« Prev Joshua 1 Next »

Chapter 1

1 השמ תומ ירחא יהיו
רמאיו הוהי דבע
עשוהי־לא הוהי
השמ תרשמ ןונ־ןב
׃רמאל 2 התעו תמ ידבע השמ
ןדריה־תא רבע םוק
םעה־לכו התא הזה
רשא ץראה־לא הזה
ינבל םהל ןתנ יכנא
׃לארשי 3 ךרדת רשא םוקמ־לכ
םכל וב םכלגר־ףכ
יתרבד רשאכ ויתתנ
׃השמ־לא 4 ןונבלהו רבדמהמ
רהנה־דעו הזה
לכ תרפ־רהנ לודגה
־דעו םיתחה ץרא
אובמ לודגה םיה
׃םכלובג היהי שמשה 5 שיא בציתי־אל
ךייח ימי לכ ךינפל
השמ־םע יתייה רשאכ
ךפרא אל ךמע היהא
׃ךבזעא אלו 6 התא יכ ץמאו קזח
הזה םעה־תא ליחנת
ץראה־תא
םתובאל יתעבשנ־רשא
׃םהל תתל 7 דאמ ץמאו קזח קר
תושעל רמשל
ךוצ רשא הרותה־לככ
רוסת־לא ידבע השמ
לואמשו ןימי ונממ
לכב ליכשת ןעמל
׃ךלת רשא 8 הרותה רפס שומי־אל
וב תיגהו ךיפמ הזה
ןעמל הלילו םמוי
תושעל רמשת
וב בותכה־לככ
חילצת זא־יכ
זאו ךכרד־תא
׃ליכשת 9 קזח ךיתיוצ אולה
ץרעת־לא ץמאו
ךמע יכ תחת־לאו
לכב ךיהלא הוהי
׃ךלת רשא 10 עשוהי וציו
׃רמאל םעה ירטש־תא 11 הנחמה ברקב ורבע
רמאל םעה־תא ווצו
יכ הדיצ םכל וניכה
םימי תשלש דועב
םירבע םתא
אובל הזה ןדריה־תא
רשא ץראה־תא תשרל
ןתנ םכיהלא הוהי
׃התשרל םכל 12 ידגלו ינבוארלו
השנמה טבש יצחלו
׃רמאל עשוהי רמא 13 רשא רבדה־תא רוכז
השמ םכתא הוצ
רמאל הוהי־דבע
חינמ םכיהלא הוהי
םכל ןתנו םכל
׃תאזה ץראה־תא 14 םכפט םכישנ
ץראב ובשי םכינקמו
השמ םכל ןתנ רשא
םתאו ןדריה רבעב
ינפל םישמח ורבעת
ירובג לכ םכיחא
׃םתוא םתרזעו ליחה 15 הוהי חיני־רשא דע
ושריו םככ םכיחאל
ץראה־תא המה־םג
םכיהלא הוהי־רשא
םתבשו םהל ןתנ
םכתשרי ץראל
רשא התוא םתשריו
דבע השמ םכל ןתנ
ןדריה רבעב הוהי
׃שמשה חרזמ 16 עשוהי־תא ונעיו
לכ רמאל
השענ ונתיוצ־רשא
ונחלשת רשא־לכ־לאו
׃ךלנ 17 ונעמש־רשא לככ
עמשנ ןכ השמ־לא
הוהי היהי קר ךילא
רשאכ ךמע ךיהלא
׃השמ־םע היה 18 הרמי־רשא שיא־לכ
עמשי־אלו ךיפ־תא
לכל ךירבד־תא
קר תמוי ונוצת־רשא
׃ץמאו קזח

« Prev Joshua 1 Next »
Please login or register to save highlights and make annotations
Corrections disabled for this book
Proofing disabled for this book
Printer-friendly version

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |