« Prev Joshua 21 Next »

Chapter 21

1 תובא ישאר ושגיו
רזעלא־לא םיולה
עשוהי־לאו ןהכה
ישאר־לאו ןונ־ןב
ינבל תוטמה תובא
׃לארשי 2 הלשב םהילא ורבדיו
רמאל ןענכ ץראב
השמ־דיב הוצ הוהי
תבשל םירע ונל־תתל
׃ונתמהבל ןהישרגמו 3 לארשי־ינב ונתיו
םתלחנמ םיולל
הוהי יפ־לא
הלאה םירעה־תא
׃ןהישרגמ ־תאו 4 תחפשמל לרוגה אציו
ינבל יהיו יתהקה
ןהכה ןרהא
הטממ םיולה־ןמ
הטממו הדוהי
הטממו ינעמשה
םירע לרוגב ןמינב
׃הרשע שלש 5 םירתונה תהק ינבלו
םירפא־הטמ תחפשממ
יצחמו ןד־הטממו
לרוגב השנמ הטמ
׃רשע םירע 6 ןושרג ינבלו
רכששי־הטמ תוחפשממ
הטממו רשא־הטממו
הטמ יצחמו ילתפנ
לרוגב ןשבב השנמ
׃הרשע שלש םירע 7 םתחפשמל יררמ ינבל
ןבואר הטממ
הטממו דג־הטממו
םיתש םירע ןלובז
׃הרשע 8 לארשי־ינב ונתיו
םירעה־תא םיולל
ןהישרגמ־תאו הלאה
הוהי הוצ רשאכ
׃לרוגב השמ־דיב 9 ינב הטממ ונתיו
ינב הטממו הדוהי
םירעה תא ןועמש
ארקי־רשא הלאה
׃םשב ןהתא 10 ןרהא ינבל יהיו
יתהקה תוחפשממ
םהל יכ יול ינבמ
׃הנשאיר לרוגה היה 11 תירק־תא םהל ונתיו
קונעה יבא עברא
רהב ןורבח איה
השרגמ ־תאו הדוהי
׃היתביבס 12 ריעה הדש־תאו
ונתנ הירצח־תאו
הנפי־ןב בלכל
׃ותזחאב 13 ןהכה ןרהא ינבלו
טלקמ ריע־תא ונתנ
ןורבח־תא חצרה
־תאו השרגמ־תאו
׃השרגמ־תאו הנבל 14 השרגמ־תאו רתי־תאו
עמתשא־תאו
׃השרגמ־תאו 15 השרגמ־תאו ןלח־תאו
רבד־תאו
׃השרגמ־תאו 16 השרגמ־תאו ןיע־תאו
השרגמ־תאו הטי־תאו
שמש תיב־תא
םירע השרגמ־תאו
ינש תאמ עשת
׃הלאה םיטבשה 17 ןמינב הטממו
ןועבג־תא
עבג־תא השרגמ־תאו
׃השרגמ־תאו 18 תותנע־תא
השרגמ־תאו
ןומלע־תאו
םירע השרגמ־תאו
׃עברא 19 ןרהא־ינב ירע־לכ
הרשע־שלש םינהכה
׃ןהישרגמו םירע 20 תהק־ינב תוחפשמלו
םירתונה םיולה
ירע יהיו תהק ינבמ
׃םירפא הטממ םלרוג 21 ריע־תא םהל ונתיו
םכש־תא חצרה טלקמ
רהב השרגמ־תאו
רזג ־תאו םירפא
׃השרגמ־תאו 22 םיצבק־תאו
תיב־תאו השרגמ־תאו
השרגמ־תאו ןרוח
׃עברא םירע 23 אקתלא־תא ןד־הטממו
השרגמ־תאו
ןותבג־תא
׃השרגמ־תאו 24 ןוליא־תא
השרגמ־תאו
ןומר־תג־תא
םירע השרגמ־תאו
׃עברא 25 השנמ הטמ תיצחממו
השרגמ־תאו ךנעת־תא
ןומר־תג־תאו
םירע השרגמ־תאו
׃םיתש 26 רשע םירע־לכ
תוחפשמל ןהישרגמו
׃םירתונה תהק־ינב 27 ןושרג ינבלו
יצחמ םיולה תחפשממ
ריע־תא השנמ הטמ
־תא חצרה טלקמ
ןשבב ןולג
השרגמ־תאו
הרתשעב־תאו
םירע השרגמ־תאו
׃םיתש 28 רכששי הטממו
ןוישק־תא
תרבד־תא השרגמ־תאו
׃השרגמ־תאו 29 תומרי־תא
ןיע־תא השרגמ־תאו
השרגמ־תאו םינג
׃עברא םירע 30 לאשמ־תא רשא הטממו
השרגמ־תאו
ןודבע־תא
׃השרגמ־תאו 31 השרגמ־תאו תקלח־תא
השרגמ־תאו בחר־תאו
׃עברא םירע 32 ילתפנ הטממו
חצרה טלקמ ריע־תא
לילגב שדק־תא
תמח־תאו השרגמ־תאו
השרגמ־תאו ראד
ןתרק־תאו
םירע השרגמ־תאו
׃שלש 33 ינשרגה ירע־לכ
הרשע־שלש םתחפשמל
׃ןהישרגמו ריע 34 יררמ־ינב תוחפשמלו
תאמ םירתונה םיולה
ןלובז הטמ
־תאו םענקי־תא
התרק־תא השרגמ
׃השרגמ־תאו 35 השרגמ־תאו הנמד־תא
השרגמ־תאו ללהנ־תא
׃עברא םירע 36 ןבואר הטממו
השרגמ־תאו רצב־תא
הצהי־תאו
׃השרגמ־תאו 37 תומדק־תא
השרגמ־תאו
תעפימ־תאו
םירע השרגמ־תאו
׃עברא 38 ריע־תא דג־הטממו
תמר־תא חצרה טלקמ
השרגמ־תאו דעלגב
םינחמ־תאו
׃השרגמ־תאו 39 ןובשח־תא
רזעי־תא השרגמ־תאו
םירע־לכ השרגמ־תאו
׃עברא 40 ינבל םירעה־לכ
םתחפשמל יררמ
תוחפשממ םירתונה
םלרוג יהיו םיולה
׃הרשע םיתש םירע 41 ךותב םיולה ירע לכ
לארשי־ינב תזחא
הנמשו םיעברא םירע
׃ןהישרגמו 42 הלאה םירעה הנייהת
הישרגמו ריע ריע
ןכ היתביבס
׃הלאה םירעה־לכל 43 לארשיל הוהי ןתיו
רשא ץראה־לכ־תא
םתובאל תתל עבשנ
׃הב ובשיו הושריו 44 םהל הוהי חניו
לככ ביבסמ
םתובאל עבשנ־רשא
שיא דמע־אלו
םהיביא־לכמ םהינפב
ןתנ םהיביא־לכ תא
׃םדיב הוהי 45 לכמ רבד לפנ־אל
רבד־רשא בוטה רבדה
לארשי תיב־לא הוהי
׃אב לכה

« Prev Joshua 21 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |