« Prev Joshua 9 Next »

Chapter 9

1 עמשכ יהיו
רשא םיכלמה־לכ
רהב ןדריה רבעב
ףוח לכבו הלפשבו
לומ־לא לודגה םיה
יתחה ןונבלה
ינענכה ירמאהו
יוחה יזרפה
׃יסוביהו 2 ודחי וצבקתיו
עשוהי־םע םחלהל
׃דחא הפ לארשי־םעו 3 ועמש ןועבג יבשיו
עשוהי השע רשא תא
׃יעלו וחיריל 4 המה־םג ושעיו
וכליו המרעב
וחקיו וריטציו
םילב םיקש
תודאנו םהירומחל
םיעקבמו םילב ןיי
׃םיררצמו 5 תולב תולענו
םהילגרב תואלטמו
םהילע תולב תומלשו
שבי םדיצ םחל לכו
׃םידקנ היה 6 עשוהי־לא וכליו
לגלגה הנחמה־לא
וילא ורמאיו
לארשי שיא־לאו
ונאב הקוחר ץראמ
ונל־ותרכ התעו
׃תירב 7 לארשי־שיא ורמאיו
ילוא יוחה־לא
בשוי התא יברקב
ךל־תורכא ךיאו
׃תירב 8 עשוהי־לא ורמאיו
רמאיו ונחנא ךידבע
םתא ימ עשוהי םהלא
׃ואבת ןיאמו 9 ץראמ וילא ורמאיו
ואב דאמ הקוחר
הוהי םשל ךידבע
ונעמש־יכ ךיהלא
רשא־לכ תאו ועמש
׃םירצמב השע 10 השע רשא־לכ תאו
ירמאה יכלמ ינשל
ןדריה רבעב רשא
ןובשח ךלמ ןוחיסל
ןשבה־ךלמ גועלו
׃תורתשעב רשא 11 ונילא ורמאיו
יבשי־לכו וניניקז
וחק רמאל ונצרא
ךרדל הדיצ םכדיב
םתארקל וכלו
םהילא םתרמאו
התעו ונחנא םכידבע
׃תירב ונל־ותרכ 12 םח ונמחל הז
ותא ונדיטצה
ונתאצ םויב וניתבמ
התעו םכילא תכלל
היהו שבי הנה
׃םידקנ 13 ןייה תודאנ הלאו
םישדח ונאלמ רשא
הלאו ועקבתה הנהו
ונילענו וניתומלש
׃דאמ ךרדה ברמ ולב 14 םישנאה וחקיו
הוהי יפ־תאו םדיצמ
׃ולאש אל 15 עשוהי םהל שעיו
םהל תרכיו םולש
םתויחל תירב
יאישנ םהל ועבשיו
׃הדעה 16 תשלש הצקמ יהיו
ירחא םימי
תירב םהל ותרכ־רשא
םיברק־יכ ועמשיו
םה וברקבו וילא םה
׃םיבשי 17 לארשי־ינב ועסיו
םהירע־לא ואביו
ישילשה םויב
ןועבג םהירעו
תוראבו הריפכהו
׃םירעי תירקו 18 ינב םוכה אלו
ועבשנ־יכ לארשי
הדעה יאישנ םהל
לארשי יהלא הוהיב
הדעה־לכ ונליו
׃םיאישנה־לע 19 םיאישנה־לכ ורמאיו
ונחנא הדעה־לכ־לא
הוהיב םהל ונעבשנ
התעו לארשי יהלא
׃םהב עגנל לכונ אל 20 םהל השענ תאז
םתוא היחהו
ונילע היהי־אלו
העובשה־לע ףצק
׃םהל ונעבשנ ־רשא 21 םהילא ורמאיו
ויחי םיאישנה
םיצע יבטח ויהיו
םימ־יבאשו
רשאכ הדעה־לכל
׃םיאישנה םהל ורבד 22 עשוהי םהל ארקיו
רמאל םהילא רבדיו
ונתא םתימר המל
ונחנא םיקוחר רמאל
םתאו דאמ םכמ
׃םיבשי ונברקב 23 םתא םירורא התעו
דבע םכמ תרכי־אלו
םיצע יבטחו
תיבל םימ־יבאשו
׃יהלא 24 עשוהי־תא ונעיו
דגה דגה יכ ורמאיו
הוצ רשא תא ךידבעל
השמ־תא ךיהלא הוהי
םכל תתל ודבע
ץראה־לכ־תא
דימשהלו
ץראה יבשי־לכ־תא
דאמ ארינו םכינפמ
םכינפמ וניתשפנל
רבדה־תא השענו
׃הזה 25 ךדיב וננה התעו
ךיניעב רשיכו בוטכ
׃השע ונל תושעל 26 לציו ןכ םהל שעיו
דימ םתוא
אלו לארשי־ינב
׃םוגרה 27 םויב עשוהי םנתיו
םיצע יבטח אוהה
הדעל םימ יבאשו
הוהי חבזמלו
הזה םויה־דע
רשא םוקמה־לא
׃רחבי

« Prev Joshua 9 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |