« Prev Joshua 11 Next »

Chapter 11

1 ןיבי עמשכ יהיו
חלשיו רוצח־ךלמ
ןודמ ךלמ בבוי־לא
ןורמש ךלמ־לאו
׃ףשכא ךלמ־לאו 2 רשא םיכלמה־לאו
הברעבו רהב ןופצמ
הלפשבו תורנכ בגנ
׃םימ רוד תופנבו 3 םימו חרזממ ינענכה
יתחהו ירמאהו
יסוביהו יזרפהו
תחת יוחהו רהב
׃הפצמה ץראב ןומרח 4 םה ואציו
םמע םהינחמ־לכו
רשא לוחכ בר־םע
ברל םיה־תפש־לע
׃דאמ־בר בכרו סוסו 5 םיכלמה לכ ודעויו
ונחיו ואביו הלאה
םורמ ימ־לא ודחי
׃לארשי ־םע םחלהל 6 הוהי רמאיו
ארית־לא עשוהי־לא
תעכ רחמ־יכ םהינפמ
ןתנ יכנא תאזה
ינפל םיללח םלכ־תא
םהיסוס־תא לארשי
םהיתבכרמ־תאו רקעת
׃שאב ףרשת 7 םע־לכו עשוהי אביו
םהילע ומע המחלמה
םאתפ םורמ ימ־לע
׃םהב ולפיו 8 הוהי םנתיו
םוכיו לארשי־דיב
ןודיצ־דע םופדריו
תופרשמ דעו הבר
הפצמ תעקב־דעו םימ
םכיו החרזמ
םהל־ריאשה יתלב־דע
׃דירש 9 עשוהי םהל שעיו
הוהי ול־רמא רשאכ
רקע םהיסוס־תא
ףרש םהיתבכרמ־תאו
׃שאב 10 תעב עשוהי בשיו
דכליו איהה
הכלמ־תאו רוצח־תא
רוצח־יכ ברחב הכה
שאר איה םינפל
׃הלאה תוכלממה־לכ 11 שפנה־לכ־תא וכיו
ברח־יפל הב־רשא
רתונ אל םרחה
רוצח־תאו המשנ־לכ
׃שאב ףרש 12 ירע־לכ־תאו
הלאה־םיכלמה
דכל םהיכלמ־לכ־תאו
םכיו עשוהי
םירחה ברח־יפל
השמ הוצ רשאכ םתוא
׃הוהי דבע 13 םירעה־לכ קר
אל םלת־לע תודמעה
יתלוז לארשי םפרש
ףרש הדבל רוצח־תא
׃עשוהי 14 םירעה ללש לכו
וזזב המהבהו הלאה
קר לארשי ינב םהל
וכה םדאה־לכ־תא
םדמשה־דע ברח־יפל
וריאשה אל םתוא
׃המשנ־לכ 15 הוהי הוצ רשאכ
ודבע השמ־תא
השמ הוצ־ןכ
השע ןכו עשוהי־תא
רבד ריסה־אל עשוהי
הוהי הוצ־רשא לכמ
׃השמ־תא 16 עשוהי חקיו
תאזה ץראה־לכ־תא
בגנה־לכ־תאו רהה
ןשגה ץרא־לכ תאו
הלפשה־תאו
רה־תאו הברעה־תאו
׃התלפשו לארשי 17 הלועה קלחה רהה־ןמ
דג לעב־דעו ריעש
תחת ןונבלה תעקבב
תאו ןומרח־רה
דכל םהיכלמ־לכ
׃םתימיו םכיו 18 השע םיבר םימי
עשוהי
הלאה םיכלמה־לכ־תא
׃המחלמ 19 רשא ריע התיה־אל
ינב־לא המילשה
יוחה יתלב לארשי
־תא ןועבג יבשי
׃המחלמב וחקל לכה 20 התיה הוהי תאמ יכ
תארקל םבל־תא קזחל
לארשי־תא המחלמה
יתלבל םמירחה ןעמל
יכ הנחת םהל־תויה
רשאכ םדימשה ןעמל
׃השמ־תא הוהי הוצ 21 תעב עשוהי אביו
תרכיו איהה
רהה־ןמ םיקנעה־תא
רבד־ןמ ןורבח־ןמ
רה לכמו בנע־ןמ
רה לכמו הדוהי
םהירע־םע לארשי
׃עשוהי םמירחה 22 םיקנע רתונ־אל
קר לארשי ינב ץראב
דודשאבו תגב הזעב
׃וראשנ 23 עשוהי חקיו
לככ ץראה־לכ־תא
הוהי רבד רשא
הנתיו השמ־לא
הלחנל עשוהי
םתקלחמכ לארשיל
ץראהו םהיטבשל
׃המחלממ הטקש

« Prev Joshua 11 Next »





Advertisements



| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |