« Prev Joshua 8 Next »

Chapter 8

1 הוהי רמאיו
ארית־לא עשוהי־לא
תא ךמע חק תחת־לאו
םוקו המחלמה םע־לכ
יתתנ האר יעה הלע
יעה ךלמ־תא ךדיב
וריע־תאו ומע־תאו
׃וצרא ־תאו 2 הכלמלו יעל תישעו
וחיריל תישע רשאכ
הללש־קר הכלמלו
םכל וזבת התמהבו
ריעל ברא ךל־םיש
׃הירחאמ 3 םע־לכו עשוהי םקיו
יעה תולעל המחלמה
םישלש עשוהי רחביו
ירובג שיא ףלא
׃הליל םחלשיו ליחה 4 ואר רמאל םתא וציו
ריעל םיברא םתא
ריעה ירחאמ
ריעה־ןמ וקיחרת־לא
םכלכ םתייהו דאמ
׃םינכנ 5 רשא םעה־לכו ינאו
ריעה־לא ברקנ יתא
ואצי־יכ היהו
רשאכ ונתארקל
ונסנו הנשארב
׃םהינפל 6 דע ונירחא ואציו
םתוא ונקיתה
ורמאי יכ ריעה־ןמ
רשאכ ונינפל םיסנ
ונסנו הנשארב
׃םהינפל 7 ברואהמ ומקת םתאו
ריעה־תא םתשרוהו
םכיהלא הוהי הנתנו
׃םכדיב 8 םכשפתכ היהו
ותיצת ריעה־תא
רבדכ שאב ריעה־תא
ואר ושעת הוהי
׃םכתא יתיוצ 9 עשוהי םחלשיו
בראמה־לא וכליו
לא־תיב ןיב ובשיו
יעל םימ יעה ןיבו
הלילב עשוהי ןליו
׃םעה ךותב אוהה 10 רקבב עשוהי םכשיו
לעיו םעה־תא דקפיו
לארשי ינקזו אוה
׃יעה םעה ינפל 11 המחלמה םעה־לכו
ושגיו ולע ותא רשא
ריעה דגנ ואביו
יעל ןופצמ ונחיו
וניב יגהו
׃יעה־ןיבו 12 םיפלא תשמחכ חקיו
ברא םתוא םשיו שיא
ןיבו לא־תיב ןיב
׃ריעל םימ יעה 13 םעה ומישיו
רשא הנחמה־לכ־תא
ריעל ןופצמ
ריעל םימ ובקע־תאו
הלילב עשוהי ךליו
׃קמעה ךותב אוהה 14 תוארכ יהיו
ורהמיו יעה־ךלמ
ואציו ומיכשיו
־תארקל ריעה־ישנא
אוה המחלמל לארשי
דעומל ומע־לכו
אוהו הברעה ינפל
ול ברא־יכ עדי אל
׃ריעה ירחאמ 15 עשוהי ועגניו
םהינפל לארשי־לכו
׃רבדמה ךרד וסניו 16 רשא םעה־לכ וקעזיו
םהירחא ףדרל ריעב
עשוהי ירחא ופדריו
׃ריעה־ןמ וקתניו 17 יעב שיא ראשנ־אלו
רשא לא תיבו
ירחא ואצי־אל
־תא ובזעיו לארשי
ופדריו החותפ ריעה
׃לארשי ירחא 18 הוהי רמאיו
הטנ עשוהי־לא
ךדיב־רשא ןודיכב
ךדיב יכ יעה־לא
עשוהי טיו הננתא
ודיב־רשא ןודיכב
׃ריעה־לא 19 הרהמ םק ברואהו
וצוריו ומוקממ
ואביו ודי תוטנכ
הודכליו ריעה
ותיציו ורהמיו
׃שאב ריעה־תא 20 יעה ישנא ונפיו
הנהו ואריו םהירחא
ריעה ןשע הלע
היה־אלו המימשה
הנה סונל םידי םהב
סנה םעהו הנהו
ךפהנ רבדמה
׃ףדורה־לא 21 לארשי־לכו עשוהיו
בראה דכל־יכ ואר
הלע יכו ריעה־תא
ובשיו ריעה ןשע
׃יעה ישנא־תא וכיו 22 ריעה־ןמ ואצי הלאו
ויהיו םתארקל
הלא ךותב לארשיל
וכיו הזמ הלאו הזמ
יתלב־דע םתוא
דירש ול־ריאשה
׃טילפו 23 ושפת יעה ךלמ־תאו
ותא וברקיו יח
׃עשוהי־לא 24 לארשי תולככ יהיו
יבשי־לכ־תא גרהל
רבדמב הדשב יעה
וב םופדר רשא
ברח־יפל םלכ ולפיו
ובשיו םמת־דע
וכיו יעה לארשי־לכ
׃ברח־יפל התא 25 םילפנה־לכ יהיו
שיאמ אוהה םויב
רשע םינש השא־דעו
׃יעה ישנא לכ ףלא 26 בישה־אל עשוהיו
הטנ רשא ודי
רשא דע ןודיכב
יבשי־לכ תא םירחה
׃יעה 27 ללשו המהבה קר
וזזב איהה ריעה
רבדכ לארשי םהל
־תא הוצ רשא הוהי
׃עשוהי 28 עשוהי ףרשיו
המישיו יעה־תא
דע הממש םלוע־לת
׃הזה םויה 29 הלת יעה ךלמ־תאו
ברעה תע־דע ץעה־לע
הוצ שמשה אובכו
ודיריו עשוהי
ץעה־ןמ ותלבנ־תא
התוא וכילשיו
ריעה רעש חתפ־לא
וילע ומיקיו
דע לודג םינבא־לג
׃הזה םויה 30 עשוהי הנבי זא
יהלא הוהיל חבזמ
׃לביע רהב לארשי 31 השמ הוצ רשאכ
ינב־תא הוהי־דבע
רפסב בותככ לארשי
חבזמ השמ תרות
רשא תומלש םינבא
ןהילע ףינה־אל
וילע ולעיו לזרב
וחבזיו הוהיל תולע
׃םימלש 32 םש־בתכיו
הנשמ תא םינבאה־לע
בתכ רשא השמ תרות
׃לארשי ינב ינפל 33 וינקזו לארשי־לכו
ויטפשו םירטשו
הזמו הזמ םידמע
םינהכה דגנ ןוראל
ןורא יאשנ םיולה
רגכ הוהי־תירב
לומ־לא ויצח חרזאכ
ויצחהו םיזרג־רה
לביע־רה לומ־לא
השמ הוצ רשאכ
ךרבל הוהי־דבע
לארשי םעה־תא
׃הנשארב 34 ארק ןכ־ירחאו
הרותה ירבד־לכ־תא
הללקהו הכרבה
רפסב בותכה־לככ
׃הרותה 35 לכמ רבד היה־אל
רשא השמ הוצ־רשא
דגנ עשוהי ארק־אל
לארשי להק־לכ
רגהו ףטהו םישנהו
׃םברקב ךלהה

« Prev Joshua 8 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |