« Prev Job 1 Next »

Chapter 1

1 ץוע־ץראב היה שיא
היהו ומש בויא
רשיו םת אוהה שיאה
רסו םיהלא אריו
׃ערמ 2 העבש ול ודלויו
׃תונב שולשו םינב 3 תעבש והנקמ יהיו
תשלשו ןאצ־יפלא
שמחו םילמג יפלא
שמחו רקב־דמצ תואמ
הדבעו תונותא תואמ
שיאה יהיו דאמ הבר
לודג אוהה
׃םדק־ינב־לכמ 4 ושעו וינב וכלהו
ומוי שיא תיב התשמ
תשלשל וארקו וחלשו
לכאל םהיתיחא
׃םהמע תותשלו 5 ימי ופיקה יכ יהיו
בויא חלשיו התשמה
םיכשהו םשדקיו
תולע הלעהו רקבב
רמא יכ םלכ רפסמ
ואטח ילוא בויא
םיהלא וכרבו ינב
השעי הככ םבבלב
׃םימיה־לכ בויא 6 ואביו םויה יהיו
בציתהל םיהלאה ינב
אוביו הוהי־לע
׃םכותב ןטשה־םג 7 הוהי רמאיו
אבת ןיאמ ןטשה־לא
הוהי־תא ןטשה ןעיו
ץראב טושמ רמאיו
׃הב ךלהתהמו 8 הוהי רמאיו
ךבל תמשה ןטשה־לא
יכ בויא ידבע־לע
שיא ץראב והמכ ןיא
םיהלא ארי רשיו םת
׃ערמ רסו 9 הוהי־תא ןטשה ןעיו
ארי םנחה רמאיו
׃םיהלא בויא 10 ודעב תכש תא־אלה
דעבו ותיב־דעבו
ביבסמ ול־רשא־לכ
תכרב וידי השעמ
׃ץראב ץרפ והנקמו 11 ךדי אנ־חלש םלואו
ול־רשא־לכב עגו
ךינפ־לע אל־םא
׃ךכרבי 12 הוהי רמאיו
הנה ןטשה־לא
קר ךדיב ול־רשא־לכ
ךדי חלשת־לא וילא
ינפ םעמ ןטשה אציו
׃הוהי 13 וינבו םויה יהיו
םילכא ויתנבו
תיבב ןיי םיתשו
׃רוכבה םהיחא 14 בויא־לא אב ךאלמו
ויה רקבה רמאיו
תונתאהו תושרח
׃םהידי־לע תוער 15 םחקתו אבש לפתו
וכה םירענה־תאו
הטלמאו ברח־יפל
דיגהל ידבל ינא־קר
׃ךל 16 הזו רבדמ הז דוע
םיהלא שא רמאיו אב
םימשה־ןמ הלפנ
ןאצב רעבתו
םלכאתו םירענבו
ינא־קר הטלמאו
׃ךל דיגהל ידבל 17 הזו רבדמ הז דוע
םידשכ רמאיו אב
םישאר השלש ומש
םילמגה ־לע וטשפיו
םירענה־תאו םוחקיו
ברח־יפל וכה
ינא־קר הטלמאו
׃ךל דיגהל ידבל 18 אב הזו רבדמ הז דע
ךינב רמאיו
םילכא ךיתונבו
תיבב ןיי םיתשו
׃רוכבה םהיחא 19 הלודג חור הנהו
רבדמה רבעמ האב
תונפ עבראב עגיו
־לע לפיו תיבה
ותומיו םירענה
ינא־קר הטלמאו
׃ךל דיגהל ידבל 20 ערקיו בויא םקיו
זגיו ולעמ־תא
הצרא לפיו ושאר־תא
׃וחתשיו 21 יתצי םרע רמאיו
םרעו ימא ןטבמ
ןתנ הוהי המש בושא
םש יהי חקל הוהיו
׃ךרבמ הוהי 22 אטח־אל תאז־לכב
הלפת ןתנ־אלו בויא
׃םיהלאל

« Prev Job 1 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |