא
־לא הוהי־דובכ
׃הדעה־לכ 20 השמ־לא הוהי רבדיו
׃רמאל ןרהא־לאו 21 הדעה ךותמ ולדבה
םתא הלכאו תאזה
׃עגרכ 22 םהינפ־לע ולפיו
יהלא לא ורמאיו
רשב־לכל תחורה
לעו אטחי דחא שיאה
׃ףצקת הדעה־לכ 23 השמ־לא הוהי רבדיו
׃רמאל 24 רמאל הדעה־לא רבד
ביבסמ ולעה
ןתד חרק־ןכשמל
׃םריבאו 25 ךליו השמ םקיו
םריבאו ןתד־לא
ינקז וירחא וכליו
׃לארשי 26 הדעה־לא רבדיו
לעמ אנ ורוס רמאל
םישנאה ילהא
־לאו הלאה םיעשרה
םהל רשא־לכב ועגת
ופסת־ןפ
׃םתאטח־לכב 27 לעמ ולעיו
ןתד חרק־ןכשמ
ןתדו ביבסמ םריבאו
םיבצנ ואצי םריבאו
םהישנו םהילהא חתפ
׃םפטו םהינבו 28 תאזב השמ רמאיו
הוהי־יכ ןועדת
תא תושעל ינחלש
הלאה םישעמה־לכ
׃יבלמ אל־יכ 29 םדאה־לכ תומכ־םא
תדקפו הלא ןותמי
דקפי םדאה־לכ
הוהי אל םהילע
׃ינחלש 30 ארבי האירב־םאו
המדאה התצפו הוהי
םתא העלבו היפ־תא
םהל רשא־לכ־תאו
הלאש םייח ודריו
וצאנ יכ םתעדיו
הלאה םישנאה
׃הוהי־תא 31 רבדל ותלככ יהיו
הלאה םירבדה־לכ תא
רשא המדאה עקבתו
׃םהיתחת 32 היפ־תא ץראה חתפתו
םתא עלבתו
תאו םהיתב־תאו
חרקל רשא םדאה־לכ
׃שוכרה־לכ תאו 33 רשא־לכו םה ודריו
הלאש םייח םהל
ץראה םהילע סכתו
׃להקה ךותמ ודבאיו 34 רשא לארשי־לכו
םלקל וסנ םהיתביבס
ונעלבת־ןפ ורמא יכ
׃ץראה 35 הוהי תאמ האצי שאו
םישמחה תא לכאתו
יבירקמ שיא םיתאמו
׃תרטקה

« Prev Numbers 16 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |