« Prev Judges 2 Next »

Chapter 2

1 הוהי־ךאלמ לעיו
םיכבה־לא לגלגה־ןמ
םכתא הלעא רמאיו
םכתא איבאו םירצממ
רשא ץראה־לא
םכיתבאל יתעבשנ
יתירב רפא־אל רמאו
׃םלועל םכתא 2 ותרכת־אל םתאו
ץראה יבשויל תירב
םהיתוחבזמ תאזה
םתעמש־אלו ןוצתת
תאז־המ ילקב
׃םתישע 3 שרגא־אל יתרמא םגו
ויהו םכינפמ םתוא
םהיהלאו םידצל םכל
׃שקומל םכל ויהי 4 ךאלמ רבדכ יהיו
םירבדה־תא הוהי
ינב־לכ־לא הלאה
םעה ואשיו לארשי
׃וכביו םלוק־תא 5 םוקמה־םש וארקיו
םיכב אוהה
׃הוהיל םש־וחבזיו 6 עשוהי חלשיו
וכליו םעה־תא
שיא לארשי־ינב
תשרל ותלחנל
׃ץראה־תא 7 םעה ודבעיו
ימי לכ הוהי־תא
ימי לכו עשוהי
וכיראה רשא םינקזה
עושוהי ירחא םימי
תא ואר רשא
הוהי השעמ־לכ
השע רשא לודגה
׃לארשיל 8 ןונ־ןב עשוהי תמיו
האמ־ןב הוהי דבע
׃םינש רשעו 9 לובגב ותוא ורבקיו
סרח־תנמתב ותלחנ
ןופצמ םירפא רהב
׃שעג־רהל 10 אוהה רודה־לכ םגו
ויתובא־לא ופסאנ
רחא רוד םקיו
־אל רשא םהירחא
םגו הוהי־תא ועדי
השע רשא השעמה־תא
׃לארשיל 11 לארשי־ינב ושעיו
הוהי יניעב ערה־תא
׃םילעבה־תא ודבעיו 12 הוהי־תא ובזעיו
איצומה םתובא יהלא
םירצמ ץראמ םתוא
םיהלא ירחא וכליו
םימעה יהלאמ םירחא
םהיתוביבס רשא
םהל ווחתשיו
׃הוהי ־תא וסעכיו 13 הוהי־תא ובזעיו
לעבל ודבעיו
׃תורתשעלו 14 הוהי ףא־רחיו
םנתיו לארשיב
וסשיו םיסש־דיב
דיב םרכמיו םתוא
ביבסמ םהיביוא
דמעל דוע ולכי־אלו
׃םהיביוא ינפל 15 ואצי רשא לכב
םב־התיה הוהי־די
רבד רשאכ הערל
עבשנ רשאכו הוהי
םהל רציו םהל הוהי
׃דאמ 16 םיטפש הוהי םקיו
דימ םועישויו
׃םהיסש 17 אל םהיטפש־לא םגו
ירחא ונז יכ ועמש
םירחא םיהלא
ורס םהל ווחתשיו
רשא ךרדה־ןמ רהמ
עמשל םתובא וכלה
ושע־אל הוהי־תוצמ
׃ןכ 18 םהל הוהי םיקה־יכו
הוהי היהו םיטפש
םעישוהו טפשה־םע
ימי לכ םהיביא דימ
םחני־יכ טפושה
ינפמ םתקאנמ הוהי
׃םהיקחדו םהיצחל 19 טפושה תומב היהו
ותיחשהו ובשי
ירחא תכלל םתובאמ
םדבעל םירחא םיהלא
אל םהל תוחתשהלו
םהיללעממ וליפה
׃השקה םכרדמו 20 הוהי ףא־רחיו
ןעי רמאיו לארשיב
הזה יוגה ורבע רשא
רשא יתירב־תא
םתובא־תא יתיוצ
׃ילוקל ועמש אלו 21 ףיסוא אל ינא־םג
םהינפמ שיא שירוהל
בזע־רשא םיוגה־ןמ
׃תמיו עשוהי 22 םב תוסנ ןעמל
םירמשה לארשי־תא
הוהי ךרד־תא םה
ורמש רשאכ םב תכלל
׃אל־םא םתובא 23 הוהי חניו
הלאה םיוגה־תא
רהמ םשירוה יתלבל
םנתנ אלו
׃עשוהי־דיב

« Prev Judges 2 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |