« Prev Micah 6 Next »

Chapter 6

1 תא אנ־ועמש
םוק רמא הוהי־רשא
םירהה־תא ביר
תועבגה הנעמשתו
׃ךלוק 2 ביר־תא םירה ועמש
ידסמ םינתאהו הוהי
הוהיל ביר יכ ץרא
לארשי־םעו ומע־םע
׃חכותי 3 ךל יתישע־המ ימע
הנע ךיתאלה המו
׃יב 4 ץראמ ךיתלעה יכ
םידבע תיבמו םירצמ
חלשאו ךיתידפ
ןרהא השמ־תא ךינפל
׃םירמו 5 ץעי־המ אנ־רכז ימע
באומ ךלמ קלב
םעלב ותא הנע־המו
םיטשה ־ןמ רועב־ןב
תעד ןעמל לגלגה־דע
׃הוהי תוקדצ 6 ףכא הוהי םדקא המב
םורמ יהלאל
תולועב ונמדקאה
׃הנש ינב םילגעב 7 יפלאב הוהי הצריה
תובברב םיליא
ןתאה ןמש־ילחנ
ירפ יעשפ ירוכב
׃ישפנ תאטח ינטב 8 םדא ךל דיגה
הוהי־המו בוט־המ
יכ ךממ שרוד
טפשמ תושע־םא
ענצהו דסח תבהאו
׃ךיהלא־םע תכל 9 ריעל הוהי לוק
הארי הישותו ארקי
ימו הטמ ועמש ךמש
׃הדעי 10 עשר תיב שאה דוע
תפיאו עשר תורצא
׃המועז ןוזר 11 עשר ינזאמב הכזאה
׃המרמ ינבא סיכבו 12 ואלמ הירישע רשא
היבשיו סמח
םנושלו רקש־ורבד
׃םהיפב הימר 13 יתילחה ינא־םגו
םמשה ךתוכה
׃ךתאטח־לע 14 עבשת אלו לכאת התא
גסתו ךברקב ךחשיו
רשאו טילפת אלו
׃ןתא ברחל טלפת 15 אלו ערזת התא
התא רוצקת
ךוסת־אלו תיז־ךרדת
אלו שוריתו ןמש
׃ןיי ־התשת 16 ירמע תוקח רמתשיו
באחא־תיב השעמ לכו
םתוצעמב וכלתו
המשל ךתא יתת ןעמל
הקרשל היבשיו
׃ואשת ימע תפרחו

« Prev Micah 6 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |