« Prev Nahum 2 Next »

Chapter 2

1 ילגר םירהה־לע הנה
םולש עימשמ רשבמ
ךיגח הדוהי יגח
אל יכ ךירדנ ימלש
דוע ףיסוי
לעילב ךב־רובעל
׃תרכנ הלכ 2 ךינפ־לע ץיפמ הלע
ךרד־הפצ הרצמ רוצנ
חכ ץמא םינתמ קזח
׃דאמ 3 הוהי בש יכ
בקעי ןואג־תא
יכ לארשי ןואגכ
םיקקב םוקקב
׃ותחש םהירמזו 4 םדאמ והירבג ןגמ
םיעלתמ ליח־ישנא
בכרה תודלפ־שאב
וניכה םויב
׃ולערה םישרבהו 5 וללוהתי תוצוחב
ןוקשקתשי בכרה
ןהיארמ תובחרב
םיקרבכ םדיפלכ
׃וצצורי 6 ולשכי וירידא רכזי
ורהמי םתוכלהב
׃ךכסה ןכהו התמוח 7 וחתפנ תורהנה ירעש
׃גומנ לכיההו 8 התלעה התלג בצהו
תוגהנמ היתהמאו
תפפתמ םינוי לוקכ
׃ןהבבל־לע 9 םימ־תכרבכ הונינו
המהו איה ימימ
ודמע ודמע םיסנ
׃הנפמ ןיאו 10 בהז וזב ףסכ וזב
הנוכתל הצק ןיאו
׃הדמח ילכ לכמ דבכ 11 הקובמו הקוב
סמנ בלו הקלבמו
הלחלחו םיכרב קפו
ינפו םינתמ־לכב
׃רוראפ וצבק םלכ 12 תוירא ןועמ היא
םירפכל אוה הערמו
איבל הירא ךלה רשא
ןיאו הירא רוג םש
׃דירחמ 13 ידב ףרט הירא
קנחמו ויתורג
ףרט־אלמיו ויתאבלל
ויתנעמו וירח
׃הפרט 14 םאנ ךילא יננה
תואבצ הוהי
הבכר ןשעב יתרעבהו
ברח לכאת ךיריפכו
ךפרט ץראמ יתרכהו
לוק דוע עמשי־אלו
׃הככאלמ

« Prev Nahum 2 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |