« Prev Judges 20 Next »

Chapter 20

1 ינב־לכ ואציו
הדעה להקתו לארשי
ןדמל דחא שיאכ
ץראו עבש ראב־דעו
הוהי־לא דעלגה
׃הפצמה 2 תונפ ובציתיו
יטבש לכ םעה־לכ
םע להקב לארשי
תואמ עברא םיהלאה
ףלש ילגר שיא ףלא
׃ברח 3 ןמינב ינב ועמשיו
לארשי־ינב ולע־יכ
ינב ורמאיו הפצמה
הכיא ורבד לארשי
׃תאזה הערה התיהנ 4 יולה שיאה ןעיו
החצרנה השאה שיא
רשא התעבגה רמאיו
ינא יתאב ןמינבל
׃ןולל ישגליפו 5 ילעב ילע ומקיו
ילע ובסיו העבגה
יתוא הליל תיבה־תא
־תאו גרהל ומד
׃תמתו ונע ישגליפ 6 ישגליפב זחאו
החלשאו החתנאו
תלחנ הדש־לכב
המז ושע יכ לארשי
׃לארשיב הלבנו 7 ינב םכלכ הנה
רבד םכל ובה לארשי
׃םלה הצעו 8 שיאכ םעה־לכ םקיו
ךלנ אל רמאל דחא
אלו ולהאל שיא
׃ותיבל שיא רוסנ 9 רשא רבדה הז התעו
הילע העבגל השענ
׃לרוגב 10 םישנא הרשע ונחקלו
יטבש לכל האמל
ףלאל האמו לארשי
תחקל הבברל ףלאו
תושעל םעל הדצ
ןמינב עבגל םאובל
השע רשא הלבנה־לככ
׃לארשיב 11 שיא־לכ ףסאיו
ריעה־לא לארשי
׃םירבח דחא שיאכ 12 לארשי יטבש וחלשיו
יטבש־לכב םישנא
המ רמאל ןמינב
רשא תאזה הערה
׃םכב התיהנ 13 ונת התעו
םישנאה־תא
רשא לעילב־ינב
םתימנו העבגב
לארשימ הער הרעבנו
ןמינב ובא אלו
םהיחא לוקב עמשל
׃לארשי־ינב 14 ןמינב־ינב ופסאיו
התעבגה םירעה־ןמ
המחלמל תאצל
׃לארשי ינב־םע 15 ןמינב ינב ודקפתיו
םירעהמ אוהה םויב
ףלא הששו םירשע
דבל ברח ףלש שיא
העבגה יבשימ
תואמ עבש ודקפתה
׃רוחב שיא 16 עבש הזה םעה לכמ
רטא רוחב שיא תואמ
הז־לכ ונימי־די
־לא ןבאב עלק
׃אטחי אלו הרעשה 17 ודקפתה לארשי שיאו
עברא ןמינבמ דבל
ףלש שיא ףלא תואמ
שיא הז־לכ ברח
׃המחלמ 18 ולעיו ומקיו
ולאשיו לא־תיב
ינב ורמאיו םיהלאב
־הלעי ימ לארשי
המחלמל הלחתב ונל
ןמינב ינב־םע
הדוהי הוהי רמאיו
׃הלחתב 19 לארשי־ינב ומוקיו
ונחיו רקבב
׃העבגה־לע 20 לארשי שיא אציו
ןמינב־םע המחלמל
םתא וכרעיו
המחלמ לארשי־שיא
׃העבגה ־לא 21 ןמינב־ינב ואציו
ותיחשיו העבגה־ןמ
אוהה םויב לארשיב
ףלא םירשעו םינש
׃הצרא שיא 22 שיא םעה קזחתיו
ךרעל ופסיו לארשי
םוקמב המחלמ
םויב םש וכרע־רשא
׃ןושארה 23 לארשי־ינב ולעיו
הוהי־ינפל וכביו
ולאשיו ברעה־דע
ףיסואה רמאל הוהיב
המחלמל תשגל
יחא ןמינב ינב־םע
ולע הוהי רמאיו
׃וילא 24 לארשי־ינב וברקיו
םויב ןמינב ינב־לא
׃ינשה 25 םתארקל ןמינב אציו
םויב העבגה־ןמ
ינבב ותיחשיו ינשה
תנמש דוע לארשי
הצרא שיא ףלא רשע
׃ברח יפלש הלא־לכ 26 ינב־לכ ולעיו
םעה־לכו לארשי
לא־תיב ואביו
םש ובשיו וכביו
ומוציו הוהי ינפל
ברעה־דע אוהה־םויב
םימלשו תולע ולעיו
׃הוהי ינפל 27 לארשי־ינב ולאשיו
ןורא םשו הוהיב
םימיב םיהלאה תירב
׃םהה 28 רזעלא־ןב סחניפו
וינפל דמע ןרהא־ןב
רמאל םהה םימיב
תאצל דוע ףסואה
המחלמל
יחא ןמינב־ינב־םע
רמאיו לדחא־םא
רחמ יכ ולע הוהי
׃ךדיב וננתא 29 םיברא לארשי םשיו
׃ביבס העבגה־לא 30 לארשי־ינב ולעיו
םויב ןמינב ינב־לא
וכרעיו ישילשה
םעפכ העבגה־לא
׃םעפב 31 ןמינב־ינב ואציו
וקתנה םעה תארקל
ולחיו ריעה־ןמ
םיללח םעהמ תוכהל
תולסמב םעפב םעפכ
הלע תחא רשא
התעבג תחאו לא־תיב
שיא םישלשכ הדשב
׃לארשיב 32 ןמינב ינב ורמאיו
ונינפל םה םיפגנ
ינבו הנשארבכ
הסוננ ורמא לארשי
ריעה־ןמ והנקתנו
׃תולסמה־לא 33 ומק לארשי שיא לכו
וכרעיו ומוקממ
בראו רמת לעבב
ומקממ חיגמ לארשי
׃עבג־הרעממ 34 העבגל דגנמ ואביו
שיא םיפלא תרשע
לארשי־לכמ רוחב
םהו הדבכ המחלמהו
תעגנ־יכ ועדי אל
׃הערה םהילע 35 הוהי ףגיו
ינפל ןמינב־תא
ינב ותיחשיו לארשי
םויב ןמינבב לארשי
השמחו םירשע אוהה
שיא האמו ףלא
׃ברח ףלש הלא־לכ 36 ןמינב־ינב ואריו
ונתיו ופגנ יכ
םוקמ לארשי־שיא
וחטב יכ ןמינבל
ומש רשא בראה־לא
׃העבגה־לא 37 ושיחה בראהו
העבגה־לא וטשפיו
ךיו בראה ךשמיו
־יפל ריעה־לכ־תא
׃ברח 38 שיאל היה דעומהו
ברה בראה־םע לארשי
ןשעה תאשמ םתולעהל
׃ריעה־ןמ 39 לארשי־שיא ךפהיו
לחה ןמינבו המחלמב
םיללח תוכהל
םישלשכ לארשי־שיאב
ךא ורמא יכ שיא
אוה ףגנ ףוגנ
המחלמכ ונינפל
׃הנשארה 40 תולעל הלחה תאשמהו
ןשע דומע ריעה־ןמ
וירחא ןמינב ןפיו
הלע הנהו
׃המימשה ריעה־לילכ 41 ךפה לארשי שיאו
ןמינב שיא להביו
העגנ־יכ האר יכ
׃הערה וילע 42 שיא ינפל ונפיו
ךרד־לא לארשי
המחלמהו רבדמה
רשאו והתקיבדה
םיתיחשמ םירעהמ
׃וכותב ותוא 43 ןמינב־תא ורתכ
החונמ והפידרה
חכנ דע והכירדה
׃שמש־חרזממ העבגה 44 ןמינבמ ולפיו
שיא ףלא רשע־הנמש
הלא־לכ־תא
׃ליח־ישנא 45 וסניו ונפיו
עלס־לא הרבדמה
והללעיו ןומרה
םיפלא תשמח תולסמב
וירחא וקיבדיו שיא
ונממ וכיו םעדג־דע
׃שיא םיפלא 46 םילפנה־לכ יהיו
םירשע ןמינבמ
ףלש שיא ףלא השמחו
אוהה םויב ברח
הלא־לכ־תא
׃ליח־ישנא 47 וסניו ונפיו
עלס־לא הרבדמה
שיא תואמ שש ןומרה
ןומר עלסב ובשיו
׃םישדח העברא 48 ובש לארשי שיאו
ןמינב ינב־לא
ברח־יפל םוכיו
המהב־דע םתמ ריעמ
םג אצמנה־לכ דע
תואצמנה םירעה־לכ
׃שאב וחלש

« Prev Judges 20 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |