« Prev Judges 5 Next »

Chapter 5

1 קרבו הרובד רשתו
םויב םעניבא־ןב
׃רמאל אוהה 2 לארשיב תוערפ ערפב
וכרב םע בדנתהב
׃הוהי 3 וניזאה םיכלמ ועמש
הוהיל יכנא םינזר
רמזא הרישא יכנא
׃לארשי יהלא הוהיל 4 ריעשמ ךתאצב הוהי
םודא הדשמ ךדעצב
םימש־םג השער ץרא
םיבע ־םג ופטנ
׃םימ ופטנ 5 ינפמ ולזנ םירה
ינפמ יניס הז הוהי
׃לארשי יהלא הוהי 6 תנע־ןב רגמש ימיב
ולדח לעי ימיב
יכלהו תוחרא
תוחרא וכלי תוביתנ
׃תולקלקע 7 לארשיב ןוזרפ ולדח
יתמקש דע ולדח
םא יתמקש הרובד
׃לארשיב 8 םישדח םיהלא רחבי
ןגמ םירעש םחל זא
חמרו הארי־םא
ףלא םיעבראב
׃לארשיב 9 לארשי יקקוחל יבל
וכרב םעב םיבדנתמה
׃הוהי 10 תורחצ תונתא יבכר
ןידמ־לע יבשי
ךרד־לע יכלהו
׃וחיש 11 ןיב םיצצחמ לוקמ
ונתי םש םיבאשמ
תקדצ הוהי תוקדצ
זא לארשיב ונזרפ
םירעשל ודרי
׃הוהי־םע 12 הרובד ירוע ירוע
ירוע ירוע
קרב םוק ריש־ירבד
־ןב ךיבש הבשו
׃םעניבא 13 דירש דרי זא
הוהי םע םירידאל
׃םירובגב יל־דרי 14 םשרש םירפא ינמ
ךירחא קלמעב
ינמ ךיממעב ןימינב
םיקקחמ ודרי ריכמ
םיכשמ ןלובזמו
׃רפס טבשב 15 רכששיב ירשו
ןכ רכששיו הרבד־םע
חלש קמעב קרב
תוגלפב וילגרב
םילדג ןבואר
׃בל־יקקח 16 ןיב תבשי המל
עמשל םיתפשמה
םירדע תוקרש
ןבואר תוגלפל
׃בל־ירקח םילודג 17 ןדריה רבעב דעלג
רוגי המל ןדו ןכש
בשי רשא תוינא
לעו םימי ףוחל
׃ןוכשי ויצרפמ 18 ושפנ ףרח םע ןולבז
לע ילתפנו תומל
׃הדש ימורמ 19 ומחלנ םיכלמ ואב
יכלמ ומחלנ זא
ימ־לע ךנעתב ןענכ
אל ףסכ עצב ודגמ
׃וחקל 20 ומחלנ םימש־ןמ
םתולסממ םיבכוכה
׃ארסיס־םע ומחלנ 21 םפרג ןושיק לחנ
לחנ םימודק לחנ
ישפנ יכרדת ןושיק
׃זע 22 סוס־יבקע ומלה זא
תורהד תורהדמ
׃ויריבא 23 רמא זורמ ורוא
ורא הוהי ךאלמ
יכ היבשי רורא
הוהי תרזעל ואב־אל
הוהי תרזעל
׃םירובגב 24 לעי םישנמ ךרבת
יניקה רבח תשא
׃ךרבת להאב םישנמ 25 הנתנ בלח לאש םימ
םירידא לפסב
׃האמח הבירקה 26 הנחלשת דתיל הדי
תומלהל הנימיו
ארסיס המלהו םילמע
הצחמו ושאר הקחמ
׃ותקר הפלחו 27 לפנ ערכ הילגר ןיב
ערכ הילגר ןיב בכש
םש ערכ רשאב לפנ
׃דודש לפנ 28 הפקשנ ןולחה דעב
ארסיס םא בביתו
עודמ בנשאה דעב
אובל ובכר ששב
ימעפ ורחא עודמ
׃ויתובכרמ 29 היתורש תומכח
איה־ףא הנינעת
׃הל הירמא בישת 30 וקלחי ואצמי אלה
םיתמחר םחר ללש
ללש רבג שארל
ללש ארסיסל םיעבצ
עבצ המקר םיעבצ
יראוצל םיתמקר
׃ללש 31 ודבאי ןכ
הוהי ךיביוא־לכ
שמשה תאצכ ויבהאו
ץראה טקשתו ותרבגב
׃הנש םיעברא

« Prev Judges 5 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |