« Prev Judges 14 Next »

Chapter 14

1 התנמת ןושמש דריו
התנמתב השא אריו
׃םיתשלפ תונבמ 2 ויבאל דגיו לעיו
השא רמאיו ומאלו
התנמתב יתיאר
התעו םיתשלפ תונבמ
׃השאל יל התוא־וחק 3 ויבא ול רמאיו
תונבב ןיאה ומאו
השא ימע־לכבו ךיחא
תחקל ךלוה התא־יכ
םיתשלפמ השא
רמאיו םילרעה
ויבא־לא ןושמש
איה־יכ יל־חק התוא
׃יניעב הרשי 4 אל ומאו ויבאו
איה הוהימ יכ ועדי
שקבמ־אוה הנאת־יכ
איהה תעבו םיתשלפמ
םילשמ םיתשלפ
׃לארשיב 5 ויבאו ןושמש דריו
ואביו התנמת ומאו
התנמת ימרכ־דע
תוירא ריפכ הנהו
׃ותארקל גאש 6 חור וילע חלצתו
עסשכ והעסשיו הוהי
ןיא המואמו ידגה
דיגה אלו ודיב
תא ומאלו ויבאל
׃השע רשא 7 השאל רבדיו דריו
יניעב רשיתו
׃ןושמש 8 התחקל םימימ בשיו
תא תוארל רסיו
הנהו היראה תלפמ
תיוגב םירובד תדע
׃שבדו היראה 9 ויפכ־לא והדריו
לכאו ךולה ךליו
ויבא־לא ךליו
םהל ןתיו ומא־לאו
דיגה־אלו ולכאיו
תיוגמ יכ םהל
׃שבדה הדר היראה 10 והיבא דריו
םש שעיו השאה־לא
ןכ יכ התשמ ןושמש
׃םירוחבה ושעי 11 ותוא םתוארכ יהיו
םיערמ םישלש וחקיו
׃ותא ויהיו 12 ןושמש םהל רמאיו
הדיח םכל אנ־הדוחא
התוא ודיגת דגה־םא
התשמה ימי תעבש יל
םכל יתתנו םתאצמו
םינידס םישלש
תפלח םישלשו
׃םידגב 13 ולכות אל־םאו
םתתנו יל דיגהל
םישלש יל םתא
םישלשו םינידס
םידגב תופילח
הדוח ול ורמאיו
׃הנעמשנו ךתדיח 14 לכאהמ םהל רמאיו
אצי זעמו לכאמ אצי
ולכי אלו קותמ
תשלש הדיחה דיגהל
׃םימי 15 יעיבשה םויב יהיו
ןושמש־תשאל ורמאיו
ךשיא־תא יתפ
־תא ונל־דגיו
ףרשנ־ןפ הדיחה
ךיבא תיב־תאו ךתוא
םתארק ונשרילה שאב
׃אלה ונל 16 ןושמש תשא ךבתו
רמאתו וילע
אלו ינתאנש־קר
תדח הדיחה ינתבהא
אל ילו ימע ינבל
הל רמאיו התדגה
אל ימאלו יבאל הנה
׃דיגא ךלו יתדגה 17 תעבש וילע ךבתו
םהל היה־רשא םימיה
םויב יהיו התשמה
הל ־דגיו יעיבשה
דגתו והתקיצה יכ
׃המע ינבל הדיחה 18 ישנא ול ורמאיו
יעיבשה םויב ריעה
הסרחה אבי םרטב
המו שבדמ קותמ־המ
םהל רמאיו יראמ זע
יתלגעב םתשרח אלול
׃יתדיח םתאצמ אל 19 חור וילע חלצתו
ןולקשא דריו הוהי
שיא םישלש םהמ ךיו
םתוצילח ־תא חקיו
תופילחה ןתיו
רחיו הדיחה ידיגמל
תיב לעיו ופא
׃והיבא 20 ןושמש תשא יהתו
הער רשא והערמל
׃ול

« Prev Judges 14 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |