« Prev Leviticus 6 Next »

Chapter 6

1 השמ־לא הוהי רבדיו
׃רמאל 2 ןרהא־תא וצ
תאז רמאל וינב־תאו
אוה הלעה תרות
־לע הדקומ לע הלעה
הלילה־לכ חבזמה
חבזמה שאו רקבה־דע
׃וב דקות 3 דב ודמ ןהכה שבלו
שבלי דב־יסנכמו
םירהו ורשב־לע
לכאת רשא ןשדה־תא
הלעה־תא שאה
לצא ומשו חבזמה־לע
׃חבזמה 4 וידגב־תא טשפו
םירחא םידגב שבלו
ןשדה־תא איצוהו
הנחמל ץוחמ־לא
׃רוהט םוקמ־לא 5 חבזמה־לע שאהו
הבכת אל וב־דקות
ןהכה הילע רעבו
רקבב רקבב םיצע
הלעה הילע ךרעו
יבלח הילע ריטקהו
׃םימלשה 6 דקות דימת שא
׃הבכת אל חבזמה־לע 7 החנמה תרות תאזו
ןרהא־ינב התא ברקה
ינפ־לא הוהי ינפל
׃חבזמה 8 וצמקב ונממ םירהו
הנמשמו החנמה תלסמ
רשא הנבלה־לכ תאו
ריטקהו החנמה־לע
חחינ חיר חבזמה
׃הוהיל התרכזא 9 הנממ תרתונהו
וינבו ןרהא ולכאי
םוקמב לכאת תוצמ
־להא רצחב שדק
׃הולכאי דעומ 10 םקלח ץמח הפאת אל
שדק ישאמ התא יתתנ
תאטחכ אוה םישדק
׃םשאכו 11 ןרהא ינבב רכז־לכ
םלוע־קח הנלכאי
הוהי ישאמ םכיתרדל
םהב עגי־רשא לכ
׃שדקי 12 השמ־לא הוהי רבדיו
׃רמאל 13 ןרהא ןברק הז
ובירקי־רשא וינבו
חשמה םויב הוהיל
הפאה תרישע ותא
דימת החנמ תלס
רקבב התיצחמ
׃ברעב התיצחמו 14 השעת ןמשב תבחמ־לע
הנאיבת תכברמ
םיתפ תחנמ יניפת
חחינ ־חיר בירקת
׃הוהיל 15 ויתחת חישמה ןהכהו
התא השעי וינבמ
הוהיל םלוע־קח
׃רטקת לילכ 16 לילכ ןהכ תחנמ־לכו
׃לכאת אל היהת 17 השמ־לא הוהי רבדיו
׃רמאל 18 ןרהא־לא רבד
תאז רמאל וינב־לאו
םוקמב תאטחה תרות
הלעה טחשת רשא
ינפל תאטחה טחשת
םישדק שדק הוהי
׃אוה 19 התא אטחמה ןהכה
שדק םוקמב הנלכאי
להא רצחב לכאת
׃דעומ 20 הרשבב עגי־רשא לכ
הזי רשאו שדקי
רשא דגבה־לע המדמ
סבכת הילע הזי
׃שדק םוקמב 21 רשא שרח־ילכו
רבשי וב־לשבת
תשחנ ילכב־םאו
ףטשו קרמו הלשב
׃םימב 22 םינהכב רכז־לכ
שדק התא לכאי
׃אוה םישדק 23 אבוי רשא תאטח־לכו
דעומ להא־לא המדמ
לכאת אל שדקב רפכל
׃ףרשת שאב

« Prev Leviticus 6 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |