« Prev Nehemiah 2 Next »

Chapter 2

1 ןסינ שדחב יהיו
םירשע תנש
ךלמה אתסשחתראל
אשאו וינפל ןיי
הנתאו ןייה ־תא
ער יתייה־אלו ךלמל
׃וינפל 2 ךלמה יל רמאיו
םיער ךינפ עודמ
הלוח ךניא התאו
ער םא־יכ הז ןיא
הברה אריאו בל
׃דאמ 3 ךלמה ךלמל רמאו
עודמ היחי םלועל
רשא ינפ וערי־אל
תורבק־תיב ריעה
הירעשו הברח יתבא
׃שאב ולכא 4 ךלמה יל רמאיו
שקבמ התא הז־המ־לע
יהלא־לא ללפתאו
׃םימשה 5 ךלמל רמאו
בוט ךלמה־לע־םא
ךדבע בטיי־םאו
ינחלשת רשא ךינפל
ריע־לא הדוהי ־לא
יתבא תורבק
׃הננבאו 6 ךלמה יל רמאיו
ולצא תבשוי לגשהו
ךכלהמ היהי יתמ־דע
בטייו בושת יתמו
ינחלשיו ךלמה־ינפל
׃ןמז ול הנתאו 7 ךלמל רמואו
בוט ךלמה־לע־םא
יל־ונתי תורגא
רהנה רבע תווחפ־לע
דע ינוריבעי רשא
אובא־רשא
׃הדוהי־לא 8 רמש ףסא־לא תרגאו
ךלמל רשא סדרפה
םיצע יל־ןתי רשא
ירעש־תא תורקל
תיבל־רשא הריבה
תיבלו ריעה תמוחלו
וילא אובא־רשא
־דיכ ךלמה יל־ןתיו
׃ילע הבוטה יהלא 9 תווחפ־לא אובאו
הנתאו רהנה רבע
ךלמה תורגא תא םהל
ךלמה ימע חלשיו
׃םישרפו ליח ירש 10 ינרחה טלבנס עמשיו
ינמעה דבעה היבוטו
הלדג הער םהל עריו
שקבל םדא אב־רשא
׃לארשי ינבל הבוט 11 םלשורי־לא אובאו
םימי םש־יהאו
׃השלש 12 ינא הליל םוקאו
ימע טעמ םישנאו
המ םדאל יתדגה־אלו
יבל ־לא ןתנ יהלא
םלשוריל תושעל
יכ ימע ןיא המהבו
ינא רשא המהבה־םא
׃הב בכר 13 איגה־רעשב האצאו
ןיע ינפ־לאו הליל
רעש־לאו ןינתה
רבש יהאו תפשאה
םלשורי תמוחב
םיצורפמה־רשא
׃שאב ולכא הירעשו 14 ןיעה רעש־לא רבעאו
ךלמה תכרב־לאו
המהבל םוקמ־ןיאו
׃יתחת רבעל 15 לחנב הלע יהאו
רבש יהאו הליל
אובאו בושאו המוחב
׃בושאו איגה רעשב 16 ועדי אל םינגסהו
ינא המו יתכלה הנא
םידוהילו השע
םירחלו םינהכלו
השע רתילו םינגסלו
אל ןכ־דע הכאלמה
׃יתדגה 17 םתא םהלא רמואו
רשא הערה םיאר
רשא הב ונחנא
הברח םלשורי
שאב ותצנ הירעשו
תמוח־תא הנבנו וכל
היהנ־אלו םלשורי
׃הפרח דוע 18 די־תא םהל דיגאו
הבוט איה־רשא יהלא
ךלמה ירבד־ףאו ילע
יל ־רמא רשא
םוקנ ורמאיו
וקזחיו ונינבו
׃הבוטל םהידי 19 ינרחה טלבנס עמשיו
ינומעה דבעה היבטו
וגעליו יברעה םשגו
ונילע וזביו ונל
רבדה־המ ורמאיו
םישע םתא רשא הזה
םתא ךלמה לעה
׃םידרמ 20 רבד םתוא בישאו
יהלא םהל רמואו
חילצי אוה םימשה
וידבע ונחנאו ונל
םכלו ונינבו םוקנ
הקדצו קלח־ןיא
׃םלשוריב ןורכזו

« Prev Nehemiah 2 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |