« Prev Joel 4 Next »

Chapter 4

1 המהה םימיב הנה יכ
רשא איהה תעבו
תובש־תא בושא
׃םלשוריו הדוהי 2 יתצבקו
םיוגה־לכ־תא
קמע־לא םיתדרוהו
יתטפשנו טפשוהי
ימע ־לע םש םמע
רשא לארשי יתלחנו
םיוגב ורזפ
׃וקלח יצרא־תאו 3 לרוג ודי ימע־לאו
הנוזב דליה ונתיו
ןייב ורכמ הדליהו
׃ותשיו 4 רצ יל םתא־המ םגו
תולילג לכו ןודיצו
םתא לומגה תשלפ
ילע םימלשמ
ילע םתא םילמג־םאו
בישא הרהמ לק
׃םכשארב םכלמג 5 יבהזו יפסכ־רשא
ידמחמו םתחקל
םתאבה םיבטה
׃םכילכיהל 6 ינבו הדוהי ינבו
ינבל םתרכמ םלשורי
ןעמל םינויה
׃םלובג לעמ םקיחרה 7 םריעמ יננה
םוקמה־ןמ
המש םתא םתרכמ־רשא
םכלמג יתבשהו
׃םכשארב 8 םכינב־תא יתרכמו
דיב םכיתונב־תאו
םורכמו הדוהי ינב
יוג ־לא םיאבשל
׃רבד הוהי יכ קוחר 9 םיוגב תאז־וארק
וריעה המחלמ ושדק
ולעי ושגי םירובגה
׃המחלמה ישנא לכ 10 תוברחל םכיתא ותכ
םיחמרל םכיתרמזמו
רובג רמאי שלחה
׃ינא 11 ואבו ושוע
ביבסמ םיוגה־לכ
תחנה המש וצבקנו
׃ךירובג הוהי 12 םיוגה ולעיו ורועי
יכ טפשוהי קמע־לא
טפשל בשא םש
םיוגה־לכ־תא
׃ביבסמ 13 לשב יכ לגמ וחלש
ודר ואב ריצק
וקישה תג האלמ־יכ
הבר יכ םיבקיה
׃םתער 14 םינומה םינומה
יכ ץורחה קמעב
הוהי םוי בורק
׃ץורחה קמעב 15 ורדק חריו שמש
ופסא םיבכוכו
׃םהגנ 16 גאשי ןויצמ הוהיו
ולוק ןתי םלשורימו
ץראו םימש ושערו
ומעל הסחמ הוהיו
׃לארשי ינבל זועמו 17 ינא יכ םתעדיו
ןכש םכיהלא הוהי
ישדק־רה ןויצב
שדק םלשורי התיהו
הב־ורבעי־אל םירזו
׃דוע 18 אוהה םויב היהו
סיסע םירהה ופטי
בלח הנכלת תועבגהו
הדוהי יקיפא־לכו
ןיעמו םימ וכלי
אצי הוהי תיבמ
לחנ־תא הקשהו
׃םיטשה 19 היהת הממשל םירצמ
הממש רבדמל םודאו
ינב סמחמ היהת
וכפש ־רשא הדוהי
׃םצראב איקנ־םד 20 בשת םלועל הדוהיו
רודל םלשוריו
׃רודו 21 םמד יתיקנו
הוהיו יתיקנ־אל
׃ןויצב ןכש

« Prev Joel 4 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |