« Prev Joel 1 Next »

Chapter 1

1 היה רשא הוהי־רבד
׃לאותפ־ןב לאוי־לא 2 םינקזה תאז־ועמש
יבשוי לכ וניזאהו
תאז התיהה ץראה
ימיב םאו םכימיב
׃םכיתבא 3 ורפס םכינבל הילע
םהינבל םכינבו
׃רחא רודל םהינבו 4 לכא םזגה רתי
הבראה רתיו הבראה
רתיו קליה לכא
׃ליסחה לכא קליה 5 וכבו םירוכש וציקה
ןיי יתש־לכ ולליהו
תרכנ יכ סיסע־לע
׃םכיפמ 6 הלע יוג־יכ
ןיאו םוצע יצרא־לע
ינש וינש רפסמ
איבל תועלתמו הירא
׃ול 7 המשל ינפג םש
ףשח הפצקל יתנאתו
ךילשהו הפשח
׃היגירש וניבלה 8 הלותבכ ילא
לעב־לע קש־תרגח
׃הירוענ 9 ךסנו החנמ תרכה
ולבא הוהי תיבמ
יתרשמ םינהכה
׃הוהי 10 המדא הלבא הדש דדש
שיבוה ןגד דדש יכ
׃רהצי ללמא שורית 11 םירכא ושיבה
םימרכ וליליה
הרעש־לעו הטח־לע
׃הדש ריצק דבא יכ 12 השיבוה ןפגה
ןומר הללמא הנאתהו
חופתו רמת־םג
ושבי הדשה יצע־לכ
ןושש שיבה־יכ
׃םדא ינב־ןמ 13 םינהכה ודפסו ורגח
חבזמ יתרשמ וליליה
םיקשב וניל ואב
יכ יהלא יתרשמ
םכיהלא תיבמ ענמנ
׃ךסנו החנמ 14 וארק םוצ־ושדק
םינקז ופסא הרצע
תיב ץראה יבשי לכ
וקעזו םכיהלא הוהי
׃הוהי־לא 15 בורק יכ םויל ההא
דשכו הוהי םוי
׃אובי ידשמ 16 וניניע דגנ אולה
תיבמ תרכנ לכא
׃ליגו החמש וניהלא 17 תחת תודרפ ושבע
ומשנ םהיתפרגמ
וסרהנ תורצא
שיבה יכ תורגממ
׃ןגד 18 המהב החנאנ־המ
יכ רקב ירדע וכבנ
םהל הערמ ןיא
ןאצה ירדע־םג
׃ומשאנ 19 יכ ארקא הוהי ךילא
רבדמ תואנ הלכא שא
יצע־לכ הטהל הבהלו
׃הדשה 20 הדש תומהב־םג
יכ ךילא גורעת
םימ יקיפא ושבי
תואנ הלכא שאו
׃רבדמה

« Prev Joel 1 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |