« Prev Numbers 1 Next »

Chapter 1

1 השמ־לא הוהי רבדיו
להאב יניס רבדמב
שדחל דחאב דעומ
תינשה הנשב ינשה
םירצמ ץראמ םתאצל
׃רמאל 2 תדע־לכ שאר־תא ואש
םתחפשמל לארשי־ינב
רפסמב םתבא תיבל
רכז ־לכ תומש
׃םתלגלגל 3 הנש םירשע ןבמ
אבצ אצי־לכ הלעמו
םתא ודקפת לארשיב
׃ןרהאו התא םתאבצל 4 שיא ויהי םכתאו
שאר שיא הטמל שיא
׃אוה ויתבא־תיבל 5 םישנאה תומש הלאו
םכתא ודמעי רשא
רוצילא ןבוארל
׃רואידש־ןב 6 לאימלש ןועמשל
׃ידשירוצ־ןב 7 ןושחנ הדוהיל
׃בדנימע־ןב 8 לאנתנ רכששיל
׃רעוצ־ןב 9 באילא ןלובזל
׃ןלח־ןב 10 םירפאל ףסוי ינבל
דוהימע־ןב עמשילא
לאילמג השנמל
׃רוצהדפ־ןב 11 ןדיבא ןמינבל
׃ינעדג־ןב 12 רזעיחא ןדל
׃ידשימע־ןב 13 לאיעגפ רשאל
׃ןרכע־ןב 14 ףסילא דגל
׃לאועד־ןב 15 עריחא ילתפנל
׃ןניע־ןב 16 הדעה יאירק הלא
םתובא תוטמ יאישנ
לארשי יפלא ישאר
׃םה 17 תא ןרהאו השמ חקיו
רשא הלאה םישנאה
׃תומשב ובקנ 18 הדעה־לכ תאו
שדחל דחאב וליהקה
ודליתיו ינשה
תיבל םתחפשמ־לע
תומש רפסמב םתבא
הנש םירשע ןבמ
׃םתלגלגל הלעמו 19 הוהי הוצ רשאכ
םדקפיו השמ־תא
׃יניס רבדמב 20 ןבואר־ינב ויהיו
םתדלות לארשי רכב
םתבא תיבל םתחפשמל
תומש רפסמב
רכז־לכ םתלגלגל
הנש םירשע ןבמ
׃אבצ אצי לכ הלעמו 21 ןבואר הטמל םהידקפ
ףלא םיעבראו השש
׃תואמ שמחו 22 םתדלות ןועמש ינבל
םתבא תיבל םתחפשמל
תומש רפסמב וידקפ
רכז־לכ םתלגלגל
הנש םירשע ןבמ
׃אבצ אצי לכ הלעמו 23 ןועמש הטמל םהידקפ
ףלא םישמחו העשת
׃תואמ שלשו 24 םתדלות דג ינבל
םתבא תיבל םתחפשמל
ןבמ תומש רפסמב
הלעמו הנש םירשע
׃אבצ אצי לכ 25 דג הטמל םהידקפ
ףלא םיעבראו השמח
׃םישמחו תואמ ששו 26 םתדלות הדוהי ינבל
םתבא תיבל םתחפשמל
ןבמ תמש רפסמב
הלעמו הנש םירשע
׃אבצ אצי לכ 27 הדוהי הטמל םהידקפ
ףלא םיעבשו העברא
׃תואמ ששו 28 םתדלות רכששי ינבל
םתבא תיבל םתחפשמל
ןבמ תמש רפסמב
הלעמו הנש םירשע
׃אבצ אצי לכ 29 רכששי הטמל םהידקפ
ףלא םישמחו העברא
׃תואמ עבראו 30 םתדלות ןלובז ינבל
םתבא תיבל םתחפשמל
ןבמ תמש רפסמב
הלעמו הנש םירשע
׃אבצ אצי לכ 31 ןלובז הטמל םהידקפ
ףלא םישמחו העבש
׃תואמ עבראו 32 ינבל ףסוי ינבל
םתדלות םירפא
םתבא תיבל םתחפשמל
ןבמ תמש רפסמב
הלעמו הנש םירשע
׃אבצ אצי לכ 33 םירפא הטמל םהידקפ
שמחו ףלא םיעברא
׃תואמ 34 םתדלות השנמ ינבל
םתבא תיבל םתחפשמל
ןבמ תומש רפסמב
הלעמו הנש םירשע
׃אבצ אצי לכ 35 השנמ הטמל םהידקפ
ףלא םישלשו םינש
׃םיתאמו 36 םתדלות ןמינב ינבל
םתבא תיבל םתחפשמל
ןבמ תמש רפסמב
הלעמו הנש םירשע
׃אבצ אצי לכ 37 ןמינב הטמל םהידקפ
ףלא םישלשו השמח
׃תואמ עבראו 38 םתדלות ןד ינבל
םתבא תיבל םתחפשמל
ןבמ תמש רפסמב
הלעמו הנש םירשע
׃אבצ אצי לכ 39 ןד הטמל םהידקפ
ףלא םיששו םינש
׃תואמ עבשו 40 םתדלות רשא ינבל
םתבא תיבל םתחפשמל
ןבמ תמש רפסמב
הלעמו הנש םירשע
׃אבצ אצי לכ 41 רשא הטמל םהידקפ
ףלא םיעבראו דחא
׃תואמ שמחו 42 םתדלות ילתפנ ינב
םתבא תיבל םתחפשמל
ןבמ תמש רפסמב
הלעמו הנש םירשע
׃אבצ אצי לכ 43 ילתפנ הטמל םהידקפ
ףלא םישמחו השלש
׃תואמ עבראו 44 רשא םידקפה הלא
ןרהאו השמ דקפ
םינש לארשי יאישנו
דחא ־שיא שיא רשע
׃ויה ויתבא־תיבל 45 ידוקפ־לכ ויהיו
תיבל לארשי־ינב
םירשע ןבמ םתבא
אצי ־לכ הלעמו הנש
׃לארשיב אבצ 46 םידקפה־לכ ויהיו
תשלשו ףלא תואמ־שש
תואמ שמחו םיפלא
׃םישמחו 47 םתבא הטמל םיולהו
׃םכותב ודקפתה אל 48 השמ־לא הוהי רבדיו
׃רמאל 49 אל יול הטמ־תא ךא
אל םשאר־תאו דקפת
ינב ךותב אשת
׃לארשי 50 דקפה התאו
ןכשמ־לע םיולה־תא
וילכ־לכ לעו תדעה
המה ול־רשא־לכ לעו
ןכשמה־תא ואשי
םהו וילכ־לכ־תאו
ביבסו והתרשי
׃ונחי ןכשמל 51 ןכשמה עסנבו
םיולה ותא ודירוי
ומיקי ןכשמה תנחבו
רזהו םיולה ותא
׃תמוי ברקה 52 לארשי ינב ונחו
שיאו והנחמ־לע שיא
׃םתאבצל ולגד־לע 53 ביבס ונחי םיולהו
תדעה ןכשמל
ףצק היהי־אלו
לארשי ינב תדע־לע
םיולה ורמשו
ןכשמ תרמשמ־תא
׃תודעה 54 לארשי ינב ושעיו
הוהי הוצ רשא לככ
׃ושע ןכ השמ־תא

« Prev Numbers 1 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |