« Prev Judges 11 Next »

Chapter 11

1 היה ידעלגה חתפיו
אוהו ליח רובג
דלויו הנוז השא־ןב
׃חתפי ־תא דעלג 2 ול דעלג־תשא דלתו
ולדגיו םינב
ושרגיו השאה־ינב
ול ורמאיו חתפי־תא
לחנת־אל
יכ וניבא־תיבב
׃התא תרחא השא־ןב 3 ינפמ חתפי חרביו
ץראב בשיו ויחא
וטקלתיו בוט
םישנא חתפי־לא
׃ומע ואציו םיקיר 4 ומחליו םימימ יהיו
ןומע־ינב
׃לארשי־םע 5 ומחלנ־רשאכ יהיו
לארשי־םע ןומע־ינב
דעלג ינקז וכליו
חתפי ־תא תחקל
׃בוט ץראמ 6 הכל חתפיל ורמאיו
ןיצקל ונל התייהו
׃ןומע ינבב המחלנו 7 ינקזל חתפי רמאיו
םתא אלה דעלג
יתוא םתאנש
יבא תיבמ ינושרגתו
ילא םתאב עודמו
׃םכל רצ רשאכ התע 8 דעלג ינקז ורמאיו
התע ןכל חתפי־לא
תכלהו ךילא ונבש
ינבב תמחלנו ונמע
ונל תייהו ןומע
יבשי לכל שארל
׃דעלג 9 חתפי רמאיו
דעלג ינקז־לא
םתא םיבישמ־םא
ינבב םחלהל יתוא
הוהי ןתנו ןומע
יכנא ינפל םתוא
׃שארל םכל היהא 10 דעלג־ינקז ורמאיו
היהי הוהי חתפי־לא
וניתוניב עמש
ןכ ךרבדכ אל־םא
׃השענ 11 ינקז־םע חתפי ךליו
םעה ומישיו דעלג
שארל םהילע ותוא
חתפי רבדיו ןיצקלו
ינפל וירבד־לכ־תא
׃הפצמב הוהי 12 םיכאלמ חתפי חלשיו
ןומע־ינב ךלמ־לא
ךלו יל־המ רמאל
םחלהל ילא תאב־יכ
׃יצראב 13 ךלמ רמאיו
יכאלמ־לא ןומע־ינב
לארשי חקל־יכ חתפי
ותולעב יצרא־תא
ןונראמ םירצממ
קביה־דעו
התעו ןדריה־דעו
׃םולשב ןהתא הבישה 14 חתפי דוע ףסויו
םיכאלמ חלשיו
׃ןומע ינב ךלמ־לא 15 רמא הכ ול רמאיו
לארשי חקל־אל חתפי
באומ ץרא־תא
׃ןומע ינב ץרא־תאו 16 םירצממ םתולעב יכ
רבדמב לארשי ךליו
אביו ףוס־םי־דע
׃השדק 17 לארשי חלשיו
ךלמ־לא םיכאלמ
רמאל םודא
ךצראב אנ־הרבעא
םודא ךלמ עמש אלו
באומ ךלמ־לא םגו
בשיו הבא אלו חלש
׃שדקב לארשי 18 בסיו רבדמב ךליו
םודא ץרא־תא
אביו באומ ץרא־תאו
ץראל שמש־חרזממ
רבעב ןונחיו באומ
ואב־אלו ןונרא
יכ באומ לובגב
׃באומ לובג ןונרא 19 לארשי חלשיו
ןוחיס־לא םיכאלמ
ךלמ ירמאה־ךלמ
ול רמאיו ןובשח
אנ־הרבענ לארשי
׃ימוקמ־דע ךצראב 20 ןוחיס ןימאה־אלו
רבע לארשי־תא
ןוחיס ףסאיו ולבגב
ונחיו ומע־לכ־תא
םחליו הצהיב
׃לארשי־םע 21 הוהי ןתיו
לארשי־יהלא
ןוחיס־תא
דיב ומע־לכ־תאו
שרייו םוכיו לארשי
ץרא־לכ תא לארשי
ץראה בשוי ירמאה
׃איהה 22 לובג־לכ תא ושרייו
ןונראמ ירמאה
קביה־דעו
רבדמה־ןמו
׃ןדריה־דעו 23 יהלא הוהי התעו
שירוה לארשי
ומע ינפמ ירמאה־תא
התאו לארשי
׃ונשרית 24 ךשירוי רשא תא אלה
ותוא ךיהלא שומכ
רשא־לכ תאו שרית
וניהלא הוהי שירוה
׃שרינ ותוא ונינפמ 25 התא בוט בוטה התעו
ךלמ רופצ־ןב קלבמ
בר בורה באומ
םחלנ ־םא לארשי־םע
׃םב םחלנ 26 ןובשחב לארשי תבשב
רוערעבו היתונבבו
היתונבבו
רשא םירעה־לכבו
שלש ןונרא ידי־לע
עודמו הנש תואמ
תעב םתלצה־אל
׃איהה 27 ךל יתאטח־אל יכנאו
הער יתא השע התאו
טפשי יב םחלהל
םויה טפשה הוהי
לארשי ינב ןיב
׃ןומע ינב ןיבו 28 ינב ךלמ עמש אלו
חתפי ירבד־לא ןומע
׃וילא חלש רשא 29 חור חתפי־לע יהתו
רבעיו הוהי
השנמ־תאו דעלגה־תא
הפצמ־תא רבעיו
דעלג הפצממו דעלג
׃ןומע ינב רבע 30 רדנ חתפי רדיו
רמאיו הוהיל
ןתת ןותנ־םא
׃ידיב ןומע ינב־תא 31 רשא אצויה היהו
יתיב יתלדמ אצי
יבושב יתארקל
ןומע ינבמ םולשב
הוהיל היהו
׃הלוע והתילעהו 32 ינב־לא חתפי רבעיו
םב םחלהל ןומע
׃ודיב הוהי םנתיו 33 רעורעמ םכיו
תינמ ךאוב־דעו
לבא דעו ריע םירשע
הלודג הכמ םימרכ
ינב וענכיו דאמ
ינב ינפמ ןומע
׃לארשי 34 הפצמה חתפי אביו
ותב הנהו ותיב־לא
םיפתב ותארקל תאצי
איה קרו תולחמבו
ונממ ול־ןיא הדיחי
׃תב־וא ןב 35 התוא ותוארכ יהיו
וידגב־תא ערקיו
יתב ההא רמאיו
תאו ינתערכה ערכה
יכנאו ירכעב תייה
הוהי־לא יפ־יתיצפ
׃בושל לכוא אלו 36 יבא וילא רמאתו
ךיפ־תא התיצפ
יל השע הוהי־לא
ךיפמ אצי רשאכ
ךל השע רשא ירחא
ךיביאמ תומקנ הוהי
׃ןומע ינבמ 37 היבא־לא רמאתו
הזה רבדה יל השעי
םינש ינממ הפרה
הכלאו םישדח
םירהה־לע יתדריו
ילותב־לע הכבאו
׃יתיערו יכנא 38 חלשיו יכל רמאיו
םישדח ינש התוא
היתוערו איה ךלתו
הילותב ־לע ךבתו
׃םירהה־לע 39 םינש ץקמ יהיו
בשתו םישדח
הל שעיו היבא־לא
רדנ רשא ורדנ־תא
שיא העדי־אל איהו
׃לארשיב קח־יהתו 40 הנכלת המימי םימימ
תונתל לארשי תונב
ידעלגה חתפי־תבל
׃הנשב םימי תעברא

« Prev Judges 11 Next »
Please login or register to save highlights and make annotations
Corrections disabled for this book
Proofing disabled for this book
Printer-friendly version

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |