« Prev Job 42 Next »

Chapter 42

1 הוהי־תא בויא ןעיו
׃רמאיו 2 לכות לכ־יכ תעדי
ךממ רצבי־אלו
׃המזמ 3 הצע םילעמ הז ימ
יתדגה ןכל תעד ילב
תואלפנ ןיבא אלו
׃עדא אלו ינממ 4 רבדא יכנאו אנ־עמש
׃ינעידוהו ךלאשא 5 ךיתעמש ןזא־עמשל
׃ךתאר יניע התעו 6 יתמחנו סאמא ןכ־לע
׃רפאו רפע־לע 7 הוהי רבד רחא יהיו
הלאה םירבדה־תא
רמאיו בויא־לא
זפילא־לא הוהי
ךב יפא הרח ינמיתה
אל יכ ךיער ינשבו
הנוכנ ילא םתרבד
׃בויא ידבעכ 8 םכל־וחק התעו
העבשו םירפ־העבש
וכלו םיליא
בויא ידבע־לא
הלוע םתילעהו
ידבע בויאו םכדעב
יכ םכילע ללפתי
יתלבל אשא וינפ־םא
יכ הלבנ םכמע תושע
ילא םתרבד אל
׃בויא ידבעכ הנוכנ 9 זפילא וכליו
דדלבו ינמיתה
יתמענה רפצ יחושה
רבד רשאכ ושעיו
אשיו הוהי םהילא
׃בויא ינפ־תא הוהי 10 תיבש־תא בש הוהיו
דעב וללפתהב בויא
הוהי ףסיו והער
בויאל רשא־לכ־תא
׃הנשמל 11 וילא ואביו
ויחא־לכ
ויתיחא־לכו
םינפל ויעדי־לכו
םחל ומע ולכאיו
ול ודניו ותיבב
לע ותא ומחניו
איבה־רשא הערה־לכ
־ונתיו וילע הוהי
תחא הטישק שיא ול
׃דחא בהז םזנ שיאו 12 ךרב הוהיו
בויא תירחא־תא
ול־יהיו ותשארמ
ןאצ ףלא רשע העברא
םילמג םיפלא תששו
ףלאו רקב דמצ־ףלאו
׃תונותא 13 הנעבש ול־יהיו
׃תונב שולשו םינב 14 תחאה־םש ארקיו
תינשה םשו המימי
תישילשה םשו העיצק
׃ךופה ןרק 15 םישנ אצמנ אלו
בויא תונבכ תופי
םהל ןתיו ץראה־לכב
ךותב הלחנ םהיבא
׃םהיחא 16 בויא יחיו
האמ תאז־ירחא
אריו הנש םיעבראו
ינב־תאו וינב־תא
׃תורד העברא וינב 17 ןקז בויא תמיו
׃םימי עבשו

« Prev Job 42 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |