« Prev Micah 2 Next »

Chapter 2

1 ןוא־יבשח יוה
ער ילעפו
רואב םתובכשמ־לע
יכ הושעי רקבה
׃םדי לאל־שי 2 ולזגו תודש ודמחו
וקשעו ואשנו םיתבו
שיאו ותיבו רבג
׃ותלחנו 3 הוהי רמא הכ ןכל
בשח יננה
תאזה החפשמה־לע
ושימת־אל רשא הער
אלו םכיתראוצ םשמ
תע יכ המור וכלת
׃איה הער 4 אשי אוהה םויב
ההנו לשמ םכילע
דודש רמא היהנ יהנ
ימע קלח ונדשנ
יל שימי ךיא רימי
׃קלחי ונידש בבושל 5 ךל היהי־אל ןכל
לרוגב לבח ךילשמ
׃הוהי להקב 6 ןופיטי ופטת־לא
אל הלאל ופטי־אל
׃תומלכ גסי 7 בקעי־תיב רומאה
הוהי חור רצקה
ויללעמ הלא־םא
וביטיי ירבד אולה
׃ךלוה רשיה םע 8 ביואל ימע לומתאו
המלש לוממ םמוקי
םירבעמ ןוטשפת רדא
׃המחלמ יבוש חטב 9 ןושרגת ימע ישנ
לעמ היגנעת תיבמ
ירדה וחקת היללע
׃םלועל 10 יכ וכלו ומוק
החונמה תאז־אל
לבחת האמט רובעב
׃ץרמנ לבחו 11 חור ךלה שיא־ול
ךל ףטא בזכ רקשו
היהו רכשלו ןייל
׃הזה םעה ףיטמ 12 ךלכ בקעי ףסאא ףסא
תיראש ץבקא ץבק
ונמישא דחי לארשי
רדעכ הרצב ןאצכ
הנמיהת ורבדה ךותב
׃םדאמ 13 םהינפל ץרפה הלע
רעש ורבעיו וצרפ
רבעיו וב ואציו
הוהיו םהינפל םכלמ
׃םשארב

« Prev Micah 2 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |