« Prev Job 4 Next »

Chapter 4

1 ינמיתה זפילא ןעיו
׃רמאיו 2 ךילא רבד הסנה
ןילמב רצעו האלת
׃לכוי ימ 3 םיבר תרסי הנה
׃קזחת תופר םידיו 4 ךילמ ןומיקי לשוכ
תוערכ םיכרבו
׃ץמאת 5 ךילא אובת התע יכ
ךידע עגת אלתו
׃להבתו 6 ךתלסכ ךתארי אלה
׃ךיכרד םתו ךתוקת 7 יקנ אוה ימ אנ־רכז
םירשי הפיאו דבא
׃ודחכנ 8 ישרח יתיאר רשאכ
למע יערזו ןוא
׃והרצקי 9 ודבאי הולא תמשנמ
׃ולכי ופא חורמו 10 לוקו הירא תגאש
םיריפכ ינשו לחש
׃ועתנ 11 ףרט־ילבמ דבא שיל
׃ודרפתי איבל ינבו 12 בנגי רבד ילאו
ץמש ינזא חקתו
׃והנמ 13 תוניזחמ םיפעשב
המדרת לפנב הליל
׃םישנא־לע 14 הדערו ינארק דחפ
׃דיחפה יתומצע ברו 15 ףלחי ינפ־לע חורו
׃ירשב תרעש רמסת 16 ריכא־אלו דמעי
דגנל הנומת והארמ
לוקו הממד יניע
׃עמשא 17 קדצי הולאמ שונאה
והשעמ םא
׃רבג־רהטי 18 אל וידבעב ןה
ויכאלמבו ןימאי
׃הלהת םישי 19 רמח־יתב ינכש ףא
םדוסי רפעב־רשא
׃שע־ינפל םואכדי 20 ותכי ברעל רקבמ
חצנל םישמ ילבמ
׃ודבאי 21 םב םרתי עסנ־אלה
׃המכחב אלו ותומי

« Prev Job 4 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |