« Prev Judges 4 Next »

Chapter 4

1 לארשי ינב ופסיו
יניעב ערה תושעל
׃תמ דוהאו הוהי 2 דיב הוהי םרכמיו
רשא ןענכ־ךלמ ןיבי
רוצחב ךלמ
ארסיס ואבצ־רשו
תשרחב בשוי אוהו
׃םיוגה 3 לארשי־ינב וקעציו
עשת יכ הוהי־לא
ול לזרב־בכר תואמ
ינב ־תא ץחל אוהו
םירשע הקזחב לארשי
׃הנש 4 האיבנ השא הרובדו
איה תודיפל תשא
תעב לארשי־תא הטפש
׃איהה 5 תבשוי איהו
ןיב הרובד רמת־תחת
לא־תיב ןיבו המרה
ולעיו םירפא רהב
לארשי ינב הילא
׃טפשמל 6 קרבל ארקתו חלשתו
שדקמ םעניבא־ןב
וילא רמאתו ילתפנ
הוהי הוצ אלה
ךל לארשי־יהלא
רובת רהב תכשמו
תרשע ךמע תחקלו
ינבמ שיא םיפלא
ינבמו ילתפנ
׃ןולבז 7 ךילא יתכשמו
ןושיק לחנ־לא
אבצ־רש ארסיס־תא
ובכר־תאו ןיבי
ונומה ־תאו
׃ךדיב והיתתנו 8 קרב הילא רמאיו
ימע יכלת־םא
אל־םאו יתכלהו
׃ךלא אל ימע יכלת 9 ךמע ךלא ךלה רמאתו
היהת אל יכ ספא
ךרדה־לע ךתראפת
יכ ךלוה התא רשא
הוהי רכמי השא־דיב
םקתו ארסיס־תא
קרב־םע ךלתו הרובד
׃השדק 10 קרב קעזיו
ןלובז־תא
השדק ילתפנ־תאו
תרשע וילגרב לעיו
ומע לעתו שיא יפלא
׃הרובד 11 דרפנ יניקה רבחו
ןתח בבח ינבמ ןיקמ
ולהא טיו השמ
םינעצב ןולא־דע
׃שדק־תא רשא 12 יכ ארסיסל ודגיו
םעניבא־ןב קרב הלע
׃רובת־רה 13 ארסיס קעזיו
עשת ובכר־לכ־תא
לזרב בכר תואמ
רשא םעה־לכ־תאו
םיוגה תשרחמ ותא
׃ןושיק לחנ־לא 14 קרב־לא הרבד רמאתו
םויה הז יכ םוק
הוהי ןתנ רשא
אלה ךדיב ארסיס־תא
ךינפל אצי הוהי
רובת רהמ קרב דריו
שיא םיפלא תרשעו
׃וירחא 15 הוהי םהיו
ארסיס־תא
בכרה־לכ־תאו
הנחמה־לכ־תאו
קרב ינפל ברח־יפל
לעמ ארסיס דריו
סניו הבכרמה
׃וילגרב 16 ירחא ףדר קרבו
הנחמה ירחאו בכרה
םיוגה תשרח דע
הנחמ־לכ לפיו
אל ברח־יפל ארסיס
׃דחא־דע ראשנ 17 וילגרב סנ ארסיסו
תשא לעי להא־לא
םולש יכ יניקה רבח
רוצח־ךלמ ןיבי ןיב
רבח תיב ןיבו
׃יניקה 18 תארקל לעי אצתו
וילא רמאתו ארסיס
הרוס ינדא הרוס
רסיו ארית־לא ילא
והסכתו הלהאה הילא
׃הכימשב 19 הילא רמאיו
םימ־טעמ אנ־יניקשה
חתפתו יתאמצ יכ
בלחה דואנ־תא
׃והסכתו והקשתו 20 דמע הילא רמאיו
היהו להאה חתפ
ךלאשו אובי שיא־םא
שיא הפ־שיה רמאו
׃ןיא תרמאו 21 רבח־תשא לעי חקתו
םשתו להאה דתי־תא
הדיב תבקמה־תא
טאלב וילא אובתו
דתיה־תא עקתתו
ץראב חנצתו ותקרב
ףעיו םדרנ־אוהו
׃תמיו 22 ףדר קרב הנהו
לעי אצתו ארסיס־תא
ול רמאתו ותארקל
שיאה ־תא ךאראו ךל
אביו שקבמ התא־רשא
ארסיס הנהו הילא
דתיהו תמ לפנ
׃ותקרב 23 םויב םיהלא ענכיו
ןיבי תא אוהה
ינב ינפל ןענכ־ךלמ
׃לארשי 24 לארשי־ינב די ךלתו
ןיבי לע השקו ךולה
רשא דע ןענכ־ךלמ
ןיבי תא ותירכה
׃ןענכ־ךלמ

« Prev Judges 4 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |