« Prev Joshua 5 Next »

Chapter 5

1 יכלמ־לכ עמשכ יהיו
רבעב רשא ירמאה
המי ןדריה
ינענכה יכלמ־לכו
תא םיה־לע רשא
הוהי שיבוה־רשא
ינפמ ןדריה ימ־תא
־דע לארשי־ינב
םבבל סמיו ונרבע
דוע םב היה־אלו
ינפמ חור
׃לארשי־ינב 2 הוהי רמא איהה תעב
ךל השע עשוהי־לא
בושו םירצ תוברח
לארשי ־ינב־תא למ
׃תינש 3 עשוהי ול־שעיו
למיו םירצ תוברח
לארשי ינב־תא
׃תולרעה תעבג־לא 4 למ־רשא רבדה הזו
אציה םעה־לכ עשוהי
לכ םירכזה םירצממ
ותמ המחלמה ישנא
םתאצב ךרדב רבדמב
׃םירצממ 5 ויה םילמ־יכ
םיאציה םעה־לכ
םידליה םעה־לכו
םתאצב ךרדב רבדמב
׃ולמ־אל םירצממ 6 הנש םיעברא יכ
לארשי־ינב וכלה
םת־דע רבדמב
ישנא יוגה־לכ
םיאציה המחלמה
רשא םירצממ
הוהי לוקב ועמש־אל
םהל הוהי עבשנ רשא
םתוארה יתלבל
עבשנ רשא ץראה־תא
תתל םתובאל הוהי
בלח תבז ץרא ונל
׃שבדו 7 םיקה םהינב־תאו
עשוהי למ םתא םתחת
יכ ויה םילרע־יכ
׃ךרדב םתוא ולמ־אל 8 ומת־רשאכ יהיו
לומהל יוגה־לכ
הנחמב םתחת ובשיו
׃םתויח דע 9 הוהי רמאיו
םויה עשוהי־לא
תפרח־תא יתולג
םכילעמ םירצמ
םוקמה םש ארקיו
םויה דע לגלג אוהה
׃הזה 10 לארשי־ינב ונחיו
ושעיו לגלגב
העבראב חספה־תא
ברעב שדחל םוי רשע
׃וחירי תוברעב 11 ץראה רובעמ ולכאיו
תוצמ חספה תרחממ
םויה םצעב יולקו
׃הזה 12 תרחממ ןמה תבשיו
ץראה רובעמ םלכאב
ינבל דוע היה־אלו
ולכאיו ןמ לארשי
ןענכ ץרא תאובתמ
׃איהה הנשב 13 עשוהי תויהב יהיו
ויניע אשיו וחיריב
דמע שיא־הנהו אריו
הפולש וברחו ודגנל
עשוהי ךליו ודיב
ול רמאיו וילא
התא ונלה
׃ונירצל־םא 14 ינא יכ אל רמאיו
התע הוהי־אבצ־רש
עשוהי לפיו יתאב
הצרא וינפ־לא
ול רמאיו וחתשיו
רבדמ ינדא המ
׃ודבע־לא 15 הוהי אבצ־רש רמאיו
ךלענ־לש עשוהי־לא
םוקמה יכ ךלגר לעמ
וילע דמע התא רשא
שעיו אוה שדק
׃ןכ עשוהי

« Prev Joshua 5 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |