« Prev Jeremiah 7 Next »

Chapter 7

1 היה רשא רבדה
תאמ והימרי־לא
׃רמאל הוהי 2 הוהי תיב רעשב דמע
רבדה־תא םש תארקו
ועמש תרמאו הזה
־לכ הוהי־רבד
םיאבה הדוהי
הלאה םירעשב
׃הוהיל תוחתשהל 3 תואבצ הוהי רמא־הכ
וביטיה לארשי יהלא
םכיללעמו םכיכרד
םוקמב םכתא הנכשאו
׃הזה 4 םכל וחטבת־לא
רמאל רקשה ירבד־לא
לכיה הוהי לכיה
הוהי לכיה הוהי
׃המה 5 ביטיה־םא יכ
םכיכרד־תא וביטית
םכיללעמ־תאו
טפשמ ושעת ושע־םא
ןיבו שיא ןיב
׃והער 6 אל הנמלאו םותי רג
יקנ םדו וקשעת
םוקמב וכפשת־לא
םיהלא ירחאו הזה
ערל וכלת אל םירחא
׃םכל 7 םוקמב םכתא יתנכשו
יתתנ רשא ץראב הזה
םלוע־ןמל םכיתובאל
׃םלוע ־דעו 8 םכל םיחטב םתא הנה
רקשה ירבד־לע
׃ליעוה יתלבל 9 ףאנו חצר בנגה
רטקו רקשל עבשהו
ירחא ךלהו לעבל
רשא םירחא םיהלא
׃םתעדי־אל 10 ינפל םתדמעו םתאבו
רשא הזה תיבב
וילע ימש־ארקנ
ןעמל ונלצנ םתרמאו
תא תושע
׃הלאה תובעותה־לכ 11 היה םיצרפ תרעמה
הזה תיבה
וילע ימש־ארקנ־רשא
יכנא םג םכיניעב
יתיאר הנה
׃הוהי־םאנ 12 אנ־וכל יכ
רשא ימוקמ־לא
יתנכש רשא ולישב
הנושארב םש ימש
יתישע־רשא תא וארו
ימע תער ינפמ ול
׃לארשי 13 םכתושע ןעי התעו
הלאה םישעמה־לכ־תא
רבדאו הוהי־םאנ
רבדו םכשה םכילא
ארקאו םתעמש אלו
׃םתינע אלו םכתא 14 רשא תיבל יתישעו
רשא וילע ימש־ארקנ
וב םיחטב םתא
יתתנ ־רשא םוקמלו
םכיתובאלו םכל
׃ולשל יתישע רשאכ 15 לעמ םכתא יתכלשהו
יתכלשה רשאכ ינפ
תא םכיחא־לכ־תא
׃םירפא ערז־לכ 16 ללפתת־לא התאו
הזה םעה־דעב
הנר םדעב אשת־לאו
יב־עגפת־לאו הלפתו
׃ךתא עמש ינניא־יכ 17 המה המ האר ךניאה
הדוהי ירעב םישע
׃םלשורי תוצחבו 18 םיצע םיטקלמ םינבה
םירעבמ תובאהו
םישנהו שאה־תא
תושעל קצב תושל
םימשה תכלמל םינוכ
םיהלאל םיכסנ ךסהו
ןעמל םירחא
׃ינסעכה 19 םיסעכמ םה יתאה
םתא אולה הוהי־םאנ
׃םהינפ תשב ןעמל 20 ינדא רמא־הכ ןכל
יפא הנה הוהי
תכתנ יתמחו
הזה םוקמה־לא
המהבה־לעו םדאה־לע
הדשה ץע־לעו
המדאה ירפ־לעו
׃הבכת אלו הרעבו 21 תואבצ הוהי רמא הכ
לארשי יהלא
ופס םכיתולע
ולכאו םכיחבז־לע
׃רשב 22 יתרבד־אל יכ
אלו םכיתובא־תא
איצוה םויב םיתיוצ
םירצמ ץראמ םתוא
הלוע ירבד־לע
׃חבזו 23 הזה רבדה־תא־םא יכ
רמאל םתוא יתיוצ
יתייהו ילוקב ועמש
םתאו םיהלאל םכל
םעל יל־ויהת
ךרדה־לכב םתכלהו
םכתא הוצא רשא
׃םכל בטיי ןעמל 24 וטה־אלו ועמש אלו
וכליו םנזא־תא
םבל תוררשב תוצעמב
רוחאל ויהיו ערה
׃םינפל אלו 25 ואצי רשא םויה־ןמל
ץראמ םכיתובא
הזה םויה דע םירצמ
םכילא חלשאו
ידבע־לכ־תא
םכשה םוי םיאיבנה
׃חלשו 26 אלו ילא ועמש אולו
ושקיו םנזא־תא וטה
וערה םפרע־תא
׃םתובאמ 27 םהילא תרבדו
הלאה םירבדה־לכ־תא
ךילא ועמשי אלו
אלו םהילא תארקו
׃הכונעי 28 הז םהילא תרמאו
ועמש־אול רשא יוגה
ויהלא הוהי לוקב
רסומ וחקל אלו
הנומאה הדבא
׃םהיפמ התרכנו 29 יכילשהו ךרזנ יזג
הניק םיפש־לע יאשו
שטיו הוהי סאמ יכ
׃ותרבע רוד־תא 30 הדוהי־ינב ושע־יכ
יניעב ערה
ומש הוהי־םואנ
־רשא תיבב םהיצוקש
וילע ימש־ארקנ
׃ואמטל 31 תפתה תומב ונבו
םנה־ןב איגב רשא
םהינב־תא ףרשל
שאב םהיתנב־תאו
אלו יתיוצ אל רשא
׃יבל־לע התלע 32 םיאב םימי־הנה ןכל
רמאי־אלו הוהי־םאנ
איגו תפתה דוע
איג־םא יכ םנה־ןב
תפתב ורבקו הגרהה
׃םוקמ ןיאמ 33 םעה תלבנ התיהו
ףועל לכאמל הזה
ץראה תמהבלו םימשה
׃דירחמ ןיאו 34 הדוהי ירעמ יתבשהו
לוק םלשורי תוצחמו
החמש לוקו ןושש
הלכ לוקו ןתח לוק
היהת הברחל יכ
׃ץראה

« Prev Jeremiah 7 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |