« Prev Jeremiah 9 Next »

Chapter 9

1 רבדמב יננתי־ימ
הבזעאו םיחרא ןולמ
םתאמ הכלאו ימע־תא
םיפאנמ םלכ יכ
׃םידגב תרצע 2 םנושל־תא וכרדיו
אלו רקש םתשק
ץראב ורבג הנומאל
הער־לא הערמ יכ
ועדי־אל יתאו ואצי
׃הוהי־םאנ 3 ורמשה והערמ שיא
חא־לכ־לעו
חא־לכ יכ וחטבת־לא
ער־לכו בקעי בוקע
׃ךלהי ליכר 4 ולתהי והערב שיאו
ורבדי אל תמאו
םנושל ודמל
הועה רקש־רבד
׃ואלנ 5 המרמ ךותב ךתבש
ונאמ המרמב
יתוא־תעד
׃הוהי־םאנ 6 הוהי רמא הכ ןכל
םפרוצ יננה תואבצ
ךיא־יכ םיתנחבו
־תב ינפמ השעא
׃ימע 7 םנושל טחוש ץח
ויפב רבד המרמ
רבדי והער־תא םולש
׃וברא םישי וברקבו 8 הלא־לעה
םב־דקפא־אל
יוגב םא הוהי־םאנ
םקנתת אל הזכ־רשא
׃ישפנ 9 יכב אשא םירהה־לע
תואנ־לעו יהנו
ותצנ יכ הניק רבדמ
אלו רבע שיא־ילבמ
הנקמ לוק ועמש
םימשה ףועמ
ודדנ המהב־דעו
׃וכלה 10 םלשורי־תא יתתנו
םינת ןועמ םילגל
ןתא הדוהי ירע־תאו
׃בשוי ילבמ הממש 11 ןביו םכחה שיאה־ימ
רבד רשאו תאז־תא
וילא הוהי־יפ
הדבא המ־לע הדגיו
רבדמכ התצנ ץראה
׃רבע ילבמ 12 הוהי רמאיו
יתרות־תא םבזע־לע
םהינפל יתתנ רשא
ילוקב ועמש־אלו
׃הב וכלה־אלו 13 תוררש ירחא וכליו
םילעבה ירחאו םבל
׃םתובא םודמל רשא 14 הוהי רמא־הכ ןכל
לארשי יהלא תואבצ
םליכאמ יננה
הנעל הזה םעה־תא
׃שאר־ימ םיתיקשהו 15 םיוגב םיתוצפהו
המה ועדי אל רשא
יתחלשו םתובאו
דע ברחה־תא םהירחא
׃םתוא יתולכ 16 תואבצ הוהי רמא הכ
וארקו וננובתה
הניאובתו תוננוקמל
וחלש תומכחה־לאו
׃הנאובתו 17 הנשתו הנרהמתו
הנדרתו יהנ ונילע
העמד וניניע
־ולזי וניפעפעו
׃םימ 18 עמשנ יהנ לוק יכ
ונדדש ךיא ןויצמ
ונבזע־יכ דאמ ונשב
וכילשה יכ ץרא
׃וניתונכשמ 19 םישנ הנעמש־יכ
חקתו הוהי־רבד
ויפ־רבד םכנזא
םכיתונב הנדמלו
התוער השאו יהנ
׃הניק 20 תומ הלע־יכ
אב ונינולחב
תירכהל וניתונמראב
םירוחב ץוחמ ללוע
׃תובחרמ 21 הוהי־םאנ הכ רבד
םדאה תלבנ הלפנו
הדשה ינפ־לע ןמדכ
רצקה ירחאמ רימעכו
׃ףסאמ ןיאו 22 הוהי רמא הכ
םכח ללהתי־לא
ללהתי־לאו ותמכחב
־לא ותרובגב רובגה
׃ורשעב רישע ללהתי 23 ללהתי תאזב־םא יכ
עדיו לכשה ללהתמה
הוהי ינא יכ יתוא
טפשמ דסח השע
ץראב הקדצו
יתצפח הלאב־יכ
׃הוהי־םאנ 24 םיאב םימי הנה
יתדקפו הוהי־םאנ
׃הלרעב לומ־לכ־לע 25 םירצמ־לע
הדוהי־לעו
ינב־לעו םודא־לעו
לעו באומ־לעו ןומע
האפ יצוצק ־לכ
יכ רבדמב םיבשיה
םילרע םיוגה־לכ
לארשי תיב־לכו
׃בל־ילרע

« Prev Jeremiah 9 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |