« Prev Joshua 15 Next »

Chapter 15

1 הטמל לרוגה יהיו
םתחפשמל הדוהי ינב
םודא לובג־לא
הצקמ הבגנ ןצ־רבדמ
׃ןמית 2 בגנ לובג םהל יהיו
חלמה םי הצקמ
הנפה ןשלה־ןמ
׃הבגנ 3 בגנמ־לא אציו
רבעו םיברקע הלעמל
בגנמ הלעו הנצ
רבעו ענרב שדקל
הרדא הלעו ןורצח
׃העקרקה בסנו 4 אציו הנומצע רבעו
היהו םירצמ לחנ
המי לובגה תואצת
לובג םכל היהי־הז
׃בגנ 5 םי המדק לובגו
ןדריה הצק־דע חלמה
הנופצ תאפל לובגו
הצקמ םיה ןושלמ
׃ןדריה 6 תיב לובגה הלעו
ןופצמ רבעו הלגח
הלעו הברעה תיבל
ןהב ןבא לובגה
׃ןבואר־ןב 7 הרבד לובגה הלעו
הנופצו רוכע קמעמ
לגלגה־לא הנפ
הלעמל חכנ־רשא
בגנמ רשא םימדא
לובגה רבעו לחנל
שמש ןיע־ימ־לא
ויתאצת ויהו
׃לגר ןיע־לא 8 יג לובגה הלעו
ףתכ־לא םנה־ןב
איה בגנמ יסוביה
לובגה הלעו םלשורי
רשא רהה שאר־לא
המי םנה־יג ינפ־לע
הצקב רשא
׃הנפצ םיאפר־קמע 9 שארמ לובגה ראתו
ימ ןיעמ־לא רהה
ירע־לא אציו חותפנ
ראתו ןורפע־רה
איה הלעב לובגה
׃םירעי תירק 10 הלעבמ לובגה בסנו
ריעש רה־לא המי
ףתכ־לא רבעו
הנופצמ םירעי־רה
דריו ןולסכ איה
רבעו שמש־תיב
׃הנמת 11 ףתכ־לא לובגה אציו
ראתו הנופצ ןורקע
רבעו הנורכש לובגה
אציו הלעבה ־רה
תואצת ויהו לאנבי
׃המי לובגה 12 המיה םי לובגו
הז לובגו לודגה
הדוהי־ינב לובג
׃םתחפשמל ביבס 13 ןתנ הנפי־ןב בלכלו
ךותב קלח
יפ־לא הדוהי־ינב
־תא עשוהיל הוהי
יבא עברא תירק
׃ןורבח איה קנעה 14 בלכ םשמ שריו
קנעה ינב השולש־תא
ןמיחא־תאו ישש־תא
ידילי ימלת־תאו
׃קנעה 15 יבשי־לא םשמ לעיו
םינפל רבד־םשו רבד
׃רפס־תירק 16 הכי־רשא בלכ רמאיו
הדכלו רפס־תירק־תא
הסכע־תא ול יתתנו
׃השאל יתב 17 לאינתע הדכליו
בלכ יחא זנק־ןב
הסכע־תא ול־ןתיו
׃השאל ותב 18 האובב יהיו
לואשל והתיסתו
הדש היבא־תאמ
רומחה לעמ חנצתו
בלכ הל ־רמאיו
׃ךל־המ 19 הכרב יל־הנת רמאתו
ינתתנ בגנה ץרא יכ
םימ תלג יל התתנו
תלג תא הל־ןתיו
תלג תאו תוילע
׃תויתחת 20 הטמ תלחנ תאז
הדוהי־ינב
׃םתחפשמל 21 הצקמ םירעה ויהיו
הדוהי־ינב הטמל
םודא לובג־לא
רדעו לאצבק הבגנב
׃רוגיו 22 הנומידו הניקו
׃הדעדעו 23 ׃ןנתיו רוצחו שדקו 24 ׃תולעבו םלטו ףיז 25 תוירקו התדח רוצחו
׃רוצח איה ןורצח 26 ׃הדלומו עמשו םמא 27 ןומשחו הדג רצחו
׃טלפ תיבו 28 ראבו לעוש רצחו
׃היתויזבו עבש 29 ׃םצעו םייעו הלעב 30 ליסכו דלותלאו
׃המרחו 31 הנמדמו גלקצו
׃הנסנסו 32 םיחלשו תואבלו
ןומרו ןיעו
םירשע םירע־לכ
׃ןהירצחו עשתו 33 לואתשא הלפשב
׃הנשאו הערצו 34 םינג ןיעו חונזו
׃םניעהו חופת 35 הכוש םלדעו תומרי
׃הקזעו 36 םיתידעו םירעשו
םיתרדגו הרדגהו
הרשע־עברא םירע
׃ןהירצחו 37 השדחו ןנצ
׃דג־לדגמו 38 הפצמהו ןעלדו
׃לאתקיו 39 תקצבו שיכל
׃ןולגעו 40 סמחלו ןובכו
׃שילתכו 41 ןוגד־תיב תורדגו
םירע הדקמו המענו
׃ןהירצחו הרשע־שש 42 ׃ןשעו רתעו הנבל 43 הנשאו חתפיו
׃ביצנו 44 ביזכאו הליעקו
עשת םירע השארמו
׃ןהירצחו 45 היתנבו ןורקע
׃הירצחו 46 לכ המיו ןורקעמ
דודשא די־לע־רשא
׃ןהירצחו 47 היתונב דודשא
היתונב הזע הירצחו
לחנ־דע הירצחו
לובגה םיהו םירצמ
׃לובגו 48 ריתיו רימש רהבו
׃הכושו 49 הנס־תירקו הנדו
׃רבד איה 50 המתשאו בנעו
׃םינעו 51 הלגו ןלחו ןשגו
הרשע־תחא םירע
׃ןהירצחו 52 ׃ןעשאו המורו ברא 53 חופת־תיבו םיניו
׃הקפאו 54 עברא תירקו הטמחו
רעיצו ןורבח איה
׃ןהירצחו עשת םירע 55 ףיזו למרכ ןועמ
׃הטויו 56 םעדקיו לאערזיו
׃חונזו 57 הנמתו העבג ןיקה
׃ןהירצחו רשע םירע 58 רוצ־תיב לוחלח
׃רודגו 59 תונע־תיבו תרעמו
שש םירע ןקתלאו
׃ןהירצחו 60 תירק איה לעב־תירק
םירע הברהו םירעי
׃ןהירצחו םיתש 61 הברעה תיב רבדמב
׃הככסו ןידמ 62 חלמה־ריעו ןשבנהו
שש םירע ידג ןיעו
׃ןהירצחו 63 יבשוי יסוביה־תאו
ולכוי־אל םלשורי
םשירוהל הדוהי־ינב
יסוביה בשיו
הדוהי ינב־תא
םויה דע םלשוריב
׃הזה

« Prev Joshua 15 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |