« Prev Leviticus 14 Next »

Chapter 14

1 השמ־לא הוהי רבדיו
׃רמאל 2 תרות היהת תאז
ותרהט םויב ערצמה
׃ןהכה־לא אבוהו 3 ץוחמ־לא ןהכה אציו
ןהכה הארו הנחמל
אפרנ הנהו
־ןמ תערצה־עגנ
׃עורצה 4 חקלו ןהכה הוצו
םירפצ־יתש רהטמל
ץעו תורהט תויח
תעלות ינשו זרא
׃בזאו 5 טחשו ןהכה הוצו
תחאה רופצה־תא
םימ־לע שרח־ילכ־לא
׃םייח 6 חקי היחה רפצה־תא
זראה ץע־תאו התא
תעלותה ינש־תאו
לבטו בזאה־תאו
רפצה תאו םתוא
רפצה םדב היחה
םימה לע הטחשה
׃םייחה 7 רהטמה לע הזהו
עבש תערצה־ןמ
חלשו ורהטו םימעפ
־לע היחה רפצה־תא
׃הדשה ינפ 8 רהטמה סבכו
חלגו וידגב־תא
ץחרו ורעש־לכ־תא
רחאו רהטו םימב
הנחמה־לא אובי
ולהאל ץוחמ בשיו
׃םימי תעבש 9 יעיבשה םויב היהו
ורעש־לכ־תא חלגי
ונקז־תאו ושאר־תא
ויניע תבג תאו
חלגי ורעש־לכ־תאו
וידגב־תא סבכו
םימב ורשב־תא ץחרו
׃רהטו 10 חקי ינימשה םויבו
םמימת םישבכ־ינש
התנש־תב תחא השבכו
השלשו המימת
החנמ תלס םינרשע
גלו ןמשב הלולב
׃ןמש דחא 11 רהטמה ןהכה דימעהו
רהטמה שיאה תא
הוהי ינפל םתאו
׃דעומ להא חתפ 12 שבכה־תא ןהכה חקלו
ותא בירקהו דחאה
ןמשה גל־תאו םשאל
הפונת םתא ףינהו
׃הוהי ינפל 13 שבכה־תא טחשו
טחשי רשא םוקמב
הלעה־תאו תאטחה־תא
יכ שדקה םוקמב
אוה םשאה תאטחכ
םישדק שדק ןהכל
׃אוה 14 םדמ ןהכה חקלו
ןהכה ןתנו םשאה
רהטמה ןזא ךונת־לע
ןהב ־לעו תינמיה
תינמיה ודי
ולגר ןהב־לעו
׃תינמיה 15 גלמ ןהכה חקלו
ףכ־לע קציו ןמשה
׃תילאמשה ןהכה 16 ןהכה לבטו
תינמיה ועבצא־תא
רשא ןמשה־ןמ
תילאמשה ופכ־לע
ןמשה ־ןמ הזהו
םימעפ עבש ועבצאב
׃הוהי ינפל 17 רשא ןמשה רתימו
ןהכה ןתי ופכ־לע
רהטמה ןזא ךונת־לע
ןהב ־לעו תינמיה
תינמיה ודי
ולגר ןהב־לעו
םד לע תינמיה
׃םשאה 18 רשא ןמשב רתונהו
ןתי ןהכה ףכ־לע
רפכו רהטמה שאר־לע
ינפל ןהכה וילע
׃הוהי 19 ןהכה השעו
רפכו תאטחה־תא
ותאמטמ רהטמה־לע
טחשי רחאו
׃הלעה־תא 20 ןהכה הלעהו
החנמה־תאו הלעה־תא
וילע רפכו החבזמה
׃רהטו ןהכה 21 ןיאו אוה לד־םאו
שבכ חקלו תגשמ ודי
הפונתל םשא דחא
ןורשעו וילע רפכל
ןמשב לולב דחא תלס
׃ןמש גלו החנמל 22 ינש וא םירת יתשו
גישת רשא הנוי ינב
תאטח דחא היהו ודי
׃הלע דחאהו 23 םויב םתא איבהו
ותרהטל ינימשה
חתפ־לא ןהכה־לא
ינפל דעומ־להא
׃הוהי 24 שבכ־תא ןהכה חקלו
ןמשה גל־תאו םשאה
ןהכה םתא ףינהו
׃הוהי ינפל הפונת 25 םשאה שבכ־תא טחשו
םדמ ןהכה חקלו
ךונת־לע ןתנו םשאה
תינמיה רהטמה־ןזא
ודי ןהב־לעו
ןהב־לעו תינמיה
׃תינמיה ולגר 26 ןהכה קצי ןמשה־ןמו
ןהכה ףכ־לע
׃תילאמשה 27 ועבצאב ןהכה הזהו
ןמשה־ןמ תינמיה
ופכ־לע רשא
םימעפ עבש תילאמשה
׃הוהי ינפל 28 ןמשה־ןמ ןהכה ןתנו
ופכ־לע רשא
רהטמה ןזא ךונת־לע
ןהב ־לעו תינמיה
תינמיה ודי
ולגר ןהב־לעו
םד םוקמ־לע תינמיה
׃םשאה 29 ןמשה־ןמ רתונהו
ןהכה ףכ־לע רשא
רהטמה שאר־לע ןתי
ינפל וילע רפכל
׃הוהי 30 דחאה־תא השעו
וא םירתה־ןמ
רשאמ הנויה ינב־ןמ
׃ודי גישת 31 ודי גישת־רשא תא
תאטח דחאה־תא
הלע דחאה־תאו
רפכו החנמה־לע
רהטמה לע ןהכה
׃הוהי ינפל 32 וב־רשא תרות תאז
רשא תערצ עגנ
ודי גישת־אל
׃ותרהטב 33 השמ־לא הוהי רבדיו
׃רמאל ןרהא־לאו 34 ץרא־לא ואבת יכ
ןתנ ינא רשא ןענכ
יתתנו הזחאל םכל
ץרא תיבב תערצ עגנ
׃םכתזחא 35 תיבה ול־רשא אבו
רמאל ןהכל דיגהו
יל הארנ עגנכ
׃תיבב 36 ונפו ןהכה הוצו
אבי םרטב תיבה־תא
תוארל ןהכה
אמטי אלו עגנה־תא
רחאו תיבב רשא־לכ
תוארל ןהכה אבי ןכ
׃תיבה־תא 37 הנהו עגנה־תא הארו
תיבה תריקב עגנה
וא תקרקרי תרורעקש
ןהיארמו תמדמדא
׃ריקה־ןמ לפש 38 תיבה־ןמ ןהכה אציו
תיבה חתפ־לא
תיבה־תא ריגסהו
׃םימי תעבש 39 םויב ןהכה בשו
הנהו הארו יעיבשה
תריקב עגנה השפ
׃תיבה 40 וצלחו ןהכה הוצו
ןהב רשא םינבאה־תא
ןהתא וכילשהו עגנה
ריעל ץוחמ־לא
׃אמט םוקמ־לא 41 עצקי תיבה־תאו
וכפשו ביבס תיבמ
וצקה רשא רפעה־תא
ריעל ץוחמ־לא
׃אמט םוקמ־לא 42 תורחא םינבא וחקלו
תחת־לא ואיבהו
רחא רפעו םינבאה
׃תיבה ־תא חטו חקי 43 עגנה בושי־םאו
ץלח רחא תיבב חרפו
ירחאו םינבאה־תא
תיבה ־תא תוצקה
׃חוטה ירחאו 44 הארו ןהכה אבו
עגנה השפ הנהו
תראממ תערצ תיבב
׃אוה אמט תיבב אוה 45 תיבה־תא ץתנו
ויצע־תאו וינבא־תא
תיבה רפע־לכ תאו
ץוחמ ־לא איצוהו
׃אמט םוקמ־לא ריעל 46 תיבה־לא אבהו
ותא ריגסה ימי־לכ
׃ברעה־דע אמטי 47 סבכי תיבב בכשהו
לכאהו וידגב־תא
סבכי תיבב
׃וידגב־תא 48 ןהכה אבי אב־םאו
השפ־אל הנהו הארו
ירחא תיבב עגנה
רהטו תיבה־תא חטה
יכ תיבה־תא ןהכה
׃עגנה אפרנ 49 תיבה־תא אטחל חקלו
זרא ץעו םירפצ יתש
׃בזאו תעלות ינשו 50 תחאה רפצה־תא טחשו
םימ־לע שרח־ילכ־לא
׃םייח 51 זראה־ץע־תא חקלו
ינש תאו בזאה־תאו
רפצה תאו תעלותה
םדב םתא לבטו היחה
םימבו הטוחשה רפצה
הזהו םייחה
עבש תיבה־לא
׃םימעפ 52 םדב תיבה־תא אטחו
םייחה םימבו רופצה
ץעבו היחה רפצבו
ינשבו בזאבו זראה
׃תעלותה 53 היחה רפצה־תא חלשו
ריעל ץוחמ־לא
רפכו הדשה ינפ־לא
׃רהטו תיבה־לע 54 עגנ־לכל הרותה תאז
׃קתנלו תערצה 55 דגבה תערצלו
׃תיבלו 56 תחפסלו תאשלו
׃תרהבלו 57 אמטה םויב תרוהל
תאז רהטה םויבו
׃תערצה תרות

« Prev Leviticus 14 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |