« Prev Numbers 12 Next »

Chapter 12

1 ןרהאו םירמ רבדתו
השאה תודא־לע השמב
חקל רשא תישכה
׃חקל תישכ השא־יכ 2 קרה ורמאיו
הוהי רבד השמב־ךא
רבד ונב־םג אלה
׃הוהי עמשיו 3 דאמ ונע השמ שיאהו
רשא םדאה לכמ
׃המדאה ינפ־לע 4 םאתפ הוהי רמאיו
ןרהא־לאו השמ־לא
ואצ םירמ־לאו
להא־לא םכתשלש
׃םתשלש ואציו דעומ 5 דומעב הוהי דריו
חתפ דמעיו ןנע
ןרהא ארקיו להאה
ואציו םירמו
׃םהינש 6 אנ־ועמש רמאיו
היהי־םא ירבד
הארמב הוהי םכאיבנ
םולחב עדותא וילא
׃וב־רבדא 7 השמ ידבע ןכ־אל
ןמאנ יתיב־לכב
׃אוה 8 וב־רבדא הפ־לא הפ
תדיחב אלו הארמו
טיבי הוהי תנמתו
םתארי אל עודמו
׃השמב ידבעב רבדל 9 םב הוהי ףא רחיו
׃ךליו 10 להאה לעמ רס ןנעהו
תערצמ םירמ הנהו
ןרהא ןפיו גלשכ
הנהו םירמ־לא
׃תערצמ 11 השמ־לא ןרהא רמאיו
תשת אנ־לא ינדא יב
רשא תאטח ונילע
רשאו ונלאונ
׃ונאטח 12 רשא תמכ יהת אנ־לא
ומא םחרמ ותאצב
׃ורשב יצח לכאיו 13 הוהי־לא השמ קעציו
אנ אפר אנ לא רמאל
׃הל 14 השמ־לא הוהי רמאיו
קרי קרי היבאו
םלכת אלה הינפב
רגסת םימי תעבש
ץוחמ םימי תעבש
׃ףסאת רחאו הנחמל 15 ץוחמ םירמ רגסתו
םימי תעבש הנחמל
עסנ אל םעהו
׃םירמ ףסאה־דע 16 םעה ועסנ רחאו
ונחיו תורצחמ
׃ןראפ רבדמב

« Prev Numbers 12 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |