« Prev Nehemiah 9 Next »

Chapter 9

1 םירשע םויבו
הזה שדחל העבראו
לארשי־ינב ופסאנ
המדאו םיקשבו םוצב
׃םהילע 2 לארשי ערז ולדביו
רכנ ינב לכמ
ודותיו ודמעיו
תונועו םהיתאטח־לע
׃םהיתבא 3 םדמע־לע ומוקיו
תרות רפסב וארקיו
תיעבר םהיהלא הוהי
תיעברו םויה
םיוחתשמו םידותמ
׃םהיהלא הוהיל 4 הלעמ־לע םקיו
ינבו עושי םיולה
ינב הינבש לאימדק
יננכ ינב היברש
לודג לוקב וקעזיו
׃םהיהלא הוהי־לא 5 עושי םיולה ורמאיו
ינב לאימדקו
היברש הינבשח
היחתפ הינבש הידוה
הוהי־תא וכרב ומוק
םלועה־ןמ םכיהלא
וכרביו םלועה־דע
םמורמו ךדובכ םש
׃הלהתו הכרב־לכ־לע 6 ךדבל הוהי אוה־התא
םימשה־תא תישע תא
םימשה ימש
ץראה םאבצ־לכו
הילע רשא־לכו
םהב רשא־לכו םימיה
םלכ־תא היחמ התאו
ךל םימשה אבצו
׃םיוחתשמ 7 הוהי אוה־התא
תרחב רשא םיהלאה
ותאצוהו םרבאב
תמשו םידשכ רואמ
׃םהרבא ומש 8 ובבל־תא תאצמו
תורכו ךינפל ןמאנ
תתל תירבה ומע
ינענכה ץרא־תא
יזרפהו ירמאה יתחה
ישגרגהו יסוביהו
םקתו וערזל תתל
קידצ יכ ךירבד־תא
׃התא 9 ינע־תא ארתו
םירצמב וניתבא
תעמש םתקעז־תאו
׃ףוס־םי־לע 10 םיתפמו תתא ןתתו
וידבע־לכבו הערפב
יכ וצרא םע־לכבו
ודיזה יכ תעדי
םש ךל־שעתו םהילע
׃הזה םויהכ 11 םהינפל תעקב םיהו
םיה־ךותב ורבעיו
םהיפדר־תאו השביב
תלוצמב תכלשה
םימב ןבא־ומכ
׃םיזע 12 םתיחנה ןנע דומעבו
שא דומעבו םמוי
םהל ריאהל הליל
רשא ךרדה־תא
׃הב־וכלי 13 תדרי יניס־רה לעו
םימשמ םהמע רבדו
םיטפשמ םהל ןתתו
תמא תורותו םירשי
׃םיבוט תוצמו םיקח 14 ךשדק תבש־תאו
תווצמו םהל תעדוה
תיוצ הרותו םיקחו
׃ךדבע השמ דיב םהל 15 התתנ םימשמ םחלו
םימו םבערל םהל
םהל תאצוה עלסמ
םהל רמאתו םאמצל
ץראה־תא תשרל אובל
ךדי־תא תאשנ־רשא
׃םהל תתל 16 ודיזה וניתבאו םהו
אלו םפרע־תא ושקיו
׃ךיתוצמ־לא ועמש 17 עמשל ונאמיו
ךיתאלפנ ורכז־אלו
םהמע תישע רשא
םפרע־תא ושקיו
בושל שאר־ונתיו
התאו םירמב םתדבעל
ןונח תוחילס הולא
םיפא ־ךרא םוחרו
אלו דסחו־ברו
׃םתבזע 18 לגע םהל ושע־יכ ףא
הז ורמאיו הכסמ
ךלעה רשא ךיהלא
ושעיו םירצממ
׃תולדג תוצאנ 19 םיברה ךימחרב התאו
רבדמב םתבזע אל
ןנעה דומע־תא
םהילעמ רס־אל
םתחנהל םמויב
דומע־תאו ךרדהב
ריאהל הלילב שאה
רשא ךרדה־תאו םהל
׃הב־וכלי 20 תתנ הבוטה ךחורו
ךנמו םליכשהל
םהיפמ תענמ־אל
םהל התתנ םימו
׃םאמצל 21 הנש םיעבראו
אל רבדמב םתלכלכ
אל םהיתמלש ורסח
אל םהילגרו ולב
׃וקצב 22 תוכלממ םהל ןתתו
םקלחתו םיממעו
ושרייו האפל
־תאו ןוחיס ץרא־תא
ןובשח ךלמ ץרא
גוע ץרא־תאו
׃ןשבה־ךלמ 23 תיברה םהינבו
םימשה יבכככ
ץראה־לא םאיבתו
םהיתבאל תרמא־רשא
׃תשרל אובל 24 םינבה ואביו
ץראה־תא ושרייו
םהינפל ענכתו
ץראה יבשי־תא
םנתתו םינענכה
םהיכלמ־תאו םדיב
ץראה יממע־תאו
׃םנוצרכ םהב תושעל 25 תורצב םירע ודכליו
ושרייו הנמש המדאו
בוט־לכ־םיאלמ םיתב
םימרכ םיבוצח תורב
לכאמ ץעו םיתיזו
ועבשיו ולכאיו ברל
ונדעתיו ונימשיו
׃לודגה ךבוטב 26 ךב ודרמיו ורמיו
ךתרות־תא וכלשיו
םוג ירחא
וגרה ךיאיבנ־תאו
םב ודיעה ־רשא
ושעיו ךילא םבישהל
׃תלודג תוצאנ 27 םהירצ דיב םנתתו
תעבו םהל ורציו
ךילא וקעצי םתרצ
עמשת םימשמ התאו
ןתת םיברה ךימחרכו
םיעישומ םהל
דימ םועישויו
׃םהירצ 28 ובושי םהל חונכו
ךינפל ער תושעל
םהיביא דיב םבזעתו
ובושיו םהב ודריו
התאו ךוקעזיו
םליצתו עמשת םימשמ
׃םיתע תובר ךימחרכ 29 םבישהל םהב דעתו
המהו ךתרות־לא
ועמש־אלו ודיזה
ךיטפשמבו ךיתוצמל
השעי־רשא םב־ואטח
םהב היחו םדא
תררוס ףתכ ונתיו
אלו ושקה םפרעו
׃ועמש 30 םינש םהילע ךשמתו
םב דעתו תובר
ךיאיבנ־דיב ךחורב
םנתתו וניזאה אלו
׃תצראה ימע דיב 31 םיברה ךימחרבו
אלו הלכ םתישע־אל
ןונח־לא יכ םתבזע
׃התא םוחרו 32 לאה וניהלא התעו
רובגה לודגה
תירבה רמוש ארונהו
טעמי־לא דסחהו
האלתה־לכ תא ךינפל
ונתאצמ־רשא
ונירשל וניכלמל
ונאיבנלו ונינהכלו
ךמע־לכלו וניתבאלו
דע רושא יכלמ ימימ
׃הזה םויה 33 לע קידצ התאו
ונילע אבה־לכ
תישע תמא־יכ
׃ונעשרה ונחנאו 34 ונירש וניכלמ־תאו
אל וניתבאו ונינהכ
אלו ךתרות ושע
ךיתוצמ ־לא ובישקה
רשא ךיתודעלו
׃םהב תדיעה 35 םתוכלמב םהו
ברה ךבוטבו
ץראבו םהל תתנ־רשא
־רשא הנמשהו הבחרה
אל םהינפל תתנ
ובש־אלו ךודבע
׃םיערה םהיללעממ 36 םויה ונחנא הנה
ץראהו םידבע
וניתבאל התתנ־רשא
־תאו הירפ־תא לכאל
ונחנא הנה הבוט
׃הילע םידבע 37 הברמ התאובתו
התתנ־רשא םיכלמל
וניתואטחב ונילע
םילשמ וניתיוג לעו
םנוצרכ ונתמהבבו
הלודג הרצבו
׃ונחנא

« Prev Nehemiah 9 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |