« Prev Joshua 17 Next »

Chapter 17

1 הטמל לרוגה יהיו
רוכב אוה־יכ השנמ
רוכב ריכמל ףסוי
יכ דעלגה יבא השנמ
המחלמ שיא היה אוה
דעלגה ול־יהיו
׃ןשבהו 2 השנמ ינבל יהיו
םתחפשמל םירתונה
רזעיבא ינבל
ינבלו קלח־ינבלו
םכש־ינבלו לאירשא
ינבלו רפח־ינבלו
ינב הלא עדימש
ףסוי־ןב השנמ
׃םתחפשמל םירכזה 3 רפח־ןב דחפלצלו
ריכמ־ןב דעלג־ןב
ול ויה־אל השנמ־ןב
תונב ־םא יכ םינב
ויתנב תומש הלאו
הלגח הענו הלחמ
׃הצרתו הכלמ 4 ינפל הנברקתו
ינפלו ןהכה רזעלא
ןונ־ןב עשוהי
םיאישנה ינפלו
הוצ הוהי רמאל
ונל־תתל השמ־תא
וניחא ךותב הלחנ
יפ־לא םהל ןתיו
ךותב הלחנ הוהי
׃ןהיבא יחא 5 השנמ־ילבח ולפיו
ץראמ דבל הרשע
רשא ןשבהו דעלגה
׃ןדריל רבעמ 6 ולחנ השנמ תונב יכ
וינב ךותב הלחנ
התיה דעלגה ץראו
השנמ־ינבל
׃םירתונה 7 השנמ־לובג יהיו
רשא תתמכמה רשאמ
ךלהו םכש ינפ־לע
ןימיה־לא לובגה
׃חופת ןיע יבשי־לא 8 ץרא התיה השנמל
חופתו חופת
ינבל השנמ לובג־לא
׃םירפא 9 לחנ לובגה דריו
לחנל הבגנ הנק
םירפאל הלאה םירע
השנמ ירע ךותב
ןופצמ השנמ לובגו
ויתאצת יהיו לחנל
׃המיה 10 םירפאל הבגנ
יהיו השנמל הנופצו
רשאבו ולובג םיה
ןופצמ ןועגפי
׃חרזממ רכששיבו 11 רכששיב השנמל יהיו
ןאש־תיב רשאבו
םעלביו היתונבו
יבשי ־תאו היתונבו
יבשיו היתונבו ראד
היתנבו רד־ןיע
היתנבו ךנעת יבשיו
ודגמ יבשיו
תשלש היתונבו
׃תפנה 12 השנמ ינב ולכי אלו
םירעה־תא שירוהל
ינענכה לאויו הלאה
׃תאזה ץראב תבשל 13 ינב וקזח יכ יהיו
ונתיו לארשי
סמל ינענכה־תא
׃ושירוה אל שרוהו 14 ףסוי ינב ורבדיו
רמאל עשוהי־תא
הלחנ יל התתנ עודמ
דחא לבחו דחא לרוג
דע בר־םע ינאו
ינכרב הכ־דע־רשא
׃הוהי 15 עשוהי םהילא רמאיו
הלע התא בר־םע־םא
ךל תארבו הרעיה ךל
יזרפה ץראב םש
ךל ץא־יכ םיאפרהו
׃םירפא־רה 16 ףסוי ינב ורמאיו
רהה ונל אצמי־אל
לזרב בכרו
בשיה ינענכה־לכב
רשאל קמעה־ץראב
היתונבו ןאש־תיבב
קמעב רשאלו
׃לאערזי 17 עשוהי רמאיו
ףסוי תיב־לא
השנמלו םירפאל
התא בר־םע רמאל
ךל לודג חכו
לרוג ךל היהי־אל
׃דחא 18 ךל־היהי רה יכ
ותארבו אוה רעי־יכ
ויתאצת ךל היהו
־תא שירות־יכ
בכר יכ ינענכה
קזח יכ ול לזרב
׃אוה

« Prev Joshua 17 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |