« Prev Job 13 Next »

Chapter 13

1 יניע התאר לכ־ןה
ןבתו ינזא העמש
׃הל 2 יתעדי םכתעדכ
לפנ־אל ינא־םג
׃םכמ יכנא 3 ידש־לא ינא םלוא
לא־לא חכוהו רבדא
׃ץפחא 4 םתא םלואו
ללא יאפר רקש־ילפט
׃םכלכ 5 שרחה ןתי־ימ
םכל יהתו ןושירחת
׃המכחל 6 יתחכות אנ־ועמש
יתפש תוברו
׃ובישקה 7 הלוע ורבדת לאלה
׃הימר ורבדת ולו 8 ןואשת וינפה
׃ןובירת לאל־םא 9 םכתא רקחי־יכ בוטה
שונאב לתהכ־םא
׃וב ולתהת 10 םכתא חיכוי חכוה
םינפ רתסב־םא
׃ןואשת 11 תעבת ותאש אלה
לפי ודחפו םכתא
׃םכילע 12 רפא־ילשמ םכינרכז
׃םכיבג רמח־יבגל 13 ינממ ושירחה
רבעיו ינא־הרבדאו
׃המ ילע 14 ירשב אשא המ־לע
םישא ישפנו ינשב
׃יפכב 15 לחיא אל ינלטקי ןה
וינפ־לא יכרד־ךא
׃חיכוא 16 העושיל יל־אוה־םג
ףנח וינפל אל־יכ
׃אובי 17 יתלמ עומש ועמש
׃םכינזאב יתוחאו 18 טפשמ יתכרע אנ־הנה
ינא־יכ יתעדי
׃קדצא 19 ידמע בירי אוה־ימ
שירחא התע־יכ
׃עוגאו 20 שעת־לא םיתש־ךא
אל ךינפמ זא ידמע
׃רתסא 21 קחרה ילעמ ךפכ
׃ינתעבת־לא ךתמאו 22 הנעא יכנאו ארקו
׃ינבישהו רבדא־וא 23 תונוע יל המכ
יעשפ תואטחו
׃ינעידה יתאטחו 24 ריתסת ךינפ־המל
׃ךל ביואל ינבשחתו 25 ץורעת ףדנ הלעה
׃ףדרת שבי שק־תאו 26 תוררמ ילע בתכת־יכ
תונוע ינשירותו
׃ירוענ 27 ילגר דסב םשתו
יתוחרא־לכ רומשתו
ילגר ישרש־לע
׃הקחתת 28 הלבי בקרכ אוהו
׃שע ולכא דגבכ

« Prev Job 13 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |