« Prev Leviticus 27 Next »

Chapter 27

1 השמ־לא הוהי רבדיו
׃רמאל 2 לארשי ינב־לא רבד
יכ שיא םהלא תרמאו
ךכרעב רדנ אלפי
׃הוהיל תשפנ 3 רכזה ךכרע היהו
דעו הנש םירשע ןבמ
היהו הנש םישש־ןב
לקש םישמח ךכרע
׃שדקה לקשב ףסכ 4 היהו אוה הבקנ־םאו
׃לקש םישלש ךכרע 5 םינש שמח־ןבמ םאו
הנש םירשע־ןב דעו
רכזה ךכרע היהו
םילקש םירשע
תרשע הבקנלו
׃םילקש 6 דעו שדח־ןבמ םאו
היהו םינש שמח־ןב
השמח רכזה ךכרע
הבקנלו ףסכ םילקש
םילקש תשלש ךכרע
׃ףסכ 7 הנש םישש־ןבמ םאו
היהו רכז־םא הלעמו
לקש רשע השמח ךכרע
הרשע הבקנלו
׃םילקש 8 ךכרעמ אוה ךמ־םאו
ןהכה ינפל ודימעהו
ןהכה ותא ךירעהו
די גישת רשא יפ־לע
ונכירעי רדנה
׃ןהכה 9 רשא המהב־םאו
ןברק הנממ ובירקי
ןתי רשא לכ הוהיל
הוהיל ונממ
׃שדק־היהי 10 ונפילחי אל
בוט ותא רימי־אלו
בוטב ער־וא ערב
המהב רימי רמה־םאו
אוה־היהו המהבב
׃שדק־היהי ותרומתו 11 האמט המהב־לכ םאו
ובירקי־אל רשא
הוהיל ןברק הנממ
המהבה ־תא דימעהו
׃ןהכה ינפל 12 התא ןהכה ךירעהו
ער ןיבו בוט ןיב
ןכ ןהכה ךכרעכ
׃היהי 13 הנלאגי לאג־םאו
ותשימח ףסיו
׃ךכרע־לע 14 שדקי־יכ שיאו
הוהיל שדק ותיב־תא
ןיב ןהכה וכירעהו
רשאכ ער ןיבו בוט
ןכ ןהכה ותא ךירעי
׃םוקי 15 לאגי שידקמה־םאו
ףסיו ותיב־תא
ךכרע־ףסכ תישימח
׃ול היהו וילע 16 ותזחא הדשמ םאו
הוהיל שיא שידקי
יפל ךכרע היהו
רמח ערז וערז
לקש םישמחב םירעש
׃ףסכ 17 לביה תנשמ־םא
ךכרעכ והדש שידקי
׃םוקי 18 לביה רחא־םאו
והדש שידקי
ןהכה ול־בשחו
יפ־לע ףסכה־תא
דע תרתונה םינשה
ערגנו לביה תנש
׃ךכרעמ 19 לאגי לאג־םאו
שידקמה הדשה־תא
תישמח ףסיו ותא
םקו וילע ךכרע־ףסכ
׃ול 20 לאגי אל־םאו
רכמ־םאו הדשה־תא
רחא שיאל הדשה־תא
׃דוע לאגי אל 21 ותאצב הדשה היהו
הוהיל שדק לביב
ןהכל םרחה הדשכ
׃ותזחא היהת 22 ותנקמ הדש־תא םאו
ותזחא הדשמ אל רשא
׃הוהיל שידקי 23 תא ןהכה ול־בשחו
תנש דע ךכרעה תסכמ
ןתנו לביה
םויב ךכרעה־תא
׃הוהיל שדק אוהה 24 בושי לבויה תנשב
והנק רשאל הדשה
תזחא ול־רשאל ותאמ
׃ץראה 25 היהי ךכרע־לכו
םירשע שדקה לקשב
׃לקשה היהי הרג 26 רכבי־רשא רוכב־ךא
המהבב הוהיל
ותא שיא שידקי־אל
הש־םא רוש־םא
׃אוה הוהיל 27 האמטה המהבב םאו
ףסיו ךכרעב הדפו
אל־םאו וילע ותשמח
׃ךכרעב רכמנו לאגי 28 רשא םרח־לכ־ךא
הוהיל שיא םרחי
םדאמ ול־רשא־לכמ
ותזחא הדשמו המהבו
לאגי אלו רכמי אל
םישדק־שדק םרח־לכ
׃הוהיל אוה 29 םרחי רשא םרח־לכ
הדפי אל םדאה־ןמ
׃תמוי תומ 30 ץראה רשעמ־לכו
ירפמ ץראה ערזמ
שדק אוה הוהיל ץעה
׃הוהיל 31 שיא לאגי לאג־םאו
ףסי ותישמח ורשעממ
׃וילע 32 ןאצו רקב רשעמ־לכו
תחת רבעי־רשא לכ
ירישעה טבשה
׃הוהיל שדק־היהי 33 בוט־ןיב רקבי אל
ונרימי אלו ערל
ונרימי רמה־םאו
ותרומתו אוה־היהו
׃לאגי אל שדק־היהי 34 הוצ רשא תוצמה הלא
השמ־תא הוהי
רהב לארשי ינב־לא
׃יניס

« Prev Leviticus 27 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |