« Prev Leviticus 25 Next »

Chapter 25

1 השמ־לא הוהי רבדיו
׃רמאל יניס רהב 2 לארשי ינב־לא רבד
יכ םהלא תרמאו
רשא ץראה־לא ואבת
התבשו םכל ןתנ ינא
׃הוהיל תבש ץראה 3 ךדש ערזת םינש שש
רמזת םינש ששו
תפסאו ךמרכ
׃התאובת־תא 4 תבש תעיבשה הנשבו
ץראל היהי ןותבש
אל ךדש הוהיל תבש
אל ךמרכו ערזת
׃רמזת 5 אל ךריצק חיפס תא
יבנע־תאו רוצקת
תנש רצבת אל ךריזנ
׃ץראל היהי ןותבש 6 ץראה תבש התיהו
ךל הלכאל םכל
ךתמאלו ךדבעלו
ךבשותלו ךריכשלו
׃ךמע םירגה 7 רשא היחלו ךתמהבלו
היהת ךצראב
׃לכאל התאובת־לכ 8 תתבש עבש ךל תרפסו
עבש םינש עבש םינש
ימי ךל ויהו םימעפ
םינשה תתבש עבש
׃הנש םיעבראו עשת 9 העורת רפוש תרבעהו
רושעב יעבשה שדחב
םירפכה םויב שדחל
רפוש וריבעת
׃םכצרא־לכב 10 תנש תא םתשדקו
םתארקו הנש םישמחה
ץראב רורד
לבוי היבשי־לכל
םכל היהת אוה
שיא םתבשו
שיאו ותזחא־לא
׃ובשת ותחפשמ־לא 11 תנש אוה לבוי
היהת הנש םישמחה
אלו וערזת אל םכל
היחיפס ־תא ורצקת
ורצבת אלו
׃הירזנ־תא 12 שדק אוה לבוי יכ
הדשה־ןמ םכל היהת
׃התאובת־תא ולכאת 13 תאזה לבויה תנשב
שיא ובשת
׃ותזחא־לא 14 רכממ ורכמת־יכו
דימ הנק וא ךתימעל
שיא ונות־לא ךתימע
׃ויחא־תא 15 רחא םינש רפסמב
תאמ הנקת לבויה
רפסמב ךתימע
תאובת־ינש
׃ךל־רכמי 16 הברת םינשה בר יפל
טעמ יפלו ותנקמ
ותנקמ טיעמת םינשה
אוה תאובת רפסמ יכ
׃ךל רכמ 17 שיא ונות אלו
תאריו ותימע־תא
ינא יכ ךיהלאמ
׃םכיהלא הוהי 18 יתקח־תא םתישעו
ורמשת יטפשמ־תאו
םתבשיו םתא םתישעו
׃חטבל ץראה־לע 19 הירפ ץראה הנתנו
עבשל םתלכאו
׃הילע חטבל םתבשיו 20 לכאנ־המ ורמאת יכו
אל ןה תעיבשה הנשב
־תא ףסאנ אלו ערזנ
׃ונתאובת 21 יתכרב־תא יתיוצו
תיששה הנשב םכל
האובתה־תא תשעו
׃םינשה שלשל 22 הנשה תא םתערזו
םתלכאו תנימשה
דע ןשי האובתה־ןמ
־דע תעישתה הנשה
ולכאת התאובת אוב
׃ןשי 23 רכמת אל ץראהו
ץראה יל־יכ תתמצל
םיבשותו םירג־יכ
׃ידמע םתא 24 םכתזחא ץרא לכבו
׃ץראל ונתת הלאג 25 רכמו ךיחא ךומי־יכ
ולאג אבו ותזחאמ
תא לאגו וילא ברקה
׃ויחא רכממ 26 אל יכ שיאו
לאג ול־היהי
אצמו ודי הגישהו
׃ותלאג ידכ 27 ורכממ ינש־תא בשחו
ףדעה־תא בישהו
ול־רכמ רשא שיאל
׃ותזחאל בשו 28 ודי האצמ־אל םאו
היהו ול בישה יד
הנקה דיב ורכממ
לבויה תנש דע ותא
בשו לביב אציו
׃ותזחאל 29 רכמי־יכ שיאו
המוח ריע בשומ־תיב
םת־דע ותלאג התיהו
םימי ורכממ תנש
׃ותלאג היהת 30 לאגי־אל םאו
הנש ול תאלמ־דע
תיבה םקו המימת
אל־רשא ריעב־רשא
הנקל תתימצל המח
אצי אל ויתרדל ותא
׃לביב 31 רשא םירצחה יתבו
ביבס המח םהל־ןיא
בשחי ץראה הדש־לע
ול ־היהת הלאג
׃אצי לביבו 32 יתב םיולה ירעו
תלאג םתזחא ירע
׃םיולל היהת םלוע 33 לאגי רשאו
אציו םיולה־ןמ
ריעו תיב־רכממ
יתב יכ לביב ותזחא
אוה םיולה ירע
ינב ךותב םתזחא
׃לארשי 34 םהירע שרגמ הדשו
תזחא־יכ רכמי אל
׃םהל אוה םלוע 35 ךיחא ךומי־יכו
ךמע ודי הטמו
רג וב תקזחהו
׃ךמע יחו בשותו 36 ךשנ ותאמ חקת־לא
תאריו תיברתו
ךיחא יחו ךיהלאמ
׃ךמע 37 ול ןתת־אל ךפסכ־תא
תיברמבו ךשנב
׃ךלכא ןתת־אל 38 םכיהלא הוהי ינא
םכתא יתאצוה־רשא
תתל םירצמ ץראמ
ןענכ ץרא־תא םכל
׃םיהלאל םכל תויהל 39 ךמע ךיחא ךומי־יכו
דבעת־אל ךל־רכמנו
׃דבע תדבע וב 40 היהי בשותכ ריכשכ
לביה תנש־דע ךמע
׃ךמע דבעי 41 אוה ךמעמ אציו
בשו ומע וינבו
ותחפשמ־לא
ויתבא תזחא־לאו
׃בושי 42 םה ידבע־יכ
םתא יתאצוה־רשא
אל םירצמ ץראמ
׃דבע תרכממ ורכמי 43 ךרפב וב הדרת־אל
׃ךיהלאמ תאריו 44 רשא ךתמאו ךדבעו
םיוגה תאמ ךל־ויהי
םהמ םכיתביבס רשא
׃המאו דבע ונקת 45 םיבשותה ינבמ םגו
םהמ םכמע םירגה
רשא םתחפשממו ונקת
ודילוה רשא םכמע
םכל ויהו םכצראב
׃הזחאל 46 םתא םתלחנתהו
םכירחא םכינבל
םלעל הזחא תשרל
םכיחאבו ודבעת םהב
שיא לארשי־ינב
וב הדרת־אל ויחאב
׃ךרפב 47 רג די גישת יכו
ךמו ךמע בשותו
רכמנו ומע ךיחא
וא ךמע בשות רגל
׃רג תחפשמ רקעל 48 הלאג רכמנ ירחא
ויחאמ דחא ול־היהת
׃ונלאגי 49 ודד־ןב וא ודד־וא
ראשמ־וא ונלאגי
ותחפשממ ורשב
הגישה־וא ונלאגי
׃לאגנו ודי 50 תנשמ והנק־םע בשחו
תנש דע ול ורכמה
ףסכ היהו לביה
םינש רפסמב ורכממ
היהי ריכש ימיכ
׃ומע 51 םינשב תובר דוע־םא
ותלאג בישי ןהיפל
׃ותנקמ ףסכמ 52 ראשנ טעמ־םאו
לביה תנש־דע םינשב
וינש יפכ ול־בשחו
׃ותלאג ־תא בישי 53 הנשב הנש ריכשכ
ונדרי־אל ומע היהי
׃ךיניעל ךרפב 54 הלאב לאגי אל־םאו
לביה תנשב אציו
׃ומע וינבו אוה 55 לארשי־ינב יל־יכ
םה ידבע םידבע
םתוא יתאצוה־רשא
ינא םירצמ ץראמ
׃םכיהלא הוהי

« Prev Leviticus 25 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |