« Prev Job 35 Next »

Chapter 35

1 ׃רמאיו והילא ןעיו 2 טפשמל תבשח תאזה
׃לאמ יקדצ תרמא 3 רמאת־יכ
ךל־ןכסי־המ
׃יתאטחמ ליעא־המ 4 ןילמ ךבישא ינא
׃ךמע ךיער־תאו 5 הארו םימש טבה
והבג םיקחש רושו
׃ךממ 6 תאטח־םא
וברו וב־לעפת־המ
׃ול־השעת־המ ךיעשפ 7 ול־ןתת־המ תקדצ־םא
׃חקי ךדימ־המ וא 8 ךעשר ךומכ־שיאל
׃ךתקדצ םדא־ןבלו 9 וקיעזי םיקושע ברמ
׃םיבר עורזמ ועושי 10 הולא היא רמא־אלו
תורמז ןתנ ישע
׃הלילב 11 ץרא תומהבמ ונפלמ
םימשה ףועמו
׃ונמכחי 12 הנעי אלו וקעצי םש
׃םיער ןואג ינפמ 13 לא עמשי־אל אוש־ךא
׃הנרושי אל ידשו 14 אל רמאת־יכ ףא
וינפל ןיד ונרושת
׃ול ללוחתו 15 דקפ ןיא־יכ התעו
שפב עדי־אלו ופא
׃דאמ 16 לבה בויאו
והיפ־הצפי
ןילמ תעד־ילבב
׃רבכי

« Prev Job 35 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |