« Prev Jonah 2 Next »

Chapter 2

1 לודג גד הוהי ןמיו
יהיו הנוי־תא עלבל
גדה יעמב הנוי
השלשו םימי השלש
׃תוליל 2 הנוי ללפתיו
ויהלא הוהי־לא
׃הגדה יעממ 3 הרצמ יתארק רמאיו
יננעיו הוהי־לא יל
יתעוש לואש ןטבמ
׃ילוק תעמש 4 הלוצמ ינכילשתו
רהנו םימי בבלב
ךירבשמ־לכ ינבבסי
׃ורבע ילע ךילגו 5 יתשרגנ יתרמא ינאו
ךא ךיניע דגנמ
טיבהל ףיסוא
׃ךשדק לכיה־לא 6 שפנ־דע םימ ינופפא
ףוס ינבבסי םוהת
׃ישארל שובח 7 יתדרי םירה יבצקל
ידעב היחרב ץראה
תחשמ לעתו םלועל
׃יהלא הוהי ייח 8 ישפנ ילע ףטעתהב
יתרכז הוהי־תא
יתלפת ךילא אובתו
׃ךשדק לכיה־לא 9 אוש־ילבה םירמשמ
׃ובזעי םדסח 10 הדות לוקב ינאו
רשא ךל־החבזא
המלשא יתרדנ
׃הוהיל התעושי 11 גדל הוהי רמאיו
הנוי־תא אקיו
׃השביה־לא

« Prev Jonah 2 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |